Održana II sjednica Skupštine Zajednice opština
30.03.2015

skupstina mart 2015

U Podgorici je 30.03.2015. godine održana II sjednica Skupštine Zajednice opština Crne Gore u novom sazivu. Sjednicom je predsjedavao Slavoljub Stijepović, predsjednik Skupštine Zajednice opština i Gradonačelnik Glavnog grada. Na sjednici je razmatran  Izvještaj o radu Zajednice opština za 2014. godinu i Program rada Zajednice za 2015. godinu.

Generalni sekretar Refik Bojadžić, u ime Sekretarijata Zajednice opština, upoznao je članove Skupštine sa sadržajem ovih dokumenta. Tom prilikom je istakao da Izvještaj o radu Zajednice opština za 2014. godinu sadrži informacije o realizovanim zadacima i aktivnostima utvrđenim Programom rada za 2014. godinu i strateškim dokumentima  donijetim na nacionalnom nivou, kao i drugim aktivnostima u realizaciji programa i projekata pokrenutih od strane pojedinih organa državne uprave i međunarodnih organizacija, sa ciljem unapređivanja rada i efikasnijeg funkcionisanja jedinica lokalne samouprave. Posebno je naglasio da je tokom izvještajnog perioda pokrenuto niz inicijativa od strane Zajednice i od strane jedinica lokalne samouprave povodom izrade i donošenja zakonskih propisa koji su od uticaja na položaj, prava i obaveze lokalne samouprave i povodom drugih pitanja od značaja za lokalnu samoupravu. Istakao je da će Zajednica opština i u narednom periodu biti posebno posvećena aktivnostima na unapređenju zakonodavnog okvira kojim se uređuje sistem lokalne samouprave. Zajednica opština tokom 2014. godine učestvovala je u sprovođenju mjera i praćenju aktivnosti na realizaciji strateških dokumenata i akcionih planova za njihovu implementaciju i o tome je podnosila izvještaje nadležnim državnim organima. Preduzimane su brojne aktivnosti na planu međunarodne saradnje i unapređenja odnosa i saradnje lokalne samouprave i nevladinih organizacija, kao i na jačanju javnosti, transparentnosti i odgovornosti rada lokalne samouprave.

Generalni sekretar je naglasio da je lokalna samouprava, kao važan dio sistema javne uprave, treba da iznese veliki dio reformi u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Reforme u sistemu lokalne samouprave, kao posebnom i autonomnom sistemu sa brojnim specifičnostima, zahtijevaju analitično, sveobuhvatno i posvećeno bavljenje ovom oblašću i predlaganje mjera i zakonskog okvira koji će obezbijediti funkcionalan sistem lokalne samouprave. U postojećoj organizaciji državne uprave ovo nije obezbijeđeno. Ovakva situacija dodatno daje na težini i značaju uloge Zajednice opština kao subjekta koji treba da učestvuje u kreiranju politika koje se tiču položaja, prava i obaveza jedinica lokalne samouprave i daje ključni doprinos reformama sistema lokalne samouprave.

U tom pravcu, posebno je istakao značaj i potrebu uspostavljanja čvršće saradnje Zajednice opština sa Vladom Crne Gore, na osnovama Sporazuma o saradnji u definisanim oblastima i uz korišćenje mehanizama saradnje utvrđenih u Sporazumu, čemu će se u narednom periodu posvetiti posebna pažnja.

Takođe, kao jedan od prioriteta naglasio je potrebu obezbjeđenja uslovnog poslovnog prostora za potrebe rada Zajednice opština i njenih organa i tijela.

Skupština je jednoglasno prihvatila Izvještaj o radu, uz zaključak da Generalni sekretar, u saradnji sa nadležnim službama Glavnog grada, sagleda mogućnosti da se za potrebe Zajednice opština obezbijedi odgovarajući poslovni prostor iz fonda prostora sa kojima raspolaže Glavni grad, te da se pitanje obezbjeđenja poslovnog prostora, ukoliko ne bude nađeno odgovarajuće rješenje na ovakav način, riješi kupovinom istog na tržištu.

Skupština je razmorila Program rada Zajednice opština za 2015. godine, koji je koncipiran na osnovu obaveza koje proizilaze iz strateških planova, kao i Programa rada Vlade za 2015. godinu. Programom rada Zajednice opština za 2015. godinu planirane su aktivnosti koje treba da obezbijede ostvarivanje strateških ciljeva utvrđenih u Strateškom planu Zajednice opština za period 2011-2016. godine, a koji se odnose na: zastupanje interesa članica u cilju jačanja sistema lokalne samouprave; pružanje usluga članicama radi razvoja njihovih kapaciteta, u skladu sa najboljim praksama i standardima; podršku lokalnim vlastima u međunarodnoj saradnji i njihovo predstavljanje pred institucijama Evropske unije i razvoj kapaciteta Zajednice opština kao organizacije.

Programom rada Zajednice opština za 2015. godinu poseban akcenat će biti stavljen na održavanje tematskih sjednica Upravnog odbora sa predstavnicima nadležnih ministarstava radi kontinuiranog praćenja ostvarivanja sistema lokalne samouprave i sistema finansiranja lokalne samouprave, sa ocjenom postignutih rezultata u sprovođenju reformi, kao i utvrđivanja daljih pravaca decentralizacije. Programom rada planira se i zaključivanje Sporazuma o saradnji Zajednice opština sa Skupštinom Crne Gore, kao zakonodavnom granom vlasti, u cilju obezbjeđenja adekvatnog učešća predstavnika Zajednice opština u kreiranju zakonodavnog okvira kojim se uređuje sistem lokalne samouprave.

Skupština Zajednice opština je razmatrila i usvojila Izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice opština za 2014. godinu i donijela Finansijski plan Zajednice za 2015. godinu. Tom prilikom, Skupština je konstatovala da su finansijska sredstva Zajednice opština tokom 2014. godine trošena racionalno i namjenski za izvršavanje poslova i zadataka predviđenih Programom rada i Finansijskim planom Zajednice za 2014. godinu, te je izrazila očekivanje da će se racionalno poslovati i tokom 2015. godine.

Kategorija: