Zajedno do kvalitetnijih usluga socijalne i dječije zaštite
27.04.2023

„Usluge podrške za život u zajednici moraju se sistemski i sinhronizovano pružati, posebno one koje su zakoskim propisom utvrđene“, poručeno je danas sa sastanka Generalne sekretarke Zajednice opština, Mišele Manojlović sa pomoćnicom direktora Saveza slijepih Crne Gore, Katarinom Bigović Kulić.

Na sastanku je predstavljena „Analiza usluga, prava i (ne) mogućnosti izbora za osobe sa invaliditetom“, koji je pripremio Savez slijepih Crne Gore, sa posebnim osvrtom na preporuke  koje se odnose na uključenost lokalnih samouprava u pružanju usluga socijalne i dječije zaštite.

Katarina Bigović Kulić istakla je da neke usluge socijalne i dječije zaštite pružaju nevladine organizacije kroz projekte, ali da takvo pružanje usluga nije održivo, jer zavisi od dobijanja finansijske podrške donatora. Navela je da Savez slijepih već dvije godine pruža servis “Videći pratilac” za osobe s oštećenjem vida u osam crnogorskih opština (Glavni grada Podgorica, Nikšić, Prijestonica Cetinje, Bar, Herceg Novi, Bijelo Polje, Berane i Pljevlja). 

„Osobe s oštećenjem vida iz ovih opština imaće podršku „Videćih pratilaca“ za različite vrste aktivnosti i potreba: zdravstvene, administrativne, trgovinske, kulturne, rekreativne i druge, a što će im omogzućiti da osamostale i uključe u društvene tokove“, istakla je Bigović Kulić.

Generalna sektretarka Mišela Manojlović naglasila je da lokalne samouprave pružaju određene usluge socijalne i dječije zaštite, iako ove usluge nijesu u njihovoj primarnoj nadležnosti.  Posebno je istakla učešće lokalnih samouprava u finansiranju troškova dnevnih centara za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i uslugu pomoć u kući, koju uglavnom pružaju lokalne samouprave, te da je neophodno zakonski jasno razgraničiti i utvrditi nadležnosti državne i lokane vlasti u oblasti usluga socijalne i dječije zaštite, kao i adekvatne izvore finansiranja.

„Zajednički nastup svih organzacija civilnog društva koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom daje veću pregovaračku snaguu odnosu  prema Vladi Crne Gore i Skupštini Crne Gore, pa bi takve inicijative imale više izglada za uspjeh“, poručila je Generalna sekretarka.

S tim u vezi, zaključeno je da Zajednica opština i Savez slijepih treba da zajedno utvrde predloge za kvalitetnije usluge na lokalnom nivou, u susret izradi novog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine.

Na sastanku su učestvovale i Nikolina Miljić, stručna radnica za servis „Videći pratilac“ u Savezu slijepih i Ivana Nedović, Sekretraka Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština.

Kategorija: