March, 2015

Održana II sjednica Skupštine Zajednice opština

30.03.2015

skupstina mart 2015

U Podgorici je 30.03.2015. godine održana II sjednica Skupštine Zajednice opština Crne Gore u novom sazivu. Sjednicom je predsjedavao Slavoljub Stijepović, predsjednik Skupštine Zajednice opština i Gradonačelnik Glavnog grada. Na sjednici je razmatran  Izvještaj o radu Zajednice opština za 2014. godinu i Program rada Zajednice za 2015. godinu.

Održana druga sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore

30.03.2015

upravni 30.03.2015

Upravni odbor Zajednice opština, dana 30.03.2015. godine održao je drugu sjednicu u novom sazivu. Na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Bogdanović, razmatrana su pitanja od posebnog značaja za rad Zajednice opština i jedinica lokalne samouprave.

Istraživanje o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave Crne Gore

30.03.2015

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave.

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o državnim službenicima i namještenima i Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne uprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto. Ovakva potreba proizilazi i iz potreba i zahtjeva Evropske Unije.

Sastanak Mreže opštinskih projekt menadzera

27.03.2015

sastanak projekt menadzera 26-27 mart 2015Dvodnevni sastanak Mreže opštinskih projekt menadžera održan je u Budvi, 26. i 27. marta 2015.godine.

Pored predstavnika jedinica lokalne samouprave, sastanku su prisustvovali  predstanici Zajednice opština, Tima tehničke pomoći „Izgradnja kapaciteta lokalne samouprave u implementaciji opštinskih razvojnih grantova“ i članovi mreže iz drugih institucija.

Proljećna sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (KLRVE)

26.03.2015

strazbur mart 2015U Strazburu se od 24. do 26. marta 2015. održava 28. sjednica Kongresa lokanih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, posvećena odgovoru lokalnih i regionalnih vlasti na izazove u oblasti zaštite ljudskih prava.

U okviru 28. sjednice, članovi Kongresa će diskutovati o mogućim odgovorima lokalnih i regionalnih vlasti na pojačane migracije uz učešće gradonačelnika Lampeduze, Kalea i Sirta, kao i o odgovorima na rastući radikalizam u evropskim gradovima i regionima: borba protiv terorizma, antisemitizma, islamofobije i govora mržnje, uz učešće gradonačelnika Strazbura.

Prezentovana Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika

23.03.2015

19.03.2015 fotooStrategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije, predstavljeni su tokom prethodne sedmice visoko-rukovodnom kadru svih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, najprije u Podgorici, za službenike centralnog regiona, zatim u Baru za zaposlene u opštinama južnog regiona i na kraju u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona Crne Gore.

Održana sjednica Komisije za društvene djelatnosti – prezentacija projekta „Rehabilitacija i resocijalizacija korisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori“

20.03.2015

s6Komisija za društvene djelatnosti održala je sjednicu 20. marta  2015. godine, u prostorijama JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, na Kakarickoj gori, u Podgorici.

Okrulgi sto „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“

16.03.2015

javno privatno patnerstvoKabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem, u saradnji sa Zajednicom opština, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu, organizovao je 13. marta 2015. godine okrugli sto na temu „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem da se zainteresovani subjekti upoznaju sa predlogom novih zakonskih rješenja, sa posebnim fokusom na jedinice lokalne samouprave sa aspekta javnih naručilaca i biznis udruženja sa aspekta privatnih partnera.

Sastanak sa predstavnicima Udruženja paraplegičara Podgorice

13.03.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGeneralni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je na zahtjev Udruženja paraplegičara Podgorice održao 12. marta 2015. godine sastanak sa Dejanom Bašanovićem, Generalnim sekratarom Udruženja i Aleksandrom Popović, koordinatorom pravne službe Udruženja. Sastanku su prisustvovale i Tatjana Vujošević i Jelena Raičević, predstavnice Direktorata za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja i turizma i Sanja Živković, savjetnik za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština. Tema sastanka je bila prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom.

Izabrani pilot projekti u okviru projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava”

10.03.2015

Pages from giz fotoNa javni poziv u okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava” za prijavu pilot projekta, projekte je prijavilo 11 jedinica lokalne samouprave.

Izborna komisija u sastavu: Jasna Sekulović, GIZ ORF EE, Mimo Mirković, tehnički ekspert i Ivana Lalević, projekt koordinator, Zajednica opština Crne Gore, na osnovu utvrđenih Kriterijuma za ocjenu pilot projekta, izvršila je bodovanje i sačinila rang listu.