December, 2009

Pregled problema u primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

30.12.2009

Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore analizirala je probleme u primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, br.51/08), koji se primjenjuje od septembra 2008. godine.

Pregled problema u primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (PDF Dokument)

Posjeta Tima kolega opštini Berane

21.12.2009

Posjeta opštini Berane obavljena je od 14 – 17. decembra 2009. godine, u okviru Programa «Razvoj odgovornog rukovođenja u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori».
Sprovođenje Programa «Razvoj odgovornog rukovođenja u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori» utvrđeno je u Programu rada Zajednice opština za 2009.godinu i Akcionim planom reforme lokalne samouprave za 2009. godinu.
Sprovođenje Programa za 2009. godinu je finansijski podržano od strane OEBS-a.
Posjetu Opštini Berane je organizovala Zajednica opština Crne Gore.

Seminar o procesu EU integracija

18.12.2009

U Ulcinju je 18. decembra tekuće godine, u organizaciji NVO Horizont održan seminar za lokalne službenike i namještenike o procesu EU integracija sa posebnim osvrtom na lokalne samouprave i zahtjeve koji se pred loklanim samoupravama u tom procesu postavljaju. Predavači su bili: Ratka Sekulović pomoćnik ministra za evropske integracije, Saša Šćekić savjetnik u Zajednici opština […]

Konferencija povodom završnog dana obuke UPRAVLJANJE PROJEKTIMA FINANSIRANIM IZ EU FONDOVA

18.12.2009

Dana 18.12.2009. godine, u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, održana je konferenija za novinare povodom završetka dvanaestodnevne obuke UPRAVLJANJE PROJEKTIMA FINANSIRANIM IZ EU FONDOVA, koju je Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština organizovala za lokalnu samoupravu. Na konferenciji su govorili: – g-đa Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove – g-din Dragan Pejanović, pomoćnik […]

Analiza o postojećim problemima u finansiranju lokalne samouprave

14.12.2009

Analiza o postojećim problemima u finansiranju lokalne samouprave

Peta Generalna skupština NALAS-a

11.12.2009

Peta Generalna skupština NALAS-a – “EU integracije – izazovi za lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi” – održana je u Istanbulu, 10-11. decembera 2009. Ovaj događaj je organizovan uz podršku Zajednice opština Marmara regiona.

Ovo je bio istinski međunarodni događaj: preko 100 gradonačelnika, izvršnih direktora, eksperata i gostiju iz cijeloga svijeta je učestvovalo na radionicama i plenarnoj sjednici Generalne skupštine NALAS-a.

Prvog dana skupštine organizovana su dva okrugla stola. Fokus prvog radnog stola, čiji je naziv bio “Uključivanje lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u process EU integracija” je bio na naučenim lekcijama novih zemalja članica EU I saradnji izmedju lokalnih vlasti, asocijacija lokalnih vlasti I nacionalnih vlasti u procesu pristupa EU. Fokus drugog radnog stola je bio na “Kako približiti mogućnosti za finansiranje iz EU sredstava lokalnim vlastima u jugoistočnoj Evropi”.

Druga sjednica Nacionalnog savjeta za obuku

08.12.2009

U Podgorici je 08.12.2009. godine održana druga sjednica Nacionalnog savjeta za obuku na kojoj se raspravljalo o više tačaka dnevnog reda od interesa za dalju implementaciju Nacionalne trening strategije za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori. Posebnu pažnju NSO je posvetio informaciji o realizaciji plana obuka u period maj – jul I oktobar – decembar 2009. […]

Dodjela nagrada za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2009. godinu

08.12.2009

U Podgorici je 08. decembra održana ceremonija dodjele najboljih praksi u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2009. godinu. Najbolje prakse su:

  • Najbolja praksa u oblasti učešća građana u procesu pripreme, donošenja i realizacije odluka na lokalnom nivou u 2009. godini je praksa Opštine Tivat «Korišćenje slobodne stolice kroz izmjenu Poslovnika o radu Skupštine».

  • Najbolja praksa u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine u 2009. godini je praksa Opštine Herceg Novi «Reciklažno dvorište sa transfer stanicom».

  • Najbolja praksa u oblasti pružanja usluga u 2009. godini je praksa Opštine Danilovgrad «Jedinstvena baza podataka i poresko knjigovodstvo».

Komunalna policija u mojoj opštini

01.12.2009

Ova publikacija sadrži precizno definisanje poslova komunalne policije i njihovo organizovanje u okviru odgovarajuće službe, dok su posebni ciljevi: razgričavanje poslova komunalne policije u odnosu na poslove inspekcijskog nadzora u navedenim oblastima; stvaranje uslova za razvoj efikasne i profesionalne komunalne policije koja obezbjeđuje komunalni red; izmjena opštinskih odluka o komunalnoj policiji na način da se usklade sa rezultatima projekta; jasno utvrđivanje odgovornosti komunalne policije i obezbjeđivanje vršenja nadzora nad radom komunalne policije; kao iinformisanje građana o ulozi komunalne policije u njihovoj opštini (izrada informativne brošure).

Primjeri dobre prakse 2009.

01.12.2009

Publikacija „Primjeri dobre prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori, 2009“ objedinjava sve primjere dobrih praksi koje su opštine kandidovale u 2009. godini.

Primjeri dobre prakse (PDF Dokument)