October, 2016

Model Odluke o komunalnoj naknadi

28.10.2016

model-odluka-o-komunalnoj-prednja-koricaZajednica opština je, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a u cilju pomoći opštinama da blagovremeno obezbijede normativne pretpostavke za ubiranje novog prihoda uvedenog Zakonom o komunalnim djelatnostima sa mogućnošću ubiranja od 1. januara 2017. godine, pripremila Model Odluke o komunalnoj naknadi. Zakonom je utvrđena obaveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Zakona (25.12.2016. godine), uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, donesu propis kojim će urediti uslove, način, rokove i postupak naplate komunalne naknade.

Model Odluke nije obavezujući za jedinice lokalne samouprave, već treba da pomogne u obezbjeđenju jedinstvenog pristupa i principa na kojima će opštine urediti ova pitanja i da posluži kao smjernica i stručna pomoć opštinama na izradi svojih odluka.

 Model Odluke o komunalnoj naknadi (PDF dokument)

Promocija javne etike i dobre uprave na lokalnom nivou u fokusu 31. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

19.10.2016

img_8985U Strazburu se od 19-21. oktobra 2016. godine održava 31. Sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (Kongres). Ovogodišnja tema koja je u fokusu rada Kongresa je „Etika i transparentnost na lokanom i regionalnom nivou“.

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

18.10.2016

popisnadleznostiokt2016Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Plan realizacije obuka za period oktobar – decembar 2016. godine

18.10.2016

Na predlog Uprave za kadrove i Zajednice opština, Savjet za obuku  u lokalnoj samoupravi donio je Plan realizacije obuka lokalnih službenika i namještenika za period oktobar – decembar 2016. godine.

Kalendar realizacije obuka sadrži raspored, termine i mjesto održavanja obuka.

Detalje u vezi sa obukama možete naći u Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, gdje su jasno definisani ciljevi i ciljna grupa za svaku obuku. Opšti program možete naći, osim u Centru znanja na sajtu Zajednice opština  

Konstitutivna sjednica Koordinacionog tima za upravljanje Mrežom opštinskih projekt menadžera Zajednice opština

05.10.2016

mrezaU Podgorici je 05.10.2016. godine održana prva/konstitutivna sjednica Koordinacionog tima za upravljanje Mrežom opštinskih projekt menadžera Zajednice opština.

Članovi Koordinaciong tima su za predsjednika izabrali Darka Mrvaljevića, koordinatora Tima za upravljanje projektima Opštine Danilovgrad, dok je za potpredsjednicu izabrana Jelena Vujović,  savjetnik u Službi Predsjednika za praćenje i implementaciju međunarodnih projekata Opštine Nikšić.

Prezentacija Informaciono-računovodstvenog sistema Opštine Berane

04.10.2016

prezentacija-2Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, 04.10.2016. godine u Podgorici organizovala je prezentaciju Informaciono-računovodstvenog sistema Opštine Berane (obračunska osnova – modifikovano-gotovinska osnova). Prezentaciji su prisustvovali sekretari za finansije i šefovi računovodstava u lokalnim samoupravama, kao i predstavnici Ministarstva finansija.