October, 2023

Mediteranski gradovi pozivaju na jaču saradnju u oblasti civilne zaštite

28.10.2023

Četrnaesta plenarna sjednica Evro-mediteranske regionalne i lokalne skupštine (ARLEM) održana je 23. i 24. oktobra 2023. godine u Algheru, Italija.

U fokusu 14. sjednice skupštine su bile diskusije o načinama na koje, lokalne vlasti, kroz teritorijanu saradnju, mogu kreirati politike koje se bave multidimenzionalnim izazovima životne sredine. Takođe su razmatrani Izvještaj o potencijalnoj ulozi gradova i regiona u civilnoj zaštiti Mediterana, kao i Izvještaj o urbanom zdravlju i održivoj urbanoj mobilnosti na Mediteranu.

Glavne preporuke koju su dali članovi ARLEM-a odnosile su se na potrebu jače transmediteranske saradnje zasnovane na opštim prioritetima za smanjenje rizika koje su identifikovale Ujedinjene nacije, kao i na sistemu EU za identifikaciju regiona koji zahtevaju ciljane strategije, veću međunarodnu saradnju i povećan pristup resursima. Preporuke su pohvalile pojavu tri inicijative u protekloj godini koje su se odnosile na mapiranje rizika, pripremu odgovora na katastrofe i pružanje tehničke pomoći u oblasti Mediterana.

Dragocjeno iskustvo Hrvatske u formiranju i funkcionisanju lokalnih akcionih grupa (LAG)

27.10.2023

U procesu pristupanja Crne Gore EU jedna od obaveza je usaglašavanje ruralne politike sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

S tim u vezi, Evropska komisija je usvojila IPARD III program za period 2021-2027, čijim sprovođenjem crnogorskim poljoprivrednicima će biti dostupno 63.000.000 eura EU sredstva (62% više u odnosu na prethodni IPARD II program).

Lokalne samouprave ključne za ispunjavanje ciljeva Zelene agende za Zapadni Balkan

13.10.2023

U Tirani je 12. oktobra održan Forum lokalnih samouprava (LSG Forum) u okviru Zelene agende za Zapadni Balkan koji su organizovali Savjet za regionalnu saradnju (RCC), Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i grad Tirana.

Ovaj događaj je označio pokretanje procesa regionalnog dijaloga između lokalnih samouprava i svih relevantnih aktera, s obzirom da lokalne samouprave mogu dati ključni doprinos ispunjavanju ciljeva Zelene agende za Zapadni Balkan.

Model Odluke o subvencioniranju ranjivih kategorija korisnika komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje i linija javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima

12.10.2023

Zajednica opština je pripremila Model Odluke o subvencioniranju ranjivih kategorija korisnika komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje i linija javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima.

Pravo da ostvare subvenciju cijena komunalnih usluga, po Modelu, imaju: lica sa invaliditetom, personalni asistenti lica sa invaliditetom, djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, lica u stanju socijalne potrebe, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i penzioneri sa minimalnom penzijom. Model Odluke omogućava i subvencionisanje linija gradskog i prigradskog linijskog saobraćaja, kako bi se stanovništvu koje živi i ruralnim sredinama olakšali dnevnu mobilnost i komunikaciju sa gradskom sredinom.

Potrebna jača podrška državne i lokalnih vlasti za društvenu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori

11.10.2023

Predstavnici Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Kancelarije Savjete Evrope u Podgorici, posjetili su Zajednicu opština Crne Gore, 11. oktobra 2023. godine.

„Kroz jaču međuresornu saradnju i saradnju sa predstavnicima civilnog društva, nepohodno je isplanirati i realizovati konkretne i održive mjere za unapređenje društvenog položaja Roma  Egipćana u Crnoj Gori“, poručeno je sa sastanka Generalne sekretarke Mišele Manojlović i načelnika Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Sokolja Begenaja.

Generalni sekretar KLRVE Matju Mori u posjeti Crnoj Gori

10.10.2023

Generalni sekretar Kongresa loklanih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (KLRVE) Matju Mori, boravio je u Crnoj Gori 9-10 oktobra 2023. godine.

Tokom boravka u Kotoru susreo se sa predsjednikom opštine Kotor Vladimirom Jokićem i šefom delegacije Crne Gore u KLRVE Petrom Smolovićem, predsjednikom opštine Bijelo Polje. Članovi delegacije su razgovarali o predstojećoj 45. sjednici KLRVE koja će se održati u Strazburu krajem oktobra, kao i projektima i podršci koje će Kongres pružati lokalnim samoupravama od naredne godine.

Drugi javni poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave

09.10.2023

Na osnovu člana 29 Statuta Zajednice opština Crne Gore(„Sl. list CG“, broj 8/17) i člana 5 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave (02-30/23 od 16.03.2023. godine), generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, dana 09. oktobra 2023. godine, raspisuje

 

DRUGI JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Rumunsko iskustvo u reformama dragocjeno za crnogorske opštine

07.10.2023

Na poziv Asocijacije gradskih menadžera Rumunije, Delegacija Zajednice opština boravila je u studijskoj posjeti Rumuniji u periodu od 03. do 07. oktobra ove godine, sa ciljem zaokruživanja ideje povezivanja i saradnje gradskih menadžera iz Crne Gore sa kolegama iz regiona i šire. Konkretniji rezultati ove saradnje bi se mogli postići uspostavljanjem asocijacije gradskih menadžera u Crnoj Gori, kao kredibilnog partnera ovakvim asocijacijama iz zemalja EU radi razmjene znanja i iskustava kroz zajedničke sastanke, studijske posjete, zajedničke projekte,  ali i mogućnost učešća na najavljenoj Međunarodnoj akademiji za javne službenike i gradske menadžere.

Međunarodna konferencija o vodama – Crna Gora

06.10.2023

Međunarodna Konferencija o vodama – Crna Gora održala se po četvrti put u Budvi, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore  i Udruženja vodovoda Crne Gore3-5. oktobra.

Konferencija se bavi najaktuelnijim temama u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, ne samo u našoj zemlji, već i u regionu i šire. O njima su diskutovali domaći i međunarodni eksperti koji su svojim učešćem doprinijeli kvalitetnoj razmjeni iskustava i najboljih praksi u ovom sektoru. 

Proces decentralizacije pod lupom Savjeta Evrope

03.10.2023

Monitoring misija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres) održala je danas sastanak sa rukovodstvom Zajednice opština Crne Gore i članovima delegacije Crne Gore u  Kongresu. Na sastanku se razgovaralo o stanju i procesu decentralizacije u Crnoj Gori, realizaciji preporuka Kongresa iz 2015. godine, kao i o procesu konsultacija sa opštinama u formulisanju propisa i strateških dokumenata. Posebna pažnja je posvećena finansiranju lokalne samouprave, naročito u pogledu zakonskog ukidanja ili umanjenja prihoda bez odgovarajuće nadoknade i uticaju zakonskih rješenja na prihode lokalnih uprava.