Publikacije

Izvještaj o uporednoj analizi upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu

23.03.2017

Izvještaj o uporednoj analizi u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu je pripremljen sa ciljem da se predstavi uvid u trenutnu situaciju upravljanja čvrstim otpadom na nacionalnom i lokalnom nivou u zemljama jugoistočne Evrope čije asocijacije su članice NALAS mreže. U izvještaju je, takođe, procjenjen napredak kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou u odnosu na uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja čvrstim otpadom u odnosnu na 2014. godinu kao polaznu. Izvještaj je pripremila Radna grupa za upravljanje čvrstim otpadom i vodama Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS).

Model Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte

13.12.2016

model-odluke-za-prostor-korica4Regulisanje statusa neformalnih objekata ima poseban značaj za lokalnu samoupravu koja,  shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, u okviru sopstvenih poslova, uređuje građevinsko zemljište i stvara uslove za izgradnju objekata. Uzurpacijom prostora od strane nelegalnih graditelja, lokalne samouprave nijesu u prilici da u potpunosti i na kvalitetan način vode politiku planskog razvoja opštine, a istovremeno su uskraćene za prihod iz kojeg se vrši komunalno opremanje građevinskog zemljišta, odnosno radi na unapređenju komunalne infrastrukture kao ključnog uslova za kvalitet života i rada građana.

Model Odluke o komunalnoj naknadi

28.10.2016

model-odluka-o-komunalnoj-prednja-koricaZajednica opština je, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a u cilju pomoći opštinama da blagovremeno obezbijede normativne pretpostavke za ubiranje novog prihoda uvedenog Zakonom o komunalnim djelatnostima sa mogućnošću ubiranja od 1. januara 2017. godine, pripremila Model Odluke o komunalnoj naknadi. Zakonom je utvrđena obaveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Zakona (25.12.2016. godine), uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, donesu propis kojim će urediti uslove, način, rokove i postupak naplate komunalne naknade.

Model Odluke nije obavezujući za jedinice lokalne samouprave, već treba da pomogne u obezbjeđenju jedinstvenog pristupa i principa na kojima će opštine urediti ova pitanja i da posluži kao smjernica i stručna pomoć opštinama na izradi svojih odluka.

 Model Odluke o komunalnoj naknadi (PDF dokument)

Mapa puta za oblast održivog korišćenja energije za asocijacije lokalnih samouprava jugoistočne Evrope

20.12.2015

Untitled-26U okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava – EeMA“, u kojem je Zajednica opština Crne Gore partner, izrađana je Mapa puta za oblast održivog korišćenja energije za asocijacije lokalnih samouprava jugoistočne Evrope.

Projekat implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ preko svog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu, a finansijski podržavaju vlade Njemačke i Švajcarske.

Vodič za sprovođenje strateške procjene uticaja u postupku izrade lokalnih planskih dokumenata

02.12.2015

VODIC_strateska procjena-1Ovaj Vodič je pripremljen uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, na osnovu smjernica koje je pripremila posebno formirana Radna grupa Zajednice opština Crne Gore, sastavljena od predstavnika lokalnih samouprava, privrednog sektora koji se bavi izradom planskih dokumenata i elaborata o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i NVO sektora u čijem fokusu su pitanja uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Cilj Vodiča jeste pružanje podrške stalnom poboljšavanju sposobnosti nadležnih organa lokalne uprave da formulišu potrebe koje treba da budu sprovedene radi kreiranja lokalne politike razvoja i zaštite javnog interesa kroz prostorno planiranje zasnovano na principima održivog korišćenja i zaštite životne sredine.

