Modeli lokalnih akata na unapređenju saradnje sa građanima i NVO
07.02.2019

Centar za razvoj nevladinih organizacija, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva, pripremili su 6 modela akata, i to:

  • Model “Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova”;
  • Model “Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama”;
  • Model “Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
  • Model “Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknada”;
  • Model “Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
  • Aneks Modela “Poslovnik o radu Skupštine Opštine”.

Modeli su pripremljeni u cilju podrške lokalnim samoupravama u procesu usaglašavanja njihovih akata sa novim rješenjima iz Zakona o lokalnoj samoupravi i unapređenja pravnog okvira za veće učešće NVO u donošenju odluka na lokalnom nivou, kao i stvaranja podsticajnog ambijenta za saradnju crnogorskih opština i nevladinih organizacija. Izrada modela je aktivnost u okviru projekta “Moja zajednica-Snažna zajednica” koji CRNVO realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i čiji su ključni ciljevi osnaživanje lokalnih zajednica u Crnoj Gori, razvoj efikasnih i odgovornih lokalnih samouprava, kao i unaprijeđeno učešće građana i NVO u procesu donošenja odluka i kreiranja lokalnih javnih politika.

LINK Modeli