Agenda 2030 u mojoj opštini: Priručnik za praktičare za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja
19.03.2019

Države članice Ujedinjenih nacija su 2015. godine usvojile Agendu 2030 za održivi razvoj i njene ciljeve održivog razvoja, sa principima za sprovođenje, koja predstavlja viziju 2030. godine kojoj svijet treba da teži.

17 opštih i 169 specifična cilja pokrivaju širok spektar sektorskih politika. Lokalne i regionalne vlasti su odigrale značajnu ulogu u procesu definisanja ciljeva održivog razvoja (eng. skraćenica: SDG), uspješno obezbjeđujući uspostavljanje samostalnog cilj koji se odnosi na opštine i to SDG 11: Održivi gradovi i ljudske naseobine, kao i međunarodno priznanje centralne uloge lokalnih i regionalni vlasti u održivom razvoju.

Budući da se Strateški ciljevi održivog razvoja Agende 2030 moraju postići na globalnom, nacionalnim i subnacionalnim nivoima, uspjeh ove ambiciozne Agende zavisi od aktvinog učešća svakog nivoa vlasti i velikog broja zainteresovanih subjekata. Okvirne ciljeve održivog razvoja sa univezalnom definicijom opštih i specifičnih ciljeva treba prilagoditi konkretnim situacijama i specifičnim potrebama kako bi se postigli stvarni benefiti za konkretne građane i njihove uslove življenja. Proces subnacionalne kontekstualizacije sprovođenja Agende 2030 je poznat kao „Lokalizacija strateških ciljeva održivog razvoja“.

Lokalizacija se odnosi kako na to na koji način strateški ciljevi održivog razvoja mogu pružiti okvir za politike lokalnog razvoja, tako i na koji način lokalne i regionalne vlasti mogu pružiti podršku postizanju ciljeva kroz aktivnosti po prinicpu „odozo prema gore“. U ovom pogledu, opštinski kapaciteti su ključni za sprovođenje Agende 2030, praćenje realizacije ciljeva na lokalnom nivou i uključivanje, javnog, privatnog i civilnog sektora.

Da bi pružio podršku lokalnim vlastima svojih članica u lokalizaciji strateških ciljeva održivog razvoja, Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), pripremila je Priručnik. Priručnik će pomoći praktičarima na opštinskom nivou da unaprijede svoja znanja i ojačaju razumijevanje značaja Agende 2030 i dostizanja Strateških ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou, da ih ojača njihove kapacitete da budu promoteri Strateških ciljeva održivog razvoja i kao i da ih podstakne za uključivanje drugih zainteresovanih subjekata.

Priručnik pruža ključne informacije o Strateškim ciljevima održivog razvoja, objašnjavajući uloge opština u njihovom dostizanju i razrađuje mehanizme podizanja svijesti koje opštine mogu koristiti da za približavanje Strateških ciljeva održivog razvoja građanima. Priručnik, takođe, pruža raznolike primjere iz regiona i šire koji ilustruju aktivnosti opština na promovisanju ciljeva i na koji način je to uticalo na blagostanje u njihovim zajednicama.

Priručnik, takođe, sadrži savjete o integisanju Strateških ciljeva održivog razvoja u lokalne strategije i istražuje ulogu asocijacija lokalnih vlasti i NALAS-a u mobilisanju opština za postizanje Strateških ciljeva održivog razvoja.

AGENDA U MOJOJ OPŠTINI (.pdf)

AGENDA 2030 U MOJOJ OPSTINI_eng (.pdf)