Istraživanje o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave Crne Gore
30.03.2015

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave.

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o državnim službenicima i namještenima i Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne uprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto. Ovakva potreba proizilazi i iz potreba i zahtjeva Evropske Unije.

Osnovni cilj sprovođenja istraživanja jeste prikupljanje podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih, kako bi smo, u svom daljem radu, imali osnovu za sprovođenje pomenute ustavne i zakonske garancije. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo za pomenute svrhe, neće se zloupotrebljavati, a kompletan proces će se odvijati u skladu sa zakonskim rješenjima o tajnosti ličnih podataka.

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Uprava za kadrove je utvrdila Upitnik za sprovođenje istraživanja koje će se realizovati u organima lokalne uprave.

Organi lokalne uprave u obavezi su da popunjene upitnike dostave Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, najkasnije do 25. aprila 2015. godine, i to u prilogu akta u kojem će biti naznačen broj zaposlenih lokalnih službenika i namještenika u tom organu (posebno naveden broj zaposlenih na neodređeno i zaposlenih na određeno vrijeme) i koliko je upitnika popunjeno od strane ispitanika.

Upitnik ne popunjavaju pripravnici i lica koja su angažovana po osnovu ugovora.

Upitnik za sprovođenje istraživanja o zastupljenosti manjina u državnim organima. (link)

Za dodatne informacije:

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Uprava za kadrove
Leon Gjokaj, br.tel: 069/318-000 Đuro Nikač, br.tel: 020/203-191
Fikret Ljuljanović, br.tel: 069/541-941 Vladana Miranović, br.tel: 069/302-962