Priručnik za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta
02.12.2015

Prirucnik za izradu programskog zadatkaOvaj Priručnik je pripremljen uz podršku Misije OEBSa u Crnoj Gori, na osnovu smjernica koje je pripremila Radna grupa formirana od strane Zajednice opština Crne Gore, sastavljena od predstavnika lokalnih samouprava, privrednog sektora koji se bavi izradom planskih dokumenata i elaborata o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i NVO-a u čijem fokusu su pitanja uređenja prostora i zaštite životne sredine.

Priručnik je u glavnim crtama izložio opšte principe vezane za sadržinu programskog zadatka, čime je pružio jasnu sliku o tome kako pristupiti zadatku pisanja programskog zadatka na efikasan i djelotvoran način.

Programski zadatak predstavlja dokument na osnovu koga se definišu zadaci koji treba da budu izvršeni u proceduri izrade planskog dokumenta.

Cilj priručnika je da pruži podrške stalnom jačanju sposobnosti nadležnih organa lokalne uprave da formulišu potrebe koje treba da budu sprovedene radi kreiranja lokalne politike razvoja i zaštite javnog interesa kroz prostorno planiranje.

Korišćenje ovog Priručnika nije obavezno. Dokument je napisan sa namjerom da se pomogne lokalnim službenicima koji su zaduženi za pripremu programskog zadatka za izradu planskog dokumenta, a u želji da pruži potrebna znanja i smjernice lokalnim službenicima za izuzetno kompleksa n posao kao što je priprema projektnog zadatka, koji zahtjeva multidisciplinarni pristup i sinergiju mnogobrojnih nosilaca javnih ovlašćenja kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Priručnik_programski zadatak_lokalni planski dokument (PDF)

Kategorija: