Publikacije

Priručnik za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta

02.12.2015

Prirucnik za izradu programskog zadatkaOvaj Priručnik je pripremljen uz podršku Misije OEBSa u Crnoj Gori, na osnovu smjernica koje je pripremila Radna grupa formirana od strane Zajednice opština Crne Gore, sastavljena od predstavnika lokalnih samouprava, privrednog sektora koji se bavi izradom planskih dokumenata i elaborata o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i NVO-a u čijem fokusu su pitanja uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Priručnik je u glavnim crtama izložio opšte principe vezane za sadržinu programskog zadatka, čime je pružio jasnu sliku o tome kako pristupiti zadatku pisanja programskog zadatka na efikasan i djelotvoran način.

Dvadeseti broj biltena „Naša zajednica“

24.11.2015

Pages from Bilten ZOCG za mailIz štampe je izašao dvadeseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa dr Zoranom Srzentićem, Predsjednikom Opštine Bar, kao i najznačajnije informacije sa sjednice Upravnog odbora Zajednice opština. Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je Izvještaju o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori, sa preporukama, koji je usvojio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope na nedavno održanoj jesenjoj sjednici Kongresa u Strazburu. Pored toga, dat je kratak pregled informacija sa pete sjednice Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona koja je održana početkom novembra na Cetinju, kao i sa niza drugih značajnih međunarodnih aktivnosti u kojima su Zajednica opština i njeni predstavnici uzeli učešća.

Smjernice za lokalne donosioce odluka za upravljanje opštinskom imovinom

29.07.2015

low-AM_ToolkitPriručnik za upravljanje opštinskom imovinom – Smjernice za lokalne donosioce odluka, Regionalni izvještaj o praksama u oblasti upravljanja imovinom i Izvještaj o međunarodnoj praksi u oblasti upravljanja imovinom pripremljeni su u okviru projekta „Upravljanje imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi“, kojeg je finansiralo njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju i Vlada Švajcarske, a sproveli su ga Otvoreni regionalni fond GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga i Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), u saradnji sa asocijacijama lokalnih vlasti uključujući i Zajednicu opština Crne Gore.

Devetnaesti broj biltena „Naša zajednica“

17.06.2015

Pages from Bilten ZOCG 19Iz štampe je izašao devetnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Orhanom Šahmanovićem, Predsjednikom Opštine Plav, kao i najznačajnije informacije sa sastanaka organa Zajednice opština (Skupštine i Upravnog odbora) na kojima su, između ostalog, utvrđene osnovne smjernice za planirane aktivnosti nacionalne asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori u tekućoj godini. U biltenu je predstavljena nedavno usvojena Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika sa Akcionim planom za njenu implementaciju, a dat je i pregled zajedničkih aktivnosti na planu konsolidacije lokalnih javnih finansija. Dat je poseban osvrt na aktivnosti koje jedinice lokalne samouprave treba da preduzmu radi kvalitetnije primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i Zakona o komunalnoj policiji.

Platforma NALAS-a “Turizam u jugoistočnoj Evropi pokreće se lokalno”

09.03.2015

SEE tourism_Montenegro_WEB-1Svrha ove platforme je da se a) izgradi zajedničko razumijevanje o održivom razvoju turizma na lokalnom nivou u jugoistočnoj Evropi (JIE); b) podstiče održivo planiranje i razvoj turizma u JIE kroz razvoj potencijala Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS); c) izgradi polazna tačka za opštine i asocijacije lokalnih vlasti (ALV), prepoznajući turizam kao relevantnu ekonomsku mogućnost koja se, da bi postala uspješna, mora pažljivo isplanirati i upravljati u cilju buduće kontinuirane upotrebe a donoseći koristi i u sadašnjim vremenima.

Ova platforma, pripremljena na osnovu mogućnosti koje pruža stabilan rast međunarodnog turizma, predstavlja viziju, opšte principe, ciljeve, aktivnosti i preporuke kojima se podstiče sprovođenje pouzdanih politika od strane opština i ALV-a. Njome se teži da se pruži podrška NALAS-u u širenju svoje prakse u regionu JIE, u skladu sa principima promovisanja procesa decentralizacije u jugoistočnoj Evropi i sprovođenja regionalnih inicijativa.

18-to izdanje biltena Zajednice opština „Naša Zajednica“

11.02.2015

Bilten 18.pdf_page_1Iz štampe je izašlo 18-to izdanje biltena Zajednice opština Crne Gore „Naša zajednica“.

U fokusu biltena su se našle aktivnosti na planu finansiranja lokalnih samouprava, a kojom povodom je predstavljen Predlog mjera za prevazilaženje finansijskih problema lokalnih samouprava utvrđen od strane Upravnog odbora Zajednice opština. Ovaj Predlog mjera je razmatran na sastancima organa Zajednice, kao i na sastancima koji su se na ovu temu organizovali sa nadležnim ministarstvima u proteklom periodu. Predstavljeni su Amandmani koje je na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, radi stvaranja zakonskim preduslova za održivi sistem administriranja poreza na nepokretnosti, pripremila Komisija za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opstina i dostavila na razmatranje nadležnom skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Predstavljeni su stavovi opština i Zajednice opština u odnosu na „odbranu” naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao isključivog izvora prihoda za vođenje zemljišne politike na lokalnom nivou i za uvođenje novog prihoda za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje kroz donošenje novog Zakona o komunalnim djelatnostima, te da se obezbjedi priliv sredstava od naknada za legalizaciju neformalnih objekata kroz donošenje Zakona o legalizaciji neformalnih objekata, kao i da se uspostavi „revolving“ fond za pretfinansiranje EU projekata.

Otvoren konkurs za prijavu za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u 2014 godini

15.10.2014

Korica-Najbolje prakse 2014Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.

Dugogodišnja realizacija ovog projekta, pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrdjeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.

Modeli odluka i preporuka koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13)

27.06.2014

Pages from Modeli-webZajednica opština Crne Gore je, krajem 2013. godine, pripremila modele opštinskih odluka koje su jedinice lokalne samouprave, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. CG, br. 35/13), bile dužne da donesu u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

Na nivou Zajednice opština su tada formirane tri mješovite radne grupe u čiji sastav su bili uključeni predstavnici jedinica lokalnih samouprava i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Cilj izrade ovih akata je bio da se pomogne jedinicama lokalne samouprave u pripremi sopstvenih akata i da se ubrza procedura za njihovo donošenje.

Model informacionog sistema za upravljanje komunalnim otpadom (ISUKO model)

20.02.2013

Korica SWIS Model Users Manual SRP final PANTONE-CMYK 10092011Postoji opšte shvatanje da je upravljanje otpadom u regionu jugoistočne Evrope opterećeno nedostatkom relevantnih informacija o komunalnom otpadu na lokalnom nivou i da ga, kao posledica toga, često karakterišu neadekvatne tarife i nee­kasna usluga. Stoga je jasna potreba da opštine i javna komunalna preduzeća (JKP) preduzmu napore kako bi obezbijedili što e­kasniju uslugu po socijalno prihvatljivim cijenama. E­kasnost i kvalitet se moraju poboljšati, imajući na umu socijalno prihvatljive strukture tarifa, kako bi se unaprijedio nivo usluge u javnoj politici upravljanja komunalnim otpadom na lokalnom nivou. Upravo iz tog razloga su stalna analiza i planiranje od suštinske važnosti. Potrebe za procjenom nivoa usluga, poređenjem pokazatelja učinka i planiranjem zahtijevaju razvoj standardizovanih alata za proračune u oblasti upravljanja čvrstim otpadom koji se baziraju na ažuriranim informacijama. Usaglašavanje informacija koje su neophodne u svrhu obrade i poređenja je od ključne važnosti i odražava se u potrebi za instrumentima za prikupljanje informacija o upravljanju otpadom. Opšte je priznato da je upravljanje čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi oslabljeno nedostatkom pouzdanih podataka na lokalnom, institucionalnom i nacionalnom nivou.

Publikacija “BRATIMLJENJE”

22.01.2013

naslovna - bratimljenjeU želji da podstakne bratimljenje crnogorskih lokalnih samouprava sa gradovima Evrope i svijeta, Zajednica opština Crne Gore je, uz podršku OEBS-a, pripremila publikaciju BRATIMLJENJE. Ovom publikacijom su predstavljene naše lokalne samouprave sa kratkim prikazom svojih specifičnosti, istorijskih osobenosti i bogatstvom kulturnog nasleđa. Publikacija je pripremljena sa ciljem da se povežemo sa većim brojem gradova i opština i ostvarimo jak osjećaj prijateljstva i zajedničkog evropskog indentiteta. Publikacija je urađena na tri jezika – crnogorski, engleski i francuski.

  Publikacija BRATIMLJENJE (.pdf dokument)