July, 2013

Predstavnici Zajednice opština Crne Gore prisustvovali sjednici Radne grupe za izgrađivanje povjerenja u izborni proces Skupštine Crne Gore

29.07.2013

radna grupa, skupstina 29.07.2013...29.07.2013 – Predstavnici Zajednice opština Crne Gore danas su po pozivu prisustvovali sjednici Radne grupe za izgrađivanje povjerenja u izborni proces Skupštine Crne Gore.

Kako je na 27-moj sjednici Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore (održana 12. jula u Podgorici), u odnosu na Inicijativu ove Radne grupe za izmjenu Zakona o biračkim spiskovima, donijet zaključak da je potrebno formirati, na regionalnom i funkcionalnom nivou, grupu predstavnika Zajednice opština koja će učestvovati u radu ovog skupštinskog radnog tijela, to je Radna grupa uvažila ovaj zaključak i pozvala predstavnike Zajednice opština Crne Gore da prisustvuju današnjoj sjednici i tako daju doprinos u rješavanju pitanja biračkih spiskova.

Izvještaj Indikatori fiskalne decentralizacije za jugoistočnu Evropu 2006-2011

25.07.2013

KORICA FD Report CRN 02Оvај Izvјеštај је priprеmila Rаdna grupa zа fiskаlnu dеcеntrаlizаciјu Mrеžе аsоciјаciја lоkаlnih vlаsti јugоistоčnе Еvrоpе (NALAS). Tо је drugо izdаnjе оd kоgа NALAS оčеkuје dа budе dodatan napor kојi pruža nаciоnаlnim i lоkаlnim krеаtоrimа pоlitikе, istrаživаčimа i zаintеrеsоvаnim spоlјnim pоsmаtrаčimа pоuzdаnе upоrеdnе pоdаtkе о оpštinskim finаnsiјаmа i mеđuvlаdinim fiskаlnim оdnоsimа u јugоistоčnој Еvrоpi.

Prvо izdаnjе Izvjеštаја оbјаvlјеnо је u mаrtu 2011. godine i pоkrivа gоdinе оd 2006 dо 2010. godine. Оvо izdаnjе prоširuје nаvеdеn pеriоd dо 2011. godine i prоdublјuје оdrеđеnе аspеktе аnаlizе. Kоnkrеtnо, višе аnаlizа је urаđеnо u odnosu na pоtrоšnju lоkаlnе sаmоuprаvе i na еfеkte glоbаlnе rеcеsiје – sаdа iskоmplikоvаnu nеizvjеsnоšću о budućnоsti Еvrоpskе uniје – u rеgiоnu.

Izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

24.07.2013

Ovdje možete preuzeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata koje je usvojila Skupština Crne Gore na sjednici održanoj 9. jula 2013. godine.

Obuke za lokalnu samoupravu na temu „Planiranje i razvoj karijere“

22.07.2013

obuka u BaruU Baru je, 16. jula, održana posljednja obuka po Planu realizacije obuka za period mart-jul 2013.godine, koju su organizovale Zajednica opština i Uprava za kadrove. Tema je bila „Planiranje i razvoj karijere“, a predavači su bili dr Nevenka Pavličić, specijalista kliničke psihologije i prof.dr Mladen Perazić, predavač na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Mediteran.

Trinaesti broj biltena “Naša Zajednica”

19.07.2013

Pages from ZOCG13_izmjenaIz štampe je izašao trinaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Imajući u vidu da Zajednica opština Crne Gore u svojim aktivnostima posebnu pažnju posvećuje pitanjima vezanim za finansiranje lokalnih samouprava, te kako su u proteklom periodu preduzeti značajni koraci na tom polju, akcenat u biltenu je upravo dat ovoj temi. Takođe, u biltenu se nalaze i informacije sa drugog sastanka Zajedničkog Savjetodavnog odbora između Evropske unije i crnogorskih lokalnih vlasti, kao i intervju koji je redakcija „Naše Zajednice“ obavila sa Miodragom Kankarašem, predsjednikom Opštine Tivat. Nastavili smo sa objavljivanjem edukativnih tekstova o najznačajnijim pitanjima iz oblasti evropskih integracija, vijesti iz lokalnih samouprava, kao i drugih kratkih vijesti o ostalim aktivnostima lokalnih zajednica i njihove nacionalne asocijacije.

Održana XXVII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

12.07.2013

DSCF027412. jul 2013. –Radna grupa za izgrađivanje povjerenja u izborni proces Skupštine Crne Gore je 08.jula 2013.godine uputila Zajednici opština Crne Gore zahtjev za  zauzimanja stava u vezi sa inicijativom za izmjenu Zakona o biračkim spiskovima. Tom inicijativom predloženo je da se izmjesti nadležnost za vođenje opštinskih biračkih spiskova sa lokalnog na državni nivo i utvrdi kao nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova.