April, 2023

Zahtjev Vladi za podršku opštinama u pripremi izmjena Zakona o poreskoj administraciji

29.04.2023

Zajednica opština Crne Gore učestvovala je na javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmjeni Zakona o poreskoj administraciji koju je sprovelo Ministarstvo finansija-Direktorat za poreski i carinski sistem. Tom prilikom predložila je izmjene i dopune ukupno 11 članova ovog,  za opštine veoma važnog  zakona koje nijesu bili predmet Nacrta, ali su od suštinskog značaja za efikasniju naplatu lokalnih javnih prihoda i za smanjenje enormnih izdataka iz lokalnih budžeta po osnovu troškova postupka oporezivanja.

Obezbijediti princip ravnopravnosti u sistemu zarada zaposlenih na lokalnom nivou

27.04.2023

U cilju stvaranja adekvatnog zakonskog okvira kojim će se obezbijediti poštovanje prava na jednakost i ravnopravnost građana pred Ustavom i zakonom – kao jednog od osnovnih ljudskih prava zaštićenih Ustavom Crne Gore, Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština usvojio je Inicijativu za izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru.

Stvoriti uslove za održavanje komunalnog reda

27.04.2023

Turistički orijentisane opštine se svake godine suočavaju sa istim problemom nedovoljnog broja komunalnih policajaca koji će uspostavljati i održavati komunalni red u toku turističke sezone.

Zakon o komunalnoj policiji je jedini propis u crnogorskom pravnom sistemu koji vezuje broj operativaca (komunalnih policajaca) za broj stanovnika opštine. Taj zakon ograničava opštine na najmanje tri komunalna policajca  i po jednog dodatnog  na svakih 5.000 stanovnika sa poslednjeg popisa. Znači, njime se ne uvažava sezonska fluktuacija turista koja drastično povećava broj subjekata nadzora i čini nemogućim održavanje komunalnog reda u opštinama koje su se profilisale kao turističke destinacije.

Zajedno do kvalitetnijih usluga socijalne i dječije zaštite

27.04.2023

„Usluge podrške za život u zajednici moraju se sistemski i sinhronizovano pružati, posebno one koje su zakoskim propisom utvrđene“, poručeno je danas sa sastanka Generalne sekretarke Zajednice opština, Mišele Manojlović sa pomoćnicom direktora Saveza slijepih Crne Gore, Katarinom Bigović Kulić.

Na sastanku je predstavljena „Analiza usluga, prava i (ne) mogućnosti izbora za osobe sa invaliditetom“, koji je pripremio Savez slijepih Crne Gore, sa posebnim osvrtom na preporuke  koje se odnose na uključenost lokalnih samouprava u pružanju usluga socijalne i dječije zaštite.

Udruženim snagama do kvalitetnijeg vazduha na zapadnom Balkanu

27.04.2023

26-27. aprila 2023. godine, u Petrovcu, u organizaciji Švedske agencije za zaštitu životne sredine (SEPA), Švedskog instituta za meteorologiju i hidrologiju i UNICEF-a, održava se prvi regionalni sastanak za povezivanje institucija i drugih zainteresovanih učesnika zemalja zapadnog Balkana, u cilju razmjena iskustava i praksi o praćenju i izvještavanju o kvalitetu vazduha.

Inicirano donošenje Zakona o javnim grobljima i sahranjivanju

27.04.2023

Crna Gora nema poseban zakon kojim bi uredila brojna pitanja vezana za sahranjivanje.

Iako je zakonom kojim se uređuju komunalne djelatnosti to pitanje stavljeno u nadležnost opština, brojni su i veoma delikatni odnosi koji bi se morali posebno urediti.  

Groblja su lokalna dobra u opštoj upotrebi kojim raspolaže opština i koja su dostupna svima pod jednakim uslovima. Kao takva,  ni u kom slučaju ne mogu biti u privatnoj svojini, kako je to izričito propisano Zakonom o državnoj imovini.

IV MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O VODAMA – CRNA GORA

26.04.2023

Zadovoljstvo nam je da najavimo IV međunarodnu Konferenciju o vodama – Crna Gora, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Udruženja vodovoda Crne Gore, 3 – 5. oktobar 2023, u hotelu „Mediteran“, u Budvi.

OLAKŠICAMA PODSTAĆI PREDUZETNIŠTVO OSOBA SA INVALIDITETOM

24.04.2023

„Da bi stvorili podsticajan ambijent za aktivnije učešće OSI na tržištu rada  potrebno je u kontinuitetu raditi na olakšicama i podsticajnim mjerama koje će povećati šansu OSI da pokrenu svoj biznis, uspiju u njemu i tako obezbjede pravo na dostojanstven život. To mogu biti povoljniji krediti, duži rokovi otplate, manja kamatna stopa, duži grace period, poreske olakšice, pojednostavljene procedure, stručna pomoć i sl.“, poručila je Generalna sekretarka Zajednice opština, Mišela Manojlović na konferenciji „Kako podstaći preduzetništvo osoba sa invaliditetom“. Konferencija je, u organizaciji Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), održana 24.aprila u Podgorici.

APEL SKUPŠTINI DA PODRŽI INICIJATIVU ZAJEDNICE OPŠTINA

21.04.2023

Zajednica opština je 17. marta ove godine podnijela Skupštini Crne Gore Inicijativu za izmjene Zakona o reprogramu poreskog potraživanja. Cilj izmjene je stvaranje uslova za jednostavniju i efikasniju naplatu poreskih i neporeskih potraživanja države prema opštinama, a i opština prema svojim poreskim dužnicima, što u krajnjem doprinosi stvaranju povoljnijeg ambijenta za obavljanje funkcija opština i olakšava položaj građana. Naime, ovaj zakon je do sada omogućavao repogram poreskih i neporeskih dugova samo državnom poreskom organu. Opštinama je, bez jasnih razloga, izričito onemogućena njegova primjena.

Zajedničkim snagama do održivog komunalnog sistema

20.04.2023

Na sjednici Skupštine Udruženja komunalne privrede Crne Gore koja je održana 20. aprila 2023. godine u Budvi ocijenjeno je da je komunalni sistem, kao žila kucavica, preduslov rada i privređivanja svake lokalne zajednice. U cilju jedinstvenog kreiranja što povoljnijeg zakonskog okvira, neophodno je kontinuirana saradnja Zajednica opština i Udruženja, čije su članice opštine kao osnivači i komunalna preduzeća.