Nabavke

Nabavke malih vrijednosti i hitne nabavke

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku računara i računarske opreme – 20. oktobar 2017. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovdje.

Ponude se mogu predati radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom  27.10.2017. godine do 10:00 sati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.  Avda Međedovića 138, Podgorica;
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Avda Međedovića 138, 81000 Podgorica; ili
  • elektronskim putem na meil adresu uom@t-com.me.

Pravilnik o postupku nabavki male vrijednosti (.pdf)

Pravilnik o postupku hitne nabavke (.pdf)