|
 Saradnja sa državnim i drugim organima

Radionica „U susret primjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“

23.10.2017

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština Crne Gore su 23. oktobra 2017. godine u Podgorici, organizovali radionicu „U susret primjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“. Radionica je bila namjenjena zaposlenima u sekretarijatima nadležnim za poslove planiranja prostora i Upravi za inspekcijske poslove. Cilj radionice je bio da se učesnici detaljnije upoznaju sa rješenjima iz zakona, a pogotovu u dijelu ovlašćenja, obaveza i odgovornosti koje za njih proizilaze iz zakonskih rješenja. Bliže su predstavljena rješenja iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata, privremenih objekata, inspekcijskog nadzora, a poseban akcenat je stavljen na postupak legalizacije bespravnih objekata, koji se po prvi put primjenjuje u Crnoj Gori.

Konferencija „Objekti u javnoj upotrebi na lokalnom nivou – Pristupačnost licima sa invaliditetom“

18.12.2015

Pristupacnost objektata 216-17. decembra 2015. godine u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Zajednice opština Crne Gore, a uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovana je Konferencija „Objekti u javnoj upotrebi na lokalnom nivou – Pristupačnost licima sa invaliditetom“, sa ciljem podizanja svijesti o pristupačnosti objekata licima sa invaliditetom, kao i analize postignutih rezultata na uklanjanju arhitektonskih barijera na lokalnom nivou.

Istraživanje o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave Crne Gore

30.03.2015

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave.

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o državnim službenicima i namještenima i Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne uprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto. Ovakva potreba proizilazi i iz potreba i zahtjeva Evropske Unije.

Okrulgi sto „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“

16.03.2015

javno privatno patnerstvoKabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem, u saradnji sa Zajednicom opština, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu, organizovao je 13. marta 2015. godine okrugli sto na temu „Zakonski okvir za javno-privatna partnerstva u Crnoj Gori“.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem da se zainteresovani subjekti upoznaju sa predlogom novih zakonskih rješenja, sa posebnim fokusom na jedinice lokalne samouprave sa aspekta javnih naručilaca i biznis udruženja sa aspekta privatnih partnera.

Sastanak sa predstavnicima Udruženja paraplegičara Podgorice

13.03.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGeneralni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je na zahtjev Udruženja paraplegičara Podgorice održao 12. marta 2015. godine sastanak sa Dejanom Bašanovićem, Generalnim sekratarom Udruženja i Aleksandrom Popović, koordinatorom pravne službe Udruženja. Sastanku su prisustvovale i Tatjana Vujošević i Jelena Raičević, predstavnice Direktorata za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja i turizma i Sanja Živković, savjetnik za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština. Tema sastanka je bila prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom.

Mišljenje Zajednice opština na tekst Predloga Zakona o životnoj sredini

02.03.2015

Mišljenje_Predlog Zakona o zivotnoj sredini_februar 2015

Sastanak u susret primjeni Zakona o komunalnoj policiji

18.02.2015

Sastanak komunalnih policija_feb 2015U susret primjeni Zakona o komunalnoj policiji a u okviru pripreme podzakonskih akata za njegovu primjenu, kao i obaveza jedinica lokalne samouprave da pripreme Plan unutrašnje reorganizacije, na čiji sadržaj će značajno uticati struktura službi komunalnih policija, Zajednica opština je 18. februara 2015. godine u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova organizovala sastanak načelnika Komunalnih policija. Sastanak je organizovan na inicijativu načelnika komunalnih policija Kotora, Bijelog Polja, Budve i Podgorice.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, istakao je značaj zakonskih rješenja za kvalitetno obavljanje komunalnog nadzora i obezbjeđenje komunalnog reda u opštinama. On je, takođe, dao kratak pregled obaveza opština koje treba da se sprovedu do početka primjene zakona a koje se odnose organizacione aktivnosti i obuke komunalnih policajaca. Poseban akcenat je stavio na okolnost da je Zakon o komunalnoj policiji donijet krajem godine posle usvajanja opštinskih odluka o budžetu, te da se postavlja pitanje finansiranja poslova i aktivnosti koji su preduslov za sprovođenje Zakona. Za prevazilaženje ovog problema neophodna je dalja saradnja Ministarstva i Zajednice opština, pogotovo u dijelu pružanja opšteg dijela obuka komunalnim policajcima.

Zajednica opština uputila zahtjev Vladi Crne Gore da obezbijedi primjenu čl. 13 i 122a Zakona o lokalnoj samoupravi

24.01.2015

Zajednica opština Crne Gore je pisanim putem upoznala Vladu Crne Gore sa problemom sa kojim se suočavaju jedinice lokalne samouprave, a koji se tiče mogućnosti učešća u kreiranju strateškog, planskog i normativnog okvira bitnog za njihovo funkcionisanje.

Naime, Zakonom o lokalnoj samoupravi, u članu 13, propisano je da se u pripremi zakona i drugih akata kojima se utvrđuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, naročito u oblastima utvrđenim ovim zakonom, obezbjeđuje izjašnjavanje opština, dok je u članu 122a utvrđena obaveza državnih organa da u postupku pripreme zakona i drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte, odnosno predloge zako­na i drugih akata dostave opštini na izjašnjenje u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostavljanja.

Inicijativa Zajednice opština prema Skupštini Crne Gore za uvršćavanje Predloga Zakona o komunalnim djelatnostima i Predloga Zakona o legalizaciji neformalnih objekata u dnevni red sjednice Skupštine

12.01.2015

Zajednica opština Crne Gore je uputila inicijativu Skupštini Crne Gore da se Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima i Predlog Zakona o legalizaciji neformalnih objekata po hitnom postupku uvrste u dnevni red sjednice Skupštine.

Učešće Zajednice opština na sjednici Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi

27.11.2014

27 Savjet_unapredjenje poslovnog ambijenta_nov.2014Zajednica opština je u svojstvu člana učestovala u radu XXVII sjednice Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, koja je održana 26. novembra 2014. godine u Podgorici.

Na sjednici su, između ostalog, razmatrane i dvije inicijative koje je podnijela Zajednica opština:

1. Inicijativa za uspostavljanje održivog sistema upravljanja građevinskim zemljištem i finansiranja lokalnih samouprava kao preduslova za kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, u kojoj su predstavljene moguće posledice ukidanja naknade za komunalno opremanje po stabilnost lokalnih finansija.

2. Inicijativa za uspostavljanje mehanizma za jačanje finansijske sposobnosti jedinica lokalne samouprave za korišćenje sredstava IPA fondova, koja je usmjerena na osnaživanje apsorbcionih kapaciteta lokalnih samouprava za korišćenje sredstava Evropske unije, kroz formiranje „revolving fonda“.