|
Pomoćnik generalnog sekretara

Pomoćnik generalnog sekretara pomaže Generalnom sekretaru u rukovođenju radom i izvršavanju zadataka i poslova; radi na projektima sistema lokalne samouprave; priprema mišljenja, predloge i sugestije na zakone i druge propise kojima se uređuje lokalna samouprava; prati i analizira primjenu zakona i drugih propisa o organizaciji i funkcionisanju lokalne samouprave; učestvuje u radu stručnih timova resornih ministarstava od interesa za lokalnu samoupravu; priprema materijale za sjednice organa i tijela Zajednice; zastupa interese lokalnih zajednica pred državnim organima; prati iskustva lokalnih zajednica Crne Gore i drugih lokalnih zajednica i njihovih asocijacija; radi na programima podizanja nivoa stručne osposobljenosti službenika lokalne samouprave i učestvuje u njihovoj realizaciji; prati stanje službeničkih odnosa-kadrovsku osposobljenost službenika lokalne samouprave; vrši druge poslove u odnosu na sistem lokalne samouprave, kao i druge poslove po nalogu generalnog sekretara.

Pomoćnika generalnog sekretara, na predlog generalnog sekretara, imenuje Upravni odbor na period od četri godine. Za svoj rad pomoćnik generalnog sekretara odgovara Upravnom odboru.

Pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore je Saša Šćekić.

Sasa 1Saša Šćekić, rođen 21.01.1976. godine u Beranama. Pravni fakultet završio u Podgorici. U  Zajednici opština od novembra 2002.godine. obavljao poslove stručnog saradnika, samostalnog savjetnika II i samostalnog savjetnika I za sistem lokalne samouprave.

Živi u Podgorici sa suprugom Dženanom i sinovima Danilom i Borisom.

Telefon: +382 20-620-375
Mejl: sasa.scekic@uom.co.me