Održana druga sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore
30.03.2015

upravni 30.03.2015

Upravni odbor Zajednice opština, dana 30.03.2015. godine održao je drugu sjednicu u novom sazivu. Na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Bogdanović, razmatrana su pitanja od posebnog značaja za rad Zajednice opština i jedinica lokalne samouprave.

Upravni odbor razmatrao je i utvrdio: Predlog Izvještaja o radu Zajednice opština za 2014. godinu; Predlog Izvještaja o finanasijskom poslovanju Zajednice opština za 2014. godinu; Predlog Programa rada Zajednice opština za 2015.godinu i Predlog Finansijskog plana Zajednice opština za 2015. godinu i iste dostavio na razmatranje Skupštini Zajednice.

Razmatrajući Informaciju o preduzetim aktivnostima na planu finansijske konsolidacije opština, shodno Predlogu mjera koje je utvrdio Upravni odbor sa ciljem prevazilaženja finansijskih problema sa kojima se suočava najveći broj opština, a koji je upućen Vladi i resornim ministarstvima, Upravni odbor je ocijenio:

  • Da je u intenzivnoj komunikaciji Ministarstva finansija, Zajednice opština i jedinica lokalne samouprave utvrđen prihvatljiv model Ugovora o reprogramu poreskog duga kojim će se obezbijediti uredno izmirivanje poreskog duga opština prema državi, a da se pri tom ne ugrozi redovno servisiranje tekućih obaveza u obavljanju funkcija jedinica lokalne samouprave.
  • U kontekstu reprograma poreskog duga i zaključivanja ugovora o reprogramu, Upravni odbor je naglasio potrebu dalje intezivne komunikacije sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom i Fondom PIO na iznalaženju modela za povezivanje penzijskog staža službenicima i namještenicima koji stiču uslove da ostvare pravo na peniziju uz isplatu otpremnine, jer je to pitanje jako važno sa aspekta obaveza opština da smanje broj zaposlenih.
  •  Upravni odbor je podržao aktivnosti Ministarstva finansija na planu iznalaženja modela kojim će se uz uključivanje Investiciono-razvojnog fonda omogućiti opštinama da pod znatno povoljnijim uslovima obezbijede vraćanje duga po osnovu kredita kod komercijalnih banaka za realizaciju infrastrukturnih projekata kao i dugova prema dobavljačima.

Upravni odbor je konstatovao da je u dijelu predloga koji se tiču unapređenja zakonodavnog okvira kojim se uređuje sisitem finansiranja lokalne samouprave bilo određenih pozitivnih pomaka i to:

  • Donešen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokrtetnosti kojim je prihvaćen određeni broj predloga Zajednice opština, što će uz donošenje podzakonskih akata za implementaciju Zakona doprinijeti boljem ostvarivanju prihoda opština po osnovu poreza na nepokretnosti.
  • Pokrenute su određene aktivnosti kod Skupštine Crne Gore za donošenje Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o legalizaciji neformalnih objekata, koji su bitni sa aspekta obavljanja funkcija opština, posebno u komunalnoj oblasti i posebno s aspekta ostvarivanja prihoda u budžetima opština, pa se  očekuje da Predlozi ovih Zakona budu na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine Crne Gore.
  • Aktivnostima Zajednice opština i inicijativama koje su upućene prema nadležnim Vladinim tijelima, odlukom Vlade Crne Gore sa sjednice od 4.12.2014. godine, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (čije ukidanje je bilo planirano za početak 2016.godine) ostala je u sistemu sopstvenih prihoda opština do 2020. godine.
  • Programom rada Vlade za 2015. godinu planirano je donošenje Predloga Zakona o izmjena i dopunama  Zakona o finansiranju loklane samouprave za II kvrtal 2015. godine. Zajednica opština dostavila je Ministarstvu finansija konkretne predloge za izmjenu i dopunu Zakona. Formirana je Radna grupa za pripremu Predloga Zakona u čiji sastav su imenovana i tri predstavnika Zajednice opština. U procesu rada na pripremi Predloga Zakona, radna tijela i organi Zajednice, kao i jedinice lokalne samouprave, će biti u prilici da učestvuju u kreiranju rješenja u Zakonu, koji je od posebne važnosti za finansiranje opština.

Upravni odbor je utvrdio potrebu pune posvećenosti opština na realizaciji svojih obaveza na planu konsolidacije lokalnih javnih finansija, efikasne naplate sopstvenih prihoda kao i potrebu racionalne organizacije organa i službi i rješavanja problema viška zaposlenih. U tom pravcu Sekretarijat i stručna tijela Zajednice opština treba da pruže stručnu i logističku pomoć opštinama na realizaciji obaveza i aktivnosti koje proizilaze iz zakona i Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora, a koje se tiču sektora lokalne samouprave.

Upravni odbor je jedinstven u ocjeni da samo zajednički rad svih subjekata u lancu na cjelovitoj realizaciji paketa predloženih mjera od strane Upravnog odbora može dati željene rezultate, odnosno doprinijeti konsolidaciji opštinskih finansija i učiniti ih dugoročno održivim.

Upravni odbor je donio Odluku o imenovanju članova u Zajedničkom savjetodavnom odboru između Crne Gore i Komiteta regiona EU, Odluku o imenovanju predstavnika Zajednice opština u Koordinacioni tim za praćenje i koordinaciju aktivnosti državnih organa i organizacija na realizaciji mjera u oblasti reforme lokalne samouprave i Odluku o određivanju tri predstavnika Zajednice opština Crne Gore u Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi.

Upravni odbor je razmotrio i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Kategorija: