Naslovna strana

Zaokružen pravni okvir za oporezivanje nepokretnosti

20.05.2022

Nakon Odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti („Sl.list CG”, br. 36/11, 66/15 i 39/17) koja je prestala da važi 11.03.2022. godine, odnosno danom objavljivanja ove Odluke u Službenom listu Crne Gore, sve opštine su bile dovedene da ne mogu da utvrđuju i vrše naplatu poreza na nepokretnosti za 2022. godinu, kao ni u ranije započetim postupcima koji nijesu pravosnažno okončani. Ovo sa razloga jer nije postojao propis koji je na snazi, a na osnovu kojeg bi se mogla utvrditi tržišna vrijednost nepokretnosti na 01.01.2022. godine, imajući u vidu odredbe člana 5 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti koji propisuje da tržišnu vrijednost nepokretnosti predstavlja vrijednost te nepokretnosti na 01. januar godine za koju se porez utvrđuje.

Nedjelja transporta i klimatskih promjena

06.05.2022

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Njemačka razvojna agencija, u ime njemačkog Saveznog Ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode, nuklearnu sigurnost i zaštitu potrošača (BMUV), organizuje svjetski događaj ”Nedjelja transporta i klimatskih promjena”, u periodu od 9-14. maja 2022. godine.

O mogućnostima finansiranja u okviru trećeg poziva prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora

26.04.2022

Nedavno je otvoren treći poziv prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora.

Želeći da predstavi koje su to oblasti, mogućnosti i uslovi za apliciranje za dobijanje finansijskih sredstava u okviru ovog programa za oblast vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda, Zajednica opština, u partnerstvu sa Udruženjem vodovoda Crne Gore, a uz podršku projekta Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda (RCDN)”, organizovala je dvije obuke na temu „Priprema EU projekata – Identifikacija projektne ideje i pripreme za izradu sažetka projekta (Concept Note) za treći poziv prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora“.

Dušan Raičević: Negativne prognoze uticaja Programa “Evropa sad” na prihode opština se ostvarile

20.04.2022

Povodom negativnog uticaja Programa “Evropa sad” na prihode opština, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Dušan Raičević, gostovao u emisiji radija Antena M “Drugačija radio veza”. 

Video intervju pogledati ovdje .

Negativan uticaj Programa “Evropa sad” na prihode svih opština

15.04.2022

Primjena Programa „Evropa sad”, odnosno Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, ima izrazito negativan uticaj na prihode svih opština, a što jasno pokazuju uporedni podaci o padu ostvarenih prihoda po opštinama u februaru i martu 2022. godine u odnosu na iste mjesece u 2021. godini, sa tendencijom da taj pad u aprilu bude još izraženiji, što će dovesti u pitanje održivost lokalnih javnih finansija, posebno u manje razvijenim opštinama, ocjena je Upravnog odbora Zajednice opština.

Saradnjom opština i vodovodnih društava do unapređenja pružanja vodnih usluga

14.04.2022

Zajedničkim radom sa fokus grupom, Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore, 13-14. aprila 2022. godine u Kolašinu, pripremali su Smjernice i knjige procedura – dokument kojim će se omogućiti jačanje saradnje i olakšati komunikacija između opština i vodovodnih društava.

Bar domaćin sastanaka lokalnih samouprava jugoistočne Evrope

07.04.2022

Opština Bar domaćin je niza sastanaka lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope koji se završavaju danas. Na sastanku NALAS-a mreže asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope, koji je održan danas u Opštini Bar, premijerno je predstavljen Geoportal Opštine Bar, inovativna aplikacija koja je skup različitih servisa Opštine, koja će olakšati rad lokalne uprave i pomoći građanima u jednostavnom, brzom i lakom pristupu svim važnim informacijama. Takođe su predstavljeni rad i rezultati Opštine Bar na planu podrške razvoju ženskog preduzetništva u opštini.

Neophodno ubrzati proces proširenja EU

04.03.2022

„Imajući u vidu izazove sa kojima se danas suočavamo, neophodno je ubrzati proces proširenja i otvoriti vrata EU zemljama Zapadnog Balkana, kako bi Evropa bila ujedinjena i kompletna“, izjavio je Dušan Raičević, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština na Evropskom samitu regiona i gradova, koji se održava 3-4. marta u Marseju.

Ravnopravno učešće osoba s invaliditetom preduslov za građanski aktivizam u lokalnim samoupravama

11.02.2022

Savez slijepih Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore u petak 11.02.2022. godine, u prostorijama Zajednice opština, potpisali su Sporazum o saradnji. Cilj Sporazuma je podsticanje većeg stepena zaštite ljudskih prava i inkluzije osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, kao i stvaranje uslova za njihovo ravnopravno učešće posredstvom e-pristupačnosti i građanskog aktivizma. Navedeno će se ostvariti kroz poboljšanje strukturnog dijaloga sa svim lokalnim zajednicama u zemlji, uz stvaranje preduslova za otvoreniju i inkluzivniju vlast na lokalnom nivou.

Dušan Raičević: „Lokalne vlasti moraju biti konsultovane u svim fazama proširenja EU“

04.02.2022

Lokalne vlasti moraju biti konsultovane u svim fazama proširenja EU, naročito u pripremi Izvještaja o napretku koji bi trebalo da na adekvatan i sadržajan način prepozna lokalnu dimenziju, njenu jedinstvenu ulogu, kao i uticaj EU integracija na lokalne samouprave. Lokalne zajednice treba da budu što bolje pripremljene za implementaciju EU standarda u lokalnim javnim politikama i pružanju javnih usluga građanima i da imaju pristup EU fondovima i drugim programima podrške zemljama kandidatima.