|
Generalni sekretar Zajednice

Generalni sekretar Zajednice rukovodi radom Sekretarijata i odgovoran je za zakonitost rada Zajednice.
Generalni sekretar zastupa Zajednicu u pravnom prometu, sprovodi odluke i druge akte Skupštine i Upravnog odbora o korišćenju i raspolaganju sredstvima Zajednice, priprema predloge odluka i drugih akata koje donosi Upravni odbor i nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština, sprovodi i obezbjeđuje sprovođenje odluka i drugih akata Skupštine i Upravnog odbora. Generalni sekretar Zajednice ima pomoćnika kojeg imenuje Upravni odbor na period od četiri godine.

Generalni sekretar za svoj rad i rad Sekretarijata odgovara Upravnom odboru. Mandat generalnog sekretara traje četiri godine.

Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore je Refik Bojadžić.

refikRefik Bojadžić, rođen 21.04.1957 godine u Bijelom  Polju.
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 1979. godine.
Od aprila 1980. godine zasnovao radni odnos  u organima  lokalne uprave opštine Bijelo Polje.
U bogatoj radnoj karijeri obavljao je poslove inspektora rada, predsjednika Komiteta za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove i člana Izvršnog odbora SO Bijelo Polje, zamjenika Opštinskog društvenog pravobranioca samoupravljanja za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i direktora Javnog preduzeća za stambeno-komunalnu djelatnost  „Lim“  Bijelo Polje.
Od 1996. godine u četiri saziva Skupštine opštine biran je za odbornika.
U periodu 1996-2006. godine obavljao je funkciju potpredsjednika opštine, a od 2006-2012. godine funkciju predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje.
U dva mandata je bio predsjednik Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore.
Bio je poslanik 24. saziva Skupštine Crne Gore.
Dobitnik je najvećeg Opštinskog priznanja nagrade „3. Januar“ za rezultate postignute u razvoju Javnog preduzeća za stambeno-komunalnu djelatnost „Lim“ i podizanje kvaliteta komunalnih usluga i komunalnog reda u gradu (1996).
Takođe, dobitnik je i priznanja Zajednice opština Crne Gore za doprinos unapređenju sistema lokalne samouprave i afirmaciju Zajednice opština (2005).
Živi u Bijelom Polju sa suprugom Sabahetom, kćerkama Jasminom i Aidom i sinom Jasminom.