December, 2022

Pokrenuta inicijativa o promociji investicionih mogućnosti opština

22.12.2022

O promociji investicinih mogućnosti opština pred predstavnicima diplomatskog kora u Crnoj Gori, danas su razgovarali Dejan Vuković, generalni direktor Direktorata za ekonomsku diplomatiju i Vanja Starovlah, pomoćnica Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije Zajdnice opština. Sastanku su prisustvovali i Marija Lakić Barfus, direktorica Direkcije za ekonomsku diplomatiju u Ministarstvu vanskih poslova, Darko Mrvaljević, predsjednik  Odbora za evropske integracije  i međunarodnu  saradnju  Zajednice opština i Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti.

Održan sastanak Savjeta matičara Crne Gore

21.12.2022

Dana 21.12.2022.godine, u prostorijama Zajednice opština, održan je sastanak Savjeta matičara Crne Gore.

Savjet matičara čine predstavnici matičnih službi iz 6 opština. Savjet matičara izabran je na zboru svih matičara Crne Gore održanom u Podgorici, u martu ove godine.

Na sastanku je dogovoreno da se uputi inicijativa prema Zajednici opština da se u okviru organizacione strukture Zajednice opština uspostavi Savjet matičara kao stalno radno tijelo Zajednice opština.

Nastaviti sa nadoknadom gubitaka opštinama

20.12.2022

Analizirajući uporedne podatke o ostvarivanju prihoda opština u 2022. godini u odnosu na isti period 2021. godine, na zahtjev jednog broja članica, Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 20. decembra t.g., razmatrao je efekte posljednjih izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave na prihode opština, pa je, u vezi sa tim donio odgovarajuće zaključke.

Izabran predsjednik i potpredsjednica Upravnog odbora Zajednice opština

20.12.2022

Dušan Raičević, predsjednik opštine Bar, izabran je za predsjednika Upravnog odbora Zajednice opština, na 36. sjednici Upravnog odbora održanoj od 18.10. 2022. godine.

Zajednica opština učestvovala u radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

20.12.2022

Zakon o budžetu Crne Gore, kao krovni dokument crnogorskih javnih finansija, mora značajnije uvažiti zahtjeve i potrebe opština, naročito kad su u pitanju kapitalni projekti koji se realizuju u opštinama, a finansiraju iz Kapitalnog budžeta Crne Gore. Od izuzetne je važnosti da opštine budu konsultovane i uključene prilikom pripreme Predloga Zakona o budžetu Crne Gore. Učešće opština u procesu planiranja budžeta i kreiranja propisa kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave je zakonska obaveza obrađivača, uključujući i obavezu dostavljanja tih akata opštinama i asocijaciji na izjašnjenje, što je prilikom planiranja Budžeta CG za 2023. godinu izostalo.

Potpisan Sporazum o saradnji između Ministarstva javne uprave, Uprave za ljudske resurse i Zajednice opština

07.12.2022

Usavršavanje lokalnih službenika i namještenika preduslov je za uspješno sprovođenje reformi sistema lokalne samouprave, što u krajnjem doprinosi kvalitetnijem pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, poručeno je danas sa potpisivanja Sporazuma o saradnji.

Sporazum o saradnji između Ministarstva javne uprave, Uprave za ljudske resurse i Zajednice opština potpisali su ministar javne uprave, Marash Dukaj, v.d. direktora Uprave za ljudske resurse Đuro Nikač i v.d. generalnog sekretara Zajednice opština, Refik Bojadžić. Ovim Sporazumom formalizovana je i osnažena saradnja između tri ključna partnera  na polju razvoja ljudskih resursa na lokalnom nivou.