Učešće Zajednice opština u regionalnom projektu RCDN
10.11.2017

Zajednica opština Crne Gore uključena je u realizaciju Regionalnog projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda (RCDN)“. Projekat sprovode tri glavna partnera NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), IAWD (Međunarodna asocijacija voda Dunava) i AQUASAN (Udruženje vodovodnih predugeća Federacije Bosne i Hercegovine), uz podršku švajcarskog Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO) i njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), posredstvom Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga sa sjedištem u Skoplju, Makedonija. Partneri na sprovođenju projektnih aktivnosti su asocijacije lokalnih vlasti i udruženja vodovoda iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine (FBiH i Republike Srpske), Kosova, Makedonije i Srbije.

Cilj projekta je da vodovodna preduzeća u zemljama zapadnog Balkana povećaju svoju efikasnost i efektivnost, čime će doprinijeti poboljšanju usluga i omogućiti da veći broj korisnika ostvari pravo na pristup vodi za piće i sanitarnu upotrebu i time doprinijeti ppostizanju EU pravne tekovine koja se odnosi na oblast životne sredine.

Glavni rezultati projekta su: jačanje kapaciteta asocijacija uključenih u projekat, jačanje kapaciteta vodovodnih preduzeća i lokalnih uprava, kao i uspostavljanje partnerstava i omogućavanje povoljnog ambijenata za razvoj kapaciteta u predmetnim oblastima. Projekat će trajati do 31. decembra 2020. godine.

Upravljačka tijela projekta su Projektni implementacioni tim (PIT) kojeg čine predstavnici glavnih partnera, i Savjetodavni odbor projekta kojeg pored članova PIT-a čine i imenovani predstavnici partnerskih asocijacija i udruženja, odnosno njihove zamjene.

Prvi sastanak Savjetodavnog odbora projekta održan je 9. novembra 2017. godine u Beogradu, na kome je ispred Zajednice opština, učešće uzela Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, u svojstvu zamjene člana. Tom prilikom Savjetodavni odbor je usvojio Poslovnik o radu, pri čemu je utvrđeno da će se sjednice Savjetodavnog odbora održavati najmanje dva puta godišnje. Mjesto održavanja sjednica će se utvrđivati po rotacionom principu uključujući zemlje glavnih partnera i partnerskih organizacija i udruženja, vodeći računa da se mjesto i vrijeme održavanja sastanaka povezuje sa nekim značajnim dešavanjima i skupovima koja se organizuju u obasti upravljanja voda i otpadnih voda.

Savjetodavni odbor je izabrao Miodraga Gluščevića, predstavnika Stalne konferencije gradova i opština Republike Srbije (SKGO), za predsjedavajućeg, sa jednogodišnjim mandatom. Za zamjenicu predsjedavajućeg izarana je Elizabeta Poći, predstavnica Albanskog udruženja vodovoda (SHUCALB).

Savjetodavni odbor je donio strateška usmjerenja i operativni model projektnih aktivnosti uz donošenje Operativnog programa za 2018. godinu. Aktivnosti na jačanju kapaciteta u kojima će biti uključene crnogorske opštine i vodovodna preduzeća u 2018. godini su:
(1) jačanje kapaciteta za kvalitetnu isporuku postojećih mjera za jačanje kapaciteta u oblastima energetske efikasnosti, komercijalne efikasnosti vodovodnih preduzeća, integrisanog upravljanja imovinom i neprihodovane vode;
(2) unapređenje D-Leap proizvoda upravljanja imovinom kroz uključivanje lokalnih uprava;
(3) unapređenje isporuke i promocije proizvoda koji se odnose na jačanje kapaciteta kroz lokalne zajednice praktičara;
(4) uspostavljanje usluge brzog odgovora koji ima za cilj da pruži podršku u donošenju odluka i organizacionom razvoju za IAWD, asocijacije lokalnih vlasti i udruženja vodovoda.

Na predlog predstavnika Zajednice opština, PIT će razmotriti mogućnost da se predstavnici crnogorskih lokalnih uprava i vodovodnih preduzeća uključe i u aktivnost učenja od kolega u oblasti uspješnih infrastrukturnih projekata koji se odnose na sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda.

Predloženo je da se sledeća sjednica Savjetodavnog odbora održi u maju 2018. godine, u Beču, Austrija, u okviru Konferencije voda Dunava.