Priručnik za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta

02.12.2015

Prirucnik za izradu programskog zadatkaOvaj Priručnik je pripremljen uz podršku Misije OEBSa u Crnoj Gori, na osnovu smjernica koje je pripremila Radna grupa formirana od strane Zajednice opština Crne Gore, sastavljena od predstavnika lokalnih samouprava, privrednog sektora koji se bavi izradom planskih dokumenata i elaborata o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i NVO-a u čijem fokusu su pitanja uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Priručnik je u glavnim crtama izložio opšte principe vezane za sadržinu programskog zadatka, čime je pružio jasnu sliku o tome kako pristupiti zadatku pisanja programskog zadatka na efikasan i djelotvoran način.

Dvadeseti broj biltena „Naša zajednica“

24.11.2015

Pages from Bilten ZOCG za mailIz štampe je izašao dvadeseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa dr Zoranom Srzentićem, Predsjednikom Opštine Bar, kao i najznačajnije informacije sa sjednice Upravnog odbora Zajednice opština. Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je Izvještaju o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori, sa preporukama, koji je usvojio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope na nedavno održanoj jesenjoj sjednici Kongresa u Strazburu. Pored toga, dat je kratak pregled informacija sa pete sjednice Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona koja je održana početkom novembra na Cetinju, kao i sa niza drugih značajnih međunarodnih aktivnosti u kojima su Zajednica opština i njeni predstavnici uzeli učešća.

Smjernice za lokalne donosioce odluka za upravljanje opštinskom imovinom

29.07.2015

low-AM_ToolkitPriručnik za upravljanje opštinskom imovinom – Smjernice za lokalne donosioce odluka, Regionalni izvještaj o praksama u oblasti upravljanja imovinom i Izvještaj o međunarodnoj praksi u oblasti upravljanja imovinom pripremljeni su u okviru projekta „Upravljanje imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi“, kojeg je finansiralo njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju i Vlada Švajcarske, a sproveli su ga Otvoreni regionalni fond GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga i Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), u saradnji sa asocijacijama lokalnih vlasti uključujući i Zajednicu opština Crne Gore.

Devetnaesti broj biltena „Naša zajednica“

17.06.2015

Pages from Bilten ZOCG 19Iz štampe je izašao devetnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Orhanom Šahmanovićem, Predsjednikom Opštine Plav, kao i najznačajnije informacije sa sastanaka organa Zajednice opština (Skupštine i Upravnog odbora) na kojima su, između ostalog, utvrđene osnovne smjernice za planirane aktivnosti nacionalne asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori u tekućoj godini. U biltenu je predstavljena nedavno usvojena Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika sa Akcionim planom za njenu implementaciju, a dat je i pregled zajedničkih aktivnosti na planu konsolidacije lokalnih javnih finansija. Dat je poseban osvrt na aktivnosti koje jedinice lokalne samouprave treba da preduzmu radi kvalitetnije primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i Zakona o komunalnoj policiji.

Platforma NALAS-a “Turizam u jugoistočnoj Evropi pokreće se lokalno”

09.03.2015

SEE tourism_Montenegro_WEB-1Svrha ove platforme je da se a) izgradi zajedničko razumijevanje o održivom razvoju turizma na lokalnom nivou u jugoistočnoj Evropi (JIE); b) podstiče održivo planiranje i razvoj turizma u JIE kroz razvoj potencijala Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS); c) izgradi polazna tačka za opštine i asocijacije lokalnih vlasti (ALV), prepoznajući turizam kao relevantnu ekonomsku mogućnost koja se, da bi postala uspješna, mora pažljivo isplanirati i upravljati u cilju buduće kontinuirane upotrebe a donoseći koristi i u sadašnjim vremenima.

Ova platforma, pripremljena na osnovu mogućnosti koje pruža stabilan rast međunarodnog turizma, predstavlja viziju, opšte principe, ciljeve, aktivnosti i preporuke kojima se podstiče sprovođenje pouzdanih politika od strane opština i ALV-a. Njome se teži da se pruži podrška NALAS-u u širenju svoje prakse u regionu JIE, u skladu sa principima promovisanja procesa decentralizacije u jugoistočnoj Evropi i sprovođenja regionalnih inicijativa.