Publikacije

Publikacija „Moja Zajednica 2023“ – najvažniji podaci o lokalnoj problematici na jednom mjestu

05.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) pripremila je onlajn publikaciju pod nazivom „Moja Zajednica 2023“ u kojoj se, pored sadržajnog pregleda brojnih aktivnosti asocijacije tokom protekle godine, mogu naći i informacije o problemima i izazovima sa kojima se načelno susrijeću sve lokalne samouprave u državi, kao i predlozi rješenja za njihovo prevazilaženje.

Uvodnu riječ za „Moju Zajednicu 2023“ napisao je predsjednik Upravnog odbora ZOCG i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, dajući osvrt na otežano funkcionisanje lokalnih samouprava, kao i na različite mjere koje je Zajednica opština preduzimala u cilju jačanja uticaja opština na javne politike.

Saradnjom do izvrsnosti u pružanju vodinih usluga

15.12.2023

Zajednica opština i Udruženje vodovoda Crne Gore su zajednički pripremili Smjernice za saradnju jedinica lokalne samouprave i vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti.

Ovaj dokument ima za cilj da doprinese unapređenju međusobne komunikacije organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i pružalaca vodnih usluga kako bi se ključnim akterima u ovoj oblasti pružila  stručna podrška za donošenje odluka od značaja za upravljanje vodnim uslugama a kvalitet ovih usluga podigao na viši nivo.

Izvještaj NALAS-a o uporednim indikatorima u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi 2019

25.03.2020

Da li Vas interesuje upravljanje čvrstim otpadom? Želite da saznate više o količini generisanog otpada i na koji način se tretira? Posljednji Izvještaj NALAS-a o uporednim indikatorima u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi 2019. može Vam ponuditi odgovore.

Izvještaj je nastao kroz zajednički angažman Radne grupe NALAS-a za upravljanje čvrstim otpadom i vodama. Njime je pružen komparativni prikaz stanja sektora upravljanja čvrstim otpadom kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou u zemljama jugoistočne Evrope.

Vodič za održivu urbanu mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope

11.04.2019

Vodič za održivu urbanu mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope je vodeći tehnički dokument, razvijen od strane Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu – energetsku efikasnost (ORF-EE), Njemačke organizacije za razvoj i saradnju (GIZ), a u saradnji s partnerskim gradovima i udruženjima opština  iz jugoistočne Europe.

Agenda 2030 u mojoj opštini: Priručnik za praktičare za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja

19.03.2019

Države članice Ujedinjenih nacija su 2015. godine usvojile Agendu 2030 za održivi razvoj i njene ciljeve održivog razvoja, sa principima za sprovođenje, koja predstavlja viziju 2030. godine kojoj svijet treba da teži.

17 opštih i 169 specifična cilja pokrivaju širok spektar sektorskih politika. Lokalne i regionalne vlasti su odigrale značajnu ulogu u procesu definisanja ciljeva održivog razvoja (eng. skraćenica: SDG), uspješno obezbjeđujući uspostavljanje samostalnog cilj koji se odnosi na opštine i to SDG 11: Održivi gradovi i ljudske naseobine, kao i međunarodno priznanje centralne uloge lokalnih i regionalni vlasti u održivom razvoju.

Modeli lokalnih akata na unapređenju saradnje sa građanima i NVO

07.02.2019

Centar za razvoj nevladinih organizacija, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva, pripremili su 6 modela akata, i to:

  • Model “Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova”;
  • Model “Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama”;
  • Model “Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
  • Model “Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknada”;
  • Model “Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
  • Aneks Modela “Poslovnik o radu Skupštine Opštine”.

NALAS-ov Izvještaj o indikatorima fiskalne decentralizacije

05.02.2019

Iz štampe je izašlo sedmo izdanje NALAS-ovog Izvještaja o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi koji ima za cilj da kreatorima politika i analitičarima pruži pouzdane i uporedive podatke o opštinskim finansijama, te da ažurira informacije o međuvladinim fiskalnim politikama u zemljama jugoistočne Evrope.

Izvještaj je podijeljen u četiri poglavlja. U prvom poglavlju je dat pregled pojmova koji se koriste u Izvještaju, kao i definicije pojedinih osnovnih metodoloških pitanja. Drugo poglavlje sadrži pregled strukture i funkcija lokalnih samouprava u regionu. U trećem poglavlju predstavljeno je stanje izabranih makroekonomskih i indikatora fiskalne decentralizacije. Četvrto poglavlje se fokusira na razvoj međuvladinih finansijskih politika u svakoj zemlji, odnosno članici NALAS-a.

Izvještaj o uporednoj analizi upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu

23.03.2017

Izvještaj o uporednoj analizi u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu je pripremljen sa ciljem da se predstavi uvid u trenutnu situaciju upravljanja čvrstim otpadom na nacionalnom i lokalnom nivou u zemljama jugoistočne Evrope čije asocijacije su članice NALAS mreže. U izvještaju je, takođe, procjenjen napredak kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou u odnosu na uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja čvrstim otpadom u odnosnu na 2014. godinu kao polaznu. Izvještaj je pripremila Radna grupa za upravljanje čvrstim otpadom i vodama Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS).

Model Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte

13.12.2016

model-odluke-za-prostor-korica4Regulisanje statusa neformalnih objekata ima poseban značaj za lokalnu samoupravu koja,  shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, u okviru sopstvenih poslova, uređuje građevinsko zemljište i stvara uslove za izgradnju objekata. Uzurpacijom prostora od strane nelegalnih graditelja, lokalne samouprave nijesu u prilici da u potpunosti i na kvalitetan način vode politiku planskog razvoja opštine, a istovremeno su uskraćene za prihod iz kojeg se vrši komunalno opremanje građevinskog zemljišta, odnosno radi na unapređenju komunalne infrastrukture kao ključnog uslova za kvalitet života i rada građana.

Model Odluke o komunalnoj naknadi

28.10.2016

model-odluka-o-komunalnoj-prednja-koricaZajednica opština je, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a u cilju pomoći opštinama da blagovremeno obezbijede normativne pretpostavke za ubiranje novog prihoda uvedenog Zakonom o komunalnim djelatnostima sa mogućnošću ubiranja od 1. januara 2017. godine, pripremila Model Odluke o komunalnoj naknadi. Zakonom je utvrđena obaveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Zakona (25.12.2016. godine), uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, donesu propis kojim će urediti uslove, način, rokove i postupak naplate komunalne naknade.

Model Odluke nije obavezujući za jedinice lokalne samouprave, već treba da pomogne u obezbjeđenju jedinstvenog pristupa i principa na kojima će opštine urediti ova pitanja i da posluži kao smjernica i stručna pomoć opštinama na izradi svojih odluka.

 Model Odluke o komunalnoj naknadi (PDF dokument)