Sastanak sa predstavnicima Udruženja paraplegičara Podgorice
13.03.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGeneralni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je na zahtjev Udruženja paraplegičara Podgorice održao 12. marta 2015. godine sastanak sa Dejanom Bašanovićem, Generalnim sekratarom Udruženja i Aleksandrom Popović, koordinatorom pravne službe Udruženja. Sastanku su prisustvovale i Tatjana Vujošević i Jelena Raičević, predstavnice Direktorata za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja i turizma i Sanja Živković, savjetnik za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština. Tema sastanka je bila prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom.

Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata svi vlasnici i korisnici objekata u javnoj upotrebi bili su u obavezi da izvrše njihovo prilagođavanje u skladu sa standardima pristupačnosti za kretanje lica sa invaliditetom do avgusta 2013. godine. U tom pogledu je, a na osnovu ovlašćenja iz Zakona, Zajednica opština, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, a uz podršku Misije OEBS-a, pripremila Model odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Modelom odluke je utvrđena jednostavna procedura za postavljanje odnosnih objekata, kako bi se na što lakši i brži način došlo do njihove materijalizacije. Na sastanku je zaključeno, da su u normativnom pogledu opštine dale značajan doprinos budući da ih je većina donija pomenutu odluku. Pojedine lokalne samouprave su donijele i Akcione planove za prilagođavanje objekata koja su u njihovom vlasništvu. Međutim, broj prilagođenih objekata u odnosu na broj objekata koji treba da se prilagode je neznatan.

Imajući u vidu da prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi iziskuje značajna finansijska sredstva, učesnici su saglasni da postoji mogućnost da se dio potrebnih sredstava obezbijedi kroz EU fondove koji su kompatibilni sa ciljevima socijalne politike i ljudskih prava i to na način da lokalne samouprave apliciraju za potrebna sredstva, ili da se jave kao partneri ne-vladinim organizacijama a da njihov doprinos bude u kofinansiranju odnosnih projekata.

Zaključeno je da Zajednica opština preporuči jedinicama lokalne samouprave, koje to do sada nijesu učinile, da:

  • donesu Odluku o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom,
  • pripreme Akcioni plan za prilagođavanje objekata koja su u njihovom vlasništvu,
  • prilikom pripreme odluke o budžetu obavezno opredijele adekvatan iznos sredstava namijenjen realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana,
  • opštinskim službama koje su zadužene za pripremu projekata ukaže na obavezu lokalnih samouprava koja se odnosi na prilagođavanje objekata u imovini lokalne samouprave u javnoj upotrebi licima smanjene nepokretljivosti i licima sa invaliditetom, kao i na mogućnosti finansiranja ovih obaveza kroz raspoložive EU fondove.