Drugi javni poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave
09.10.2023

Na osnovu člana 29 Statuta Zajednice opština Crne Gore(„Sl. list CG“, broj 8/17) i člana 5 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave (02-30/23 od 16.03.2023. godine), generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, dana 09. oktobra 2023. godine, raspisuje

 

DRUGI JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je raspodjela sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: Poziv).

Sredstva po ovom Pozivu namijenjena su za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju lokalne infrastrukture (idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, revidovani glavni projekat, projekat izvedenog objekta i druge vrste tehničke dokumentacije u skladu sa zakonom).

Tehnička dokumentacija koja je predmet finansiranja može biti ugovorena i/ili planirana.

Za realizaciju Poziva opredjeljeno je 161.496,36€ na osnovu Finansijskog plana Zajednice opština za 2023. godinu, umanjenih za iznos sredstava dodijeljenih po prvom javnom pozivu.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava po jednoj  JLS iznosi 20.000,00€.

 

  1. USLOVI

Pravo prijave na Poziv imaju jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) u Crnoj Gori, koje nijesu ostvarile to pravo po osnovu prvog javnog poziva, i to: Bar, Budva, Mojkovac, Nikšić, Tivat, Ulcinj, Herceg Novi i Cetinje.

Pravo prijave na Poziv imaju i druge JLS, kojima su odobrena sredstva u postupku po Prvom javnom pozivu. Po ovom Pozivu može im se odobriti razlika između 20.000,00€ i iznosa odobrenog po prethodnom javnom pozivu.

JLS  podnosi jednu (1) prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava u koju se unose podaci vezani za tehničku dokumentaciju  za jedan ili više infrastrukturnih projekata.

   

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava  na Poziv vrši se na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog Poziva.

Ako je izrada tehničke dokumentacije već ugovorena, uz prijavni obrazac  Podnosilac dostavlja:

– kopiju potpisanog Ugovora za izradu tehničke dokumentacije,

– kopiju računa ili predračuna (ako je obaveza plaćanja dospjela).

Ako izrada tehničke dokumentacije nije ugovorena već planirana, Podnosilac dostavlja samo popunjeni prijavni obrazac, bez priloga.

 

  1. MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Dokumentacija iz tačke 3 ovog Poziva predaje se preporučenom poštom ili neposrednom na arhivi Zajednice u zatvorenoj koverti.

Na spoljnoj strani koverte navodi se naziv i adresa Podnosioca prijave i naznaka: „Dokumentacija za Drugi javni poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave“.

Adresa za dostavljanje: Zajednica opština Crne Gore, Ul. Avda Međedovića 138, 81000 Podgorica.

Rok za dostavljanje prijava na arhivu Zajednice je 15 dana od dana raspisivanja Poziva, odnosno do 24. oktobra 2023. godine do 14:00h.

Dokumentacija pristigla na arhivu Zajednice zavodi se u djelovodnom protokolu Zajednice opština Crne Gore (u daljem tekstu: Zajednica) sa navođenjem dana, sata i minuta prijema.

 

  1. KRITERIJUM ZA DODJELU SREDSTAVA I OBRADA DOKUMENTACIJE

Redosled za raspodjelu sredstava utvrđuje se prema vremenu dostavljanja dokumentacije na arhivu Zajednice.

 

  1. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA

Zajednica može tražiti Podnosiocu prijave da dopuni dokumentaciju ili podatke iz Prijavnog obrasca, ukoliko je to potrebno, u roku od 5 dana od dana  dostavljanja.

U slučaju da Podnosilac prijave ne dopuni dokumentaciju u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od Prijave.

Zajednica će nakon sprovedenog postupka utvrditi rang listu Podnosilaca prijave.

Na osnovu rang liste Zajednica će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava i sa Podnosiocima koji su ostvarili pravo na korišćenje sredstava sklopiti ugovor, i to:

  • ako je Podnosilac prijave već ugovorio izradu tehničke dokumentacije, Zajednica zaključuje odgovarajući ugovor sa Podnosiocem prijave i projektantom, odnosno revidentom;
  • ako je Podnosilac prijave tražio sredstva za planiranu izradu tehničke dokumentacije, Zajednica rezerviše odobrena sredstva i zaključuje ugovor kao u prethodnom slučaju tek kada Podnosilac prijave ugovori izradu iste sa projektantom, revidentom i sl. i taj ugovor, zajedno sa računom ili predračunom dostavi Zajednici.

Ugovorom između Zajednice, Podnosioca prijave i projektanta, odnosno revidenta uređuje se iznos odobrenih sredstava, namjena, rok plaćanja i druga prava i obaveze ugovarača.

Dodijeljena sredstva Zajednica će uplaćivati projektantu, odnosno revidentu na osnovu računa ili predračuna koje joj je dostavio Podnosilac.

 

  1. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Poziv se objavljuje na internet stranici Zajednice (www.uom.me) i dostavlja svim članicama Zajednice. Podnosilac prijave daje odobrenje Zajednici da osnovne podatke o njemu i Prijavi koristi u svrhe izvještavanja. 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 020/675-244, ili e-poštom na adresu: uom@t-com.me

 

  1. PRILOG

 

 

Kategorija: