Mapa puta za oblast održivog korišćenja energije za asocijacije lokalnih samouprava jugoistočne Evrope
20.12.2015

Untitled-26U okviru regionalnog projekta „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava – EeMA“, u kojem je Zajednica opština Crne Gore partner, izrađana je Mapa puta za oblast održivog korišćenja energije za asocijacije lokalnih samouprava jugoistočne Evrope.

Projekat implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ preko svog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu, a finansijski podržavaju vlade Njemačke i Švajcarske.

Mapa puta je posebna vrsta strateškog dokumenta koji daje predlog aktivnosti koje asocijacije loka­lnih samouprava mogu preduzeti u cilju proaktivnog pružanja podrške razvoju energetski održivih opština u zemljama jugoistočne Evrope.

Prvi dio Mape puta se fokusira na izazove, barijere i koristi u složenom procesu razvoja energetski održivih opština.

Glavni ciljevi prvog dijela Mape puta odnose se na pružanje podrške asocijacijama loka­lnih samouprava prilikom:

  • pružanja podrške opštinama u ispunjavanju obaveza u skladu sa relevantnim zakonima i podzakonskim aktima u oblasti energetske efikasnosti,
  • sprovođenja energetskih projekata u opštinama,
  • jačanja učešća asocijacija lokalnih samouprava u procesima i aktivnostima u oblasti energetike na nacionalnom nivou,
  • razmjene najboljih praksi u oblasti energetike i energetske efikasnosti.

Drugi dio Mape puta je posvećen preduslovima, uslovima i prednostima pris­tupanja Sporazumu gradonačelnika EU i to:

  • upustva za proceduru pristupanja Sporazumu gradonačelnika
  • izrade Akcionog plana za održivo korišćenje energije (SEAP), i način prikupljanja i analize podataka potrošnje i smanjenje potrošnje energije u tri sektora: građevinarstvo, saobraćaj i javna rasvjeta.

U prilogu možete preuzeti  Mape puta.

 Mapa puta za oblast održivog korišćenja energije
Mapa puta – Sporazum gradonačelnika

Kategorija: