November, 2017

Konkurs za odabir “Predsjednik/ca opštine koji/a je svojim zalaganjem u najvećoj mjeri unaprijedio/la položaj romske i egipćanske manjine u opštini”

27.11.2017

NVO Mladi Romi je objavila konkurs za odabir „Predsjednika/ce opštine koji/a je svojim zalaganjem u najvećoj mjeri unaprijedio/la položaj romske i egipćanske manjine u opštini“. Cilj konkursa je jačanje dijaloga između opština i romskih zajednica i predstavljanje primjera dobre prakse kada je u pitanju unapređenje položaja romske i egipćanske manjine.

Konkurs je objavljen u okviru projekta Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija.

Radionica na temu „Analiza potreba za obukom“

23.11.2017

Uprava za kadrove, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, sprovodi Analizu potreba za obukom lokalnih službenika i namještenika, čiji je cilj izrada Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2018/2019. godinu, kao i pružanje podrške opštinama za izradu posebnih programa obuke.

Održane obuke na temu „Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine“

22.11.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore organizovale su obuku na temu “Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine”. Obuka je organizovana na osnovu Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika 2016-2017. godine, odnosno Plana obuka za period oktobar-decembar 2017. godine.

Svjetska banka u posjeti Zajednici opština Crne Gore

17.11.2017

Zajednicu opština Crne Gore danas su posjetili predstavnici Tima Svjetske banke koji radi na funkcionalnoj analizi Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove. Svetlana Proskurovska, viši specijalista za javni sektor i vođa ovog tima i Vladimir Vlajković, konsultant za pitanja upravljanja javnim sektorom razgovarali su sa Generalni sekretarom Zajednice opština Refikom Bojadžićem i njegovim saradnicima na temu reforme lokalne samouprave, prioritetnim problemima/pitanjima njenog razvoja, te ulogom Ministarstva za javnu upravu i Uprave za kadrove na ovom planu.

Otvoren konkurs za prijavu za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u 2017. godini

15.11.2017

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.

Ove godine obilježavamo deceniju realizacije Programa najbolje prakse u lokalnoj samoupravi, u toku kojeg su perioda opštine pokazale značajno interesovanje za učešće i predstavljanje inovativnih rješenja u pružanju usluga građanima.

Dugogodišnja realizacija ovog projekta, pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrdjeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.
Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 5 tematskih oblasti, i to:

Učešće Zajednice opština u regionalnom projektu RCDN

10.11.2017

Zajednica opština Crne Gore uključena je u realizaciju Regionalnog projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda (RCDN)“. Projekat sprovode tri glavna partnera NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), IAWD (Međunarodna asocijacija voda Dunava) i AQUASAN (Udruženje vodovodnih predugeća Federacije Bosne i Hercegovine), uz podršku švajcarskog Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO) i njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), posredstvom Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga sa sjedištem u Skoplju, Makedonija. Partneri na sprovođenju projektnih aktivnosti su asocijacije lokalnih vlasti i udruženja vodovoda iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine (FBiH i Republike Srpske), Kosova, Makedonije i Srbije.

Održana zajednička sjednica Odbora za prostorno planiranje i Odbora za društvene djelatnosti

07.11.2017

Odbor za prostorno planiranje i Odbor za društvene djelatnosti održali su 07.11.2017. godine u Podgorici zajedničku sjednicu kojoj su prisustvovali i članovi Radne grupe za izradu Modela odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja.

Na sjednici su razmatrana dva akta, i to: Nacrt Modela Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja i Nacrt Modela Odluke о godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.

Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama

03.11.2017

U Podgorici je 02. i 03. novembra 2017. godine održana konferencija „Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama“, u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Konferencija, koja je dio projekta koji Misija OEBS-a u Crnoj Gori implementira od septembra 2015. godine, uz podršku Stalne misije Francuske pri OEBS-u, pružila je priliku da se predstave rezultati projekta i podstakne diskusija na temu prevencije ranih prisilnih brakova u regionu.

Održana obuka na temu “Sajber bezbjednost” u Tivtu

01.11.2017

Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala obuku na temu Sajber bezbjednost”. Obuka je, na osnovu Plana obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar-decembar 2017. godine, za opštine primorskog regiona organizovana u Tivtu 30. oktobra 2017. godine

Predavači na obuci su bili Kenan Duraković iz Ministarstva za informaciono društvo i Dušan Krkotić iz Ministarstva javne uprave.