Bilten Naša Zajednica

Dvadeset sedmi broj biltena „Naša zajednica“

27.12.2019

Iz štampe je izašao dvadeset sedmi broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“, u kojem su predstavljene najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u drugoj polovini ove godine.

Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je nedavnoj posjeti premijera Duška Markovića i ministra finansija Darka Radunovića Zajednici opština, kada je sa rukovodstvom Zajednice razgovarano o pitanjima koja su od posebnog značaja za efikasno funkcionisanje i rad lokalne samouprave i dogovorena saradnja i zajednički rad na kreiranju i sprovođenju Vladinih politika.

Dvadeset šesti broj biltena „Naša zajednica

01.08.2019

Iz štampe je izašao dvadeset šesti broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“, u kojem su predstavljene najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u prvoj polovini ove godine.

Redakcija biltena „Naša zajednica“ je u ovom broju imala intervju sa Dragoslavom Šćekićem, predsjednikom Opštine Berane i potpredsjednikom Upravnog odbora Zajednice opština.

Dvadeset peti broj biltena „Naša zajednica“

26.12.2018

Iz štampe je izašao dvadeset peti broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“.

U ovom broju biltena objavljene su najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u posljednjem kvartalu ove godine. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Dušanom Raičevićem, predsjednikom Opštine Bar o najznačajnijim aktivnostima koje će biti u fokusu njegovog četvorogodišnjeg mandata.

Dvadeset četvrti broj biltena „Naša Zajednica“

20.07.2018

Zajednica opština je objavila dvadeset četvrto izdanje biltena „Naša Zajednica“.

U ovom broju biltena objavljene su najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u prvih šest mjeseci tekuće godine. Bilten informiše javnost o odlukama sa XIV sjednice Upravnog odbora Zajednice opština na kojoj je, između ostalog, Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić izabran za predsjednika Upravnog odbora Zajednice u narednom dvogodišnjem mandatu. Tim povodom, redakcija biltena je obavila intervju sa predsjednikom Grbovićem u okviru kojeg je, između ostalog, bilo riječi o ulozi i značaju nacionalne asocijacije u sistemu reformi lokalne samouprave, viziji njenog daljeg djelovanja na domaćem i međunarodnom planu, realizovanim i planiranim projektima u Opštini Nikšić, te o nizu drugih pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Zajednice opština i, posebno, Opštine Nikšić. 

Dvadeset treći broj biltena „Naša Zajednica“

19.05.2017

Iz štampe je izašao dvadeset treći broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U biltenu su predstavljene najznačajnije informacije sa nedavno održanih sjednica organa  Zajednice na kojima je, između ostalog, izabrano novo rukovodstvo Zajednice opština za naredni mandatni period od dvije godine. Bilten sadrži intervju sa Mirkom Đačićem, Predsjednikom Opštine Pljevlja. U biltenu je posebna pažnja posvećena aktivnostima koje je Zajednica opština u prvom kvartalu ove godine preduzela na planu jačanja uloge i kapaciteta lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija naše zemlje. Takođe, objavljeni su i najznačajniji zaključci razgovora koje su predstavnici Zajednice opština imali sa ministarkom javne uprave Suzanom Pribilović, ministarkom inovacija i javne uprave Republike Albanije Milenom Harito, ambasadorom Republike Turske u Crnoj Gori Nj.E. Serhatom Glipom, te koordinatorim Turske Agencije za međunarodnu saradnju (TIKA) Ahmetom Altunom.

Dvadeset drugi broj biltena „Naša Zajednica“

28.12.2016

pages-from-bilten-zajednice-opstina-broj-22Iz štampe je izašao dvadeset drugi broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Snežanom Matijević, Predsjednicom  Opštine Tivat, kao i najznačajnije informacije i zaključke sa nedavno održane sjednice Upravnog odbora Zajednice opština. Zajednica opština je i ove godine, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, realizovala Program „Najbolje prakse“, povodom kojeg je u biltenu objavljena informacija sa ceremonije dodjele nagrada za najbolje prakse u 2016. godini. Pored toga, u biltenu su objavljeni najznačajniji izvodi sa sedmog sastanka Zajedničkog savjetodavnog odbora izmđu Komiteta regiona i Crne Gore, u čijem je fokusu bila tema zaštite životne sredine i energetske efikasnosti na lokalnom nivou. Predstavljene su, takođe, i najznačajnije informacije sa regionalne konferencije „Jačanje lokalne samouprave u regionu jugoistočne Evrope“, koju su organizovali Zajednica opština i NALAS – Mreže asocijacija lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi i koja je još jednom ukazala na značaj decentralizacije, kao uslova za demokratizaciju i ekonomski rast na lokalnom nivou.

Dvadeset prvi broj biltena „Naša zajednica“

05.08.2016

Pages from bilten 21Iz štampe je izašao dvadeset prvi broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je nedavno potpisanom Sporazumu o saradnji Skupštine Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, kojim je uspostavljena saradnja najvećeg zakonodavnog i predstavničkog organa građana i nacionalne asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori, i tako realizovan jedan od prioriteta u radu Zajednice opština za 2016. godinu. Pored toga, koristeći mehanizme ranije potpisanog Sporazuma o saradnji Vlade Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, u ovom broju biltena su predstavljene i inicijative za unapređenje položaja lokalnih samouprava koje je Zajednica uputila Predsjedniku Vlade.

Dvadeseti broj biltena „Naša zajednica“

24.11.2015

Pages from Bilten ZOCG za mailIz štampe je izašao dvadeseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa dr Zoranom Srzentićem, Predsjednikom Opštine Bar, kao i najznačajnije informacije sa sjednice Upravnog odbora Zajednice opština. Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je Izvještaju o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori, sa preporukama, koji je usvojio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope na nedavno održanoj jesenjoj sjednici Kongresa u Strazburu. Pored toga, dat je kratak pregled informacija sa pete sjednice Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona koja je održana početkom novembra na Cetinju, kao i sa niza drugih značajnih međunarodnih aktivnosti u kojima su Zajednica opština i njeni predstavnici uzeli učešća.

Devetnaesti broj biltena „Naša zajednica“

17.06.2015

Pages from Bilten ZOCG 19Iz štampe je izašao devetnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Orhanom Šahmanovićem, Predsjednikom Opštine Plav, kao i najznačajnije informacije sa sastanaka organa Zajednice opština (Skupštine i Upravnog odbora) na kojima su, između ostalog, utvrđene osnovne smjernice za planirane aktivnosti nacionalne asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori u tekućoj godini. U biltenu je predstavljena nedavno usvojena Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika sa Akcionim planom za njenu implementaciju, a dat je i pregled zajedničkih aktivnosti na planu konsolidacije lokalnih javnih finansija. Dat je poseban osvrt na aktivnosti koje jedinice lokalne samouprave treba da preduzmu radi kvalitetnije primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i Zakona o komunalnoj policiji.

18-to izdanje biltena Zajednice opština „Naša Zajednica“

11.02.2015

Bilten 18.pdf_page_1Iz štampe je izašlo 18-to izdanje biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša zajednica“.

U fokusu biltena su se našle aktivnosti na planu finansiranja lokalnih samouprava, a kojom povodom je predstavljen Predlog mjera za prevazilaženje finansijskih problema lokalnih samouprava utvrđen od strane Upravnog odbora Zajednice opština. Ovaj Predlog mjera je razmatran na sastancima organa Zajednice, kao i na sastancima koji su se na ovu temu organizovali sa nadležnim ministarstvima u proteklom periodu. Predstavljeni su Amandmani koje je na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, radi stvaranja zakonskim preduslova za održivi sistem administriranja poreza na nepokretnosti, pripremila Komisija za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opstina i dostavila na razmatranje nadležnom skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Predstavljeni su stavovi opština i Zajednice opština u odnosu na „odbranu” naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao isključivog izvora prihoda za vođenje zemljišne politike na lokalnom nivou i za uvođenje novog prihoda za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje kroz donošenje novog Zakona o komunalnim djelatnostima, te da se obezbjedi priliv sredstava od naknada za legalizaciju neformalnih objekata kroz donošenje Zakona o legalizaciji neformalnih objekata, kao i da se uspostavi „revolving“ fond za pretfinansiranje EU projekata.