April, 2013

Dvanaesti broj biltena “Naša Zajednica”

30.04.2013

ZOCG12 -dizajn_smallIz štampe je izašao dvanaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Značajno mjesto u ovom biltenu je dato aktivnostima koje su radna tijela i organi Zajednice opština Crne Gore preduzeli na planu kvalitetnijeg rješavanja pitanja uređivanja građevinskog zemljišta. Čitaoci su informisani i o brojnim sjednicama koje su u Upravni odbor i Skupština Zajednice opština, kao i nadležne komisije u prethodna tri mjeseca održali. Bilten sadrži i intervju sa Predsjednikom opštine Žabljak Isailom Šljivančaninom, kao i aktivnosti iz pojedinih crnogorskih lokalnih samouprava.

Takođe, u biltenu je bilo riječi o novim propisima kojim se regulišu pitanja službenih zvanja lokalnih službenika i namještenika, a najavljene su i izmjene sistemskog Zakona o lokalnoj samoupravi. Imajući u vidu strateški razvojni put ka Evropskoj uniji, „Naša Zajednica“ će, počev od ovog broja, pripremati edukativne tekstove o najznačajnijim pitanjima evropskih integracija. Značajna pažnja je posvećena i pitanjima iz domena upravljanja otpadom, a predstavljen je i Model usklađenog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi 2013-2014., kao i niz drugih tema.

Seminari na temu „Sistem lokalne samouprave“

27.04.2013

prof. dr Đorđije BlazicPrema Planu realizacije obuka za period mart-jul 2013.godine, održana su tri seminara na temu „Sistem lokalne samouprave“, u Podgorici, 10 aprila, u Baru 16. i u Bijelom Polju 26.aprila. Seminar su organizovale Zajednica opština i Uprava za kadrove.

Ovi seminari su prvenstveno bili namijenjeni pripravnicima, ali i drugim zaposlenim u organima lokalne uprave, u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja. Cilj seminara je bio da se polaznici upoznaju sa sistemom lokalne samouprave, njenim organima, nadležnostima i drugim pitanjima od značaja za lokalnu samoupravu, a sve u cilju boljeg razumjevanja lokalne samouprave i njenog položaja i uloge u sistemu vlasti.

Predavač je bio prof. Dr Đorđije Blažić, dekan Fakulteta za državne i evropske studije iz Podgorice.

Na ovim obukama prisustvovalo je 68 polaznika.

Predstavljen Nacrt Nacionalne strategije upravljanja otpadom

18.04.2013

Prezentacija Nacionalne strategije upravljanja otpadomMinistarstvo održivog razvoja i turizma je na konferenciji za medije održanoj 17. aprila 2013. godine predstavilo Nacrt Nacionalne strategije upravljanja otpadom. Ovaj strateški dokument je prvi rezultat projekta “Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom”, finansiranog od strane Evropske unije.

Strategija je dokument koji će predstavljati osnovu za pripremu i implementaciju Državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom. Strategija će takođe podržati ažuriranje Nacionalne politike upravljanja otpadom u Crnoj Gori iz 2004. i Strateškog master plana za upravljanje otpadom iz 2005.

Održane obuke na temu „Razvoj planova integriteta“

18.04.2013

Zajednica opština i Uprava za kadrove organizovale su tri obuke na temu „Razvoj planova integriteta u lokalnoj samoupravi“, i to: Baru, 10.aprila za opštine južnog regina, Bijelom Polju, 16.aprila za opštine sjevernog regiona, i u Podgorici 18. aprila za opštine centralnog dijela Crne Gore. Obuka je realizovana po Planu realizacije obuka za period mart-jul 2013. godine koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi.

Održane regionalne radionice na temu „NTS-a u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“

16.04.2013

TV small

U organizaciji Zajednice opština održane su tri regionalne radionice na temu „Nacionalna trening strategija u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“ i to: 11. aprila u Danilovgradu za opštine centralnog regiona, 12. Aprila u Tivtu za opštine južnog regiona i 16. Aprila u BIjelom Polju za opštine sjevernog regiona.

Radionice su imala za cilj da se upoznaju predstavnici jedinica lokalne samouprave sa revidiranim Nacrtom Nacionalne trening strategije, kao i za dobijanje povratnih informacija o ključnim pitanjima koji se odnose na organizacione i druge aspekte razvoja ljudskih resursa u lokalnoj samoupravi, koje treba uzeti u obzir u izradi finalnog teksta NTS. Na radionicama je održano i više praktičnih vježbi sa ciljem potpunijeg uvida u trenutno stanje upravljanja ljudskim resursima i predstavljeni novi pristupi u upravljanju ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

Radionice o iskustvima lokalnih samouprava u primjeni Odlluka o naknadama za komunalno opremanje i implementaciji odredbi o „javnosti“ predviđenih Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata

16.04.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU Podgorici su 12. aprila 2013. godine, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Zajednice opština Crne Gore, i uz podršku LAMP projekta Svjetske banke održane Radionice o iskustvima lokalnih samouprava u primjeni Odlluka o naknadama za komunalno opremanje i implementaciji odredbi o „javnosti“ predviđenih Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Pored predstavnika organizatora, radionicama su prisustvovali sekretari i zaposleni u sekretarijatima nadležnim za uređenje prostora, kao i direktori i predstvnici lokalnih agencija za razvoj i izgradnju.

Zajednička sjednica Skupštine i Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore

11.04.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERADanas je u Podgorici održana zajednička sjednica Skupštine i Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore. Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Zajednice Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje, a istom je predsjedavao dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Glavnog grad Podgorica.

Pored članova Skupštine i Upravnog odbora, sjednici su, po pozivu, prisustvovali: Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove, Danilo Gvozdenović, generalni direktor sektora za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Oliver Marković, predsjednik Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština i sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica i Snežana Mijušković, predsjednica Komisije za društvene djelatnosti Zajednice opština i sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica.

Nadzorni odbor Zajednice opština Crne Gore održao sjednicu

11.04.2013

Nadzorni odbor 11.04.2013.Peta sjednica Nadzornog odbora Zajednice opština Crne Gore održana je danas u Podgorici.

Nadzorni odbor u sastavu: Isailo Šljivančanin, predsjednik, Mijuško Bajagić, član i Dejan Medojević, član, je na današnjoj sjednici razmatrao Izvještaj o finansijskom poslovanju Zajednice opština Crne Gore za period 01.01.-31.12.2012. godine i Finansijski plan Zajednice opština Crne Gore za period 01.01-31.12.2013. godine.

PLAN REALIZACIJE OBUKA ZA PERIOD mart – jul 2013. godine

05.04.2013

PLAN REALIZACIJE OBUKA ZA PERIOD mart – jul 2013. godine, sa datumima održavanja (pdf)

Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu Platforme uparivanja NALAS-a

04.04.2013

Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) oglašava javni poziv za zainteresovane konsultante za pružanje profesionalnih usluga u izradi Platforme uparivanja između opština jugoistočne Evrope (JIE) i privatnog sektora, koja će biti upotrebljena na drugom Međunarodnom opštinskom sajmu NEXPO 2013, ali i izvan NEXPO-a, na nacionalnom nivou i nivou JIE. NEXPO 2013 će biti organizovan od 25. do 27. septembra 2013. godine u Rijeci i Opatiji, Republika Hrvatska.

Rok za dostavljanje ponuda: 15. april 2013. godine.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu Platforme uparivanja NALAS-a (PDF dokument na engleskom jeziku)