Održan sastanak Savjeta matičara Crne Gore
21.12.2022

Dana 21.12.2022.godine, u prostorijama Zajednice opština, održan je sastanak Savjeta matičara Crne Gore.

Savjet matičara čine predstavnici matičnih službi iz 6 opština. Savjet matičara izabran je na zboru svih matičara Crne Gore održanom u Podgorici, u martu ove godine.

Na sastanku je dogovoreno da se uputi inicijativa prema Zajednici opština da se u okviru organizacione strukture Zajednice opština uspostavi Savjet matičara kao stalno radno tijelo Zajednice opština.

 Savjet matičara pripremio je i razmatrao Nacrt Pravilnika organizacije i načina rada Savjeta matičara. Na sastanku su donešene odluke da se upute inicijative za uvođenje elektronskih registara vjenčanih prema svim opštinama koje ih još uvijek nijesu uvele, kao i da se uputi inicijativa Ministarstvu javne uprave za digitalizaciju i nabavku elektronskog softvera radi umrežavanja matičnih registara vjenčanih svih opština u Crnoj Gori.

U cilju unapređenja uslova rada kao i kvalitetnijeg načina obavljanja poslova, odlučeno je da se upute inicijative nadležnim organima za ustanovljenje statusa „službenog lica“ matičara, obzirom da su poslovi matičara usko vezani sa primjenom zakona i obavljanjem procesnih i pravnih radnji kako u kancelariji tako i na terenu. Savjet je takođe utvrdio potrebu da se uputi inicijativa opštinama za obezbjeđivanje kancelarije za matičare radi prijema stranaka i čuvanje matičnih registara, kao i adekvatne opreme za rad.

Kategorija: