Održana prezentacija Zakona o lokalnoj samoupravi za opštine primorskog regiona
16.02.2018

U Baru je 16. februara 2018. godine, u organizaciji Ministarstva javne uprave i Zajednice opština, održana druga regionalna prezentacija Zakona o lokalnoj samoupravi, za opštine primorskog regiona.

Ključne aktivnosti na sprovođenju Strategije reforme javne uprave, uključujući i oblast lokalne samouprave, predstavio je  Goran Jovetić, državni sekretar, dok je prezentaciju Zakona o lokalnoj samoupravi i novina u sistemu lokalne samouprave izvršila Jadranka Vukčević, Generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić upoznao je predstavnike opština sa glavnim aktivnostima koje će Zajednica opština, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i opštinama, preduzeti na stvaranju uslova za implementaciju Zakona, kao i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018 – 2020. Na tom planu, ubrzo će se pristupiti izradi modela Statuta opštine, Poslovnika o radu Skupštine i Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, koji će biti dostavljeni opštinama na korišćenje prilikom izrade sopstvenih akata.

Takođe, pristupiće se izradi pet modela odluka u cilju stvaranja uslova za primjenu Zakona o komunalnim djelatnostima. Posebna pažnja biće posvećena aktivnostima na pripremi Zakona o finansiranju lokalne  samouprave i ustanovljenju Rivolving fonda kao mehanizma podrške opštinama da predfinansiraju projekte koji se finansira iz fondova EU, što će obezbijediti mogućnost opštinama da u što većem obimu koriste sredstva EU fondova, u funkciji razvoja opština.

Jedna od prioritetnih aktivnosti će, takođe, biti izrada Metodologije i Plana optimizacije broja zaposlenih na lokalnom nivou koja predstavlja jednu od mjera utvrđenih Akcionim planom za implementaciju Strategije reforme javne uprave u ovoj godini, a čija izrada i usvajanje je predviđena za II kvartal tekuće godine.

Generalni sekretar je podsjetio na inicijative Zajednice opština koje su rezultirale formiranjem posebnog Ministarstva, čije početne aktivnosti tokom godine postojanja su u potpunosti opravdale formiranje. Ocijenio je da je saradnja Zajednice opština, opština i Ministarstva javne uprave sadržajna, svakodnevna i neposredna, na zadovoljstvo svih, što u narednom periodu treba da svakako rezultira efikasnijim radom jedinica lokalne samouprave.