Zajednica opština učestvovala u radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet
20.12.2022

Zakon o budžetu Crne Gore, kao krovni dokument crnogorskih javnih finansija, mora značajnije uvažiti zahtjeve i potrebe opština, naročito kad su u pitanju kapitalni projekti koji se realizuju u opštinama, a finansiraju iz Kapitalnog budžeta Crne Gore. Od izuzetne je važnosti da opštine budu konsultovane i uključene prilikom pripreme Predloga Zakona o budžetu Crne Gore. Učešće opština u procesu planiranja budžeta i kreiranja propisa kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave je zakonska obaveza obrađivača, uključujući i obavezu dostavljanja tih akata opštinama i asocijaciji na izjašnjenje, što je prilikom planiranja Budžeta CG za 2023. godinu izostalo.

Ovo je istakao Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština, na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore koja je održana 20. decembra t.g. Takođe je ukazao da je Zajednica opština, nakon dobijanja poziva za učešće u radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, zatražila od opština primjedbe i predloge i tom prilikom od 15 opština dobila predloge projekata koji nijesu planirani u kapitalnom dijelu Predoga Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu, a koji su blagovremeno kandidovani od strane opština kao prioritetni.

Uzimajući u obzir nemogućnost opština da učestvuju u pripremi Budžeta Crne Gore za 2023. godinu, Zajednica opština je predloge projekata iz opština dostavila Ministarstvu finansija, kao obrađivaču i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao matičnom odboru, kako bi se, amandmanskim djelovanjem, isti našli u Zakonu o budžetu Crne Gore za 2023. godinu.

Generalni sekretar Bojadžić je na sjednici Odbora predstavnicima Ministarstva finansija ukazao na potrebu ažurnije obrade i dostavljanja mišljenja opštinama na predloge opštinskih odluka o  budžetu za narednu godinu, naročito imajući u vidu da su ovih dana sazvane sjednice skupština opština na kojima se planiraju donijeti odluke o budžetu opština.

Takođe je ukazao na potrebu nastavka nadoknade prihoda iz tekuće budžetske rezerve, a koje su opštine izgubile zbog negativnog uticaja seta poreskih reformskih zakona na način kako je to rađeno do donošenja Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Kategorija: