|
Pomoćnik generalnog sekretara

Generalni sekretar ima jednog ili više pomoćnika. Pomoćnik generalnog sekretara je ovlašćen da u odsustvu ili po ovlašćenju Generalnog sekretara vrši poslove  iz nadležnosti Generalnog sekretara.  

Pomoćnika generalnog sekretara, bira i razrješava Generalni sekretar na osnovu javnog konkursa.  Na  odluku o izboru pomoćnika  generalnog sekretara, saglasnost daje Upravni odbor. Mandat pomoćnika Generalog sekretara traje četiri godine i može biti ponovo biran. Pomoćnik generalnog sekretara odgovoran je Generalnom sekretaru i Upravnom odboru Zajednice.

Funkciju Pomoćnika generalnog sekretara za sistem lokalne samouprave od 30. oktobra 2015. godine vrši  Saša Šćekić dipl. pravnik.

Sasa 1Saša Šćekić, rođen 21.01.1976. godine u Beranama. Pravni fakultet završio u Podgorici. U  Zajednici opština od novembra 2002.godine. obavljao poslove stručnog saradnika, samostalnog savjetnika II i samostalnog savjetnika I za sistem lokalne samouprave.

Telefon: +382 20-675-244
Mejl: sasa.scekic@uom.co.me