Naslovna strana

Inteziviranje saradnje sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije

01.12.2023

U ovom trenutku, glavni fokus asocijacije opština Crne Gore je borba za poštovanje Ustavom zajemčenog  prava  na autonomiju i budžet i zakonskog prava na izjašnjavanje kao jedan od  apsolutnih prioriteta i uslova održivosti opština.  U tom cilju težimo da: izgradimo podsticajan i decentralizovan pravni ambijent u kome će opštine kvalitetnije ostvarivati svoje funkcije; obezbjedimo stabilne i izdašne prihode neophodne za lokalni razvoj, naročito infrastrukturni; ojačamo manje razvijene opštine stavljajući u funkciju sve njihove potencijale, prvenstveno u oblasti poljoprivrede i organske proizvodnje, ruralnog, zdravstvenog i eko turizma, što znači ravnomjerni regionalni razvoj; doprinesemo razvoju  razvijenih opština  podrškom u riješavanju specifičnih  izazova, naročito primorskog regiona; osnažimo lokalne kadrove koji će u svojim opštinama iznijeti  ove procese jer se kadrovi uglavnom ne rađaju nego stvaraju; uspostavimo partnerski odnos sa kreatorima javnih politika“ ,naglasila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović na panel diskusiji „Uloga asocijacije lokalne samouprave danas – izazovi i prioriteti“, koja je organizovana u okviru 51. Skupštine Stalne konferencije gradova i opština Srbije.

Ambasador Republike Bugarske u posjeti Zajednici opština Crne Gore

01.12.2023

Ambasador Republike Bugarske u Crnoj Gori Stefan Dimitrov, i predsjednici opština Sadovo Dimitar Zdravkov i Brezovo Kalin Kalapankov, posjetili su danas Zajednicu opština Crne Gore.

Na sastanku se razgovaralo o potencijalnim oblastima saradnje i unapređenju odnosa između crnogorskih i bugarskih opština, kao i mogućoj saradnji Zajednice opština Crne Gore sa Regionalnom asocijacijom opština Trakije, čije članice su opštine Sadovo i Brezovo.

Okrugli sto – Lokalne samouprave u evropskim integracijama

28.11.2023

Cilj je visok kvalitet života koji uživaju građani EU 

Crna Gora i sa državnog i sa lokalnog nivoa mora dati jedan novi snažan zamah, odnosno jednu jaku energetsku infuziju procesu evropskih integracija, poručila je predsjednica Gradskog parlamenta dr Jelena Borovinić Bojović govoreći na okruglom stolu „Lokalne samouprave u procesu EU integracija“, koji je danas na njenu inicijativu, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore, održan u Skupštini Glavnog grada.

Uspostavljena saradnja sa Ministarstvom finansija

20.11.2023

Predstavnici opština su u ponedeljak, na sastanku sa ministrom finansija Novicom Vuković i njegovim timom, postavili temelj buduće saradnje  koja će omogućiti sistemsko rješavanje problema održivog finansiranja lokalne samouprave, a samim tim i bolje uslove života građana u lokalnim zajednicama.

Rang lista blagovremeno podnijetih prijava za izradu tehničke dokumentacije

06.11.2023

Ovdje možete preuzeti Rang listu blagovremeno podnijetih prijava za izradu tehničke dokumentacije.

Sa sastanka sa UNICEF-om: Jačati saradnju lokalne i nacionalne vlasti za društvo po mjeri djeteta

03.11.2023

Lokalne samouprave imaju značajnu ulogu u izgradnji društva koje obezbjeđuje jednaka prava i mogućnosti svoj djeci i mladima. Iz tog razloga, Zajednica opština i UNICEF će promovisati jaču međusektorsku saradnju između lokalne i nacionalne vlasti radi pružanja boljih usluga podrške svim porodicama, djeci i mladima u lokalnim zajednicama. 

Lokalne samouprave su najbliže korisnicima usluga i stoga, najlakše mogu utvrditi šta je potrebno djeci, mladima i porodicama u lokalnoj zajednici i kako to najefikasnije obezbijediti u lokalnom kontekstu. UNICEF će zato, u saradnji sa Zajednicom opština, promovisati intenzivniju saradnju lokalnih i nacionalnih vlasti za bolje ostvarivanje svih prava djeteta, a posebno prava svakog djeteta na bezbjedno porodično okruženje, kvalitetnu socijalnu, dječju i zdravstvenu zaštitu, kvalitetno, inkluzivno obrazovanje i vaspitavanje i odrastanje bez nasilja“, poručila je Sabina Žunić, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori na sastanku sa Zajednicom opština. 

Mediteranski gradovi pozivaju na jaču saradnju u oblasti civilne zaštite

28.10.2023

Četrnaesta plenarna sjednica Evro-mediteranske regionalne i lokalne skupštine (ARLEM) održana je 23. i 24. oktobra 2023. godine u Algheru, Italija.

U fokusu 14. sjednice skupštine su bile diskusije o načinama na koje, lokalne vlasti, kroz teritorijanu saradnju, mogu kreirati politike koje se bave multidimenzionalnim izazovima životne sredine. Takođe su razmatrani Izvještaj o potencijalnoj ulozi gradova i regiona u civilnoj zaštiti Mediterana, kao i Izvještaj o urbanom zdravlju i održivoj urbanoj mobilnosti na Mediteranu.

Glavne preporuke koju su dali članovi ARLEM-a odnosile su se na potrebu jače transmediteranske saradnje zasnovane na opštim prioritetima za smanjenje rizika koje su identifikovale Ujedinjene nacije, kao i na sistemu EU za identifikaciju regiona koji zahtevaju ciljane strategije, veću međunarodnu saradnju i povećan pristup resursima. Preporuke su pohvalile pojavu tri inicijative u protekloj godini koje su se odnosile na mapiranje rizika, pripremu odgovora na katastrofe i pružanje tehničke pomoći u oblasti Mediterana.

Dragocjeno iskustvo Hrvatske u formiranju i funkcionisanju lokalnih akcionih grupa (LAG)

27.10.2023

U procesu pristupanja Crne Gore EU jedna od obaveza je usaglašavanje ruralne politike sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

S tim u vezi, Evropska komisija je usvojila IPARD III program za period 2021-2027, čijim sprovođenjem crnogorskim poljoprivrednicima će biti dostupno 63.000.000 eura EU sredstva (62% više u odnosu na prethodni IPARD II program).

Lokalne samouprave ključne za ispunjavanje ciljeva Zelene agende za Zapadni Balkan

13.10.2023

U Tirani je 12. oktobra održan Forum lokalnih samouprava (LSG Forum) u okviru Zelene agende za Zapadni Balkan koji su organizovali Savjet za regionalnu saradnju (RCC), Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i grad Tirana.

Ovaj događaj je označio pokretanje procesa regionalnog dijaloga između lokalnih samouprava i svih relevantnih aktera, s obzirom da lokalne samouprave mogu dati ključni doprinos ispunjavanju ciljeva Zelene agende za Zapadni Balkan.

Potrebna jača podrška državne i lokalnih vlasti za društvenu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori

11.10.2023

Predstavnici Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Kancelarije Savjete Evrope u Podgorici, posjetili su Zajednicu opština Crne Gore, 11. oktobra 2023. godine.

„Kroz jaču međuresornu saradnju i saradnju sa predstavnicima civilnog društva, nepohodno je isplanirati i realizovati konkretne i održive mjere za unapređenje društvenog položaja Roma  Egipćana u Crnoj Gori“, poručeno je sa sastanka Generalne sekretarke Mišele Manojlović i načelnika Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Sokolja Begenaja.