Održana zajednička sjednica Odbora za prostorno planiranje i Odbora za društvene djelatnosti
07.11.2017

Odbor za prostorno planiranje i Odbor za društvene djelatnosti održali su 07.11.2017. godine u Podgorici zajedničku sjednicu kojoj su prisustvovali i članovi Radne grupe za izradu Modela odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja.

Na sjednici su razmatrana dva akta, i to: Nacrt Modela Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja i Nacrt Modela Odluke о godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.

Naime, kako je Skupština Crne Gore, krajem septembra tekuće godine donijela Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, stekli su se uslovi za pripremu i izradu podzakonskih akata i pravilnika za njegovu primjenu. Zajednica opština je, ispunjavajući svoju misiju podrške lokalnim samoupravama, preuzela aktivnosti na pripremi Modela Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja, koji su shodno članu 171 Zakona, dužne da obezbijede jedinice lokalne samouprave. Posebno formirana Radna grupa, sastavljena od predstavnika lokalnih samouprava, Sekretarijata Zajednice opština i resornog ministarstva, pripremila je Nacrt Modela, kako bi se obezbijedilo da sadržaj Modela Odluke bude upodobljen sa rješenjima iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ovom Odlukom se uređuju bliži uslovi, način, postupak i kriterijumi za obezbjeđivanje alternativnog smještaja vlasniku bespravnog objekta osnovnog stanovanja i članovima njegovog porodičnog domaćinstva, u slučaju donošenja rješenja o uklanjanju bespravnog objekta.

Članovi odbora su se saglasili da je Modelom predloženo dobro rješenje da se alternativni smještaj može obezbjediti davanjem: naknade za zakupninu stana ili stana iz stambenog fonda opštine u zakup, kao mjera privremenog karaktera za obezbjeđivanje alternativnog smještaja, koji se dodjeljuje na period od najduže šest mjeseci, uz mogućnost produžavanja roka za narednih šest mjeseci do maksimalno tri godine, te davanjem sredstava za kupovinu građevinskog materijala, u vidu dodjele kredita ili bespovratnih sredstava.

Na sjednici je takođe podržano rješenje da se sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja, pored budžeta opštine, odnosno namijenskih prihoda utvrđenih zakonom kojim se uređuju uslovi i način legalizacije bespravnih objekata i drugih izvora u skladu sa zakonom, mogu obezbijediti i iz donacije, za posebno socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Kriterijumi i uslovi za utvrđivanje privremenih načina obezbjeđivanja alternativnog smještaja utvrđeni su analogno  kriterijumima za socijalna davanja propisanih Zakonom o socijalnom stanovanju i Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Model Odluke о godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte ranije je razmatran na sjednici radnih tijela Zajednice opština: Odbora za prostorno planiranje i Odbora za finansiranje lokalne samouprave,  kao i Radne grupe koja je bila zadužena za njegovu pripremu. Članovi Odbora za prostorno planiranje dali su određeni broj primjedbi, koje su ugrađene u tekst Odluke, čime su rješenja u Modelu dodatno unaprijeđena.

U odnosu na Nacrt Modela, Odbor se saglasio da sekretarijat za uređenje prostora ima obavezu utvrđivanja liste bespravnih objekata, dok je obaveza organa lokalne uprave nadležnog za poslove administriranja lokalnih javnih prihoda da utvrdi i vodi evidenciju obveznika ove naknade. Takođe, članovi odobra su usaglasili stav da, u odnosu na Nacrt Modela, obaveza plaćanja naknade za bespravni objekat za koji je u postupku legalizacije donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju nastaje 1. januara godine koja slijedi godini u kojoj je donijeto pravosnažno rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju bespravnog objekta.

Nakon sveobuhvatnog sagledavanja rješenja utvrđenih Modelom Odluke i usaglašavanja izmjena i korekcija po predlogu članova Odbora,  članovi Odbora za prostorno planiranje i Odbora za društvene djelatnosti su jednoglasno podržali Model Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja i Model Odluke о godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.

Kako su se modeli koje su do sada pripremala Zajednice opština pokazali kao veoma korisni opštinama u pripremi svojih odluka,  Odbor za prostorno planiranje zatražio je od Sekretarijata Zajednice da se pripremi Model Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Model Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte, čije donošenje proističe kao obaveza opština utvrđena Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Takođe, u cilju sprovođenja Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti 2016-2020, a radi pružanja pomoći lokalnim samoupravama da donesu lokalne planove u ovoj oblasti, Odbor za društvene djelatnosti je predložio da se formira posebna Međuresorska radna grupa za izradu Modela Loklanog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskiminacije i promociju jednakosti.