Naslovna strana

36 sjednica KLRVE: Gradonačelnici čuvaju demokratiju

03.04.2019

Redovna 36-ta sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope održava se u Strazburu od 2. do 4. aprila 2019. godine, sa temom “Gradonačelnici čuvaju demokratiju” u svom fokusu.

NJ.E. Liu Jin, ambasador NR Kine u Crnoj Gori, u posjeti Zajednici opština Crne Gore

25.03.2019

NJ.E. Liu Jin, ambasador NR Kine u Crnoj Gori, posjetio je danas Zajednicu opština Crne Gore. U razgovoru sa generalnim sekretarom Refikom Bojadžićem naglasio je „da se u toku svog boravka u Crnoj Gori uvjerio da postoji duboko prijateljstvo između naroda Crne Gore i Kine, i da u tom kontekstu učvršćivanje prijateljskih odnosa na lokalnom nivou ima poseban značaj“.

Predstavljene mogućnosti finansiranja opštinskih razvojnih projekata

20.03.2019

U Budvi je 20-21. marta 2019. godine održana dvodnevna radionica na temu Mogućnosti finansiranja opštinskih razvojnih projekata, koju su organizovali Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore, a u okviru projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdjevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”.

Agenda 2030 u mojoj opštini: Priručnik za praktičare za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja

19.03.2019

Države članice Ujedinjenih nacija su 2015. godine usvojile Agendu 2030 za održivi razvoj i njene ciljeve održivog razvoja, sa principima za sprovođenje, koja predstavlja viziju 2030. godine kojoj svijet treba da teži.

17 opštih i 169 specifična cilja pokrivaju širok spektar sektorskih politika. Lokalne i regionalne vlasti su odigrale značajnu ulogu u procesu definisanja ciljeva održivog razvoja (eng. skraćenica: SDG), uspješno obezbjeđujući uspostavljanje samostalnog cilj koji se odnosi na opštine i to SDG 11: Održivi gradovi i ljudske naseobine, kao i međunarodno priznanje centralne uloge lokalnih i regionalni vlasti u održivom razvoju.

Neophodna veća uključenost lokalnih samouprava u procesu evrointegracija

15.03.2019

U okviru Konferencije „Uticaj procesa pristupanja EU na jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“, koja je organizovana u Sarajevu, 13. marta o.g., kao primjeri dobre prakse iz regiona predstavljeni su Mreža opštinskih projekt menadžera Zajednice opština i uspostavljanje Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata.

Održana XVIII sjednica Upravnog odbora

27.02.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je XVIII sjednicu 25.02.2019.godine u Nikšiću. Sjednicom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora.

Sjednici je po pozivu prisustvovao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, sa saradnicima i Dragutin Martinović, član Odbora Regulatorne agencije za energetiku sa saradnicom.

Predstavljen projekat „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda“

22.02.2019

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Udruženja za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, organizovan je promotivni događaj projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”, na temu „Efikasna organizacija i efektivno upravljanje sistemima za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda”. Događaj je održan 21. februara 2019.godine, u hotelu “Podgorica”.

Modeli lokalnih akata na unapređenju saradnje sa građanima i NVO

07.02.2019

Centar za razvoj nevladinih organizacija, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva, pripremili su 6 modela akata, i to:

  • Model “Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova”;
  • Model “Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama”;
  • Model “Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
  • Model “Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknada”;
  • Model “Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
  • Aneks Modela “Poslovnik o radu Skupštine Opštine”.

NALAS-ov Izvještaj o indikatorima fiskalne decentralizacije

05.02.2019

Iz štampe je izašlo sedmo izdanje NALAS-ovog Izvještaja o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi koji ima za cilj da kreatorima politika i analitičarima pruži pouzdane i uporedive podatke o opštinskim finansijama, te da ažurira informacije o međuvladinim fiskalnim politikama u zemljama jugoistočne Evrope.

Izvještaj je podijeljen u četiri poglavlja. U prvom poglavlju je dat pregled pojmova koji se koriste u Izvještaju, kao i definicije pojedinih osnovnih metodoloških pitanja. Drugo poglavlje sadrži pregled strukture i funkcija lokalnih samouprava u regionu. U trećem poglavlju predstavljeno je stanje izabranih makroekonomskih i indikatora fiskalne decentralizacije. Četvrto poglavlje se fokusira na razvoj međuvladinih finansijskih politika u svakoj zemlji, odnosno članici NALAS-a.

Dr Ivan Vuković izabran za predsjednika Skupština Zajednice opština

25.01.2019

Šesta sjednica Skupštine Zajednice opština održana je 25.01.2019. godine u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Skupštine Zajednice.

Na sjednici je verifikovan novi sastav Skupštine Zajednice, nakon lokalnih izbora održanih tokom 2018. godine u većini jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori. Skupštinu Zajednice čine po dva predstavnika svake članice, i to: predsjednik opštine/gradonačelnik, kao nosilac izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave i predsjednik skupštine jednice lokalne samouprave, kao predstavničkog organa građana (ukupno 46 članova).