Pomoćnik Generalnog sekretara

Pomoćnika generalnog sekretara, bira i razrješava Generalni sekretar na osnovu javnog konkursa na mandatni period od 4 godine.  Na  odluku o izboru pomoćnika  generalnog sekretara, saglasnost daje Upravni odbor. Pomoćnik generalnog sekretara odgovoran je Generalnom sekretaru i Upravnom odboru Zajednice opština.

 

Blaženka Dabanović rođena je u Podgorici 1977. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici 2000. godine.

Radni angažman počela je krajem 2000. godine kao pripravnica u Banci za razvoj Crne Gore, i Područnom organu za prekršaje.

Nakon polaganja ispita za rad u državnim organima zasniva radni odnos kao samostalna savjetnica za pravne poslove u Upravi za sprečavanje pranja novca, zatim kao načelnica za stručno osposobljavanje i usavršavanje u Upravi za kadrove Crne Gore, a potom kao šefica kabineta predsjednika Opštine Tivat.

U periodu 2022 – 2023. obavljala je funkciju generalne sekretarke Inženjerske komore Crne Gore.

Trenerica je Uprave za ljudske resurse za oblasti upravljanje ljudskim resursima i integritet službenika i namještenika.

Koautor je sledećih priručnika: Praktična primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Odgovorno i transparentno pružanje usluga na lokalnom nivou, Podizanje odgovornosti i transparentnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori, Integritet ili korupcija, Novi trendovi u obrazovanju i Okvir kompetencija za visoko rukovodni kadar.

 

e-mail: blazenka.dabanovic@uom.co.me