Naslovna strana

Kako uspostaviti uspješne LAG-ove u Crnoj Gori?

12.05.2023

„Zajednica opština je, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pripremila izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, u cilju stvaranja pravnog okvira koji će omogućiti osnivanje lokalnih akcionih grupa u Crnoj Gori“ – kazala je generalna sekretarka Zajednice opština,  Mišela Manojlović, na otvaranju konferencije „LEADER program EU i uspostavljanje lokalnih akcionih grupa – LAG“ i dodala da je stvaranje LAG-ova dugoročan proces, te je, u tom smislu, prenos znanja i iskustava iz zemalja članica EU dragocjeno za Crnu Goru.

KOTOR PODRŽAVA INICIJATIVE ZAJEDNICE UZ UVAŽAVANJE NJEGOVE SPECIFIČNOSTI

09.05.2023

Generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović boravila je juče u radnoj posjeti Opštini Kotor i održala sastanak sa predsjednikom Opštine Vladimirom Jokićem i saradnicima.

Tom prilikom generalna sekretarka Mišela Manojlović je istakla važnost zajedničkog djelovanja svih predsjednika opština u cilju kreiranja pravnog okvira od uticaja na njihovo funkcionisanje. Posebno je naglasila značaj izrade Analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave koju radi Ministarstvo javne uprave, a koja će suštinski uticati na organizaciju opština u budućnosti. Ukazala je na potrebu aktivnog uključenja svih opština, kako bi se jasno razgraničila uloga centralnih i lokalnih vlasti u kreiranju opšteg ambijenta u kojima ostvaruju svoje funkcije. Predstavila je i brojne inicijative Zajednice opština prema Vladi i Skupštini Crne Gore koje se tiču normativnog okvira u oblastima kao što su poreska administracija, komunalna policija, finansiranje lokalne samouprave.

Lokalne uprave okosnica EU integracije

05.05.2023

Potrebno je nastaviti sa naporima na usklađivanju  naše politike i prakse sa standardima Evropske unije, posebno u oblastima životne sredine, transporta, energije i digitalizacije. Ovo zahtjeva značajna ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje i istraživanje, kao i izgradnju kapaciteta naše javne uprave i civilnog društva. Kao predstavnici lokalne samouprave, u potpunosti smo posvećeni procesu evropskih integracija i davanju doprinosa njegovom uspjehu. Verujemo da je uključivanje lokalnih zajednica od suštinskog značaja za demokratski legitimitet i efikasnu primjenu politika i programa EU“, ocjenio je predsjednik opštine Bar Dušan Raičević, koji je ko-predsjedavao 18. sastankom Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore (ZSO) koji se održava 4. i 5. maja u Briselu.

Prvi javni poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave

03.05.2023

Na osnovu člana 29 Statuta Zajednice opština Crne Gore(„Sl. list CG“, broj 8/17) i člana 5 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave (02-30/23 od 16.03.2023. godine), generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, dana 3. maja 2023. godine, raspisuje

 

PRVI JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Zahtjev Vladi za podršku opštinama u pripremi izmjena Zakona o poreskoj administraciji

29.04.2023

Zajednica opština Crne Gore učestvovala je na javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmjeni Zakona o poreskoj administraciji koju je sprovelo Ministarstvo finansija-Direktorat za poreski i carinski sistem. Tom prilikom predložila je izmjene i dopune ukupno 11 članova ovog,  za opštine veoma važnog  zakona koje nijesu bili predmet Nacrta, ali su od suštinskog značaja za efikasniju naplatu lokalnih javnih prihoda i za smanjenje enormnih izdataka iz lokalnih budžeta po osnovu troškova postupka oporezivanja.

Obezbijediti princip ravnopravnosti u sistemu zarada zaposlenih na lokalnom nivou

27.04.2023

U cilju stvaranja adekvatnog zakonskog okvira kojim će se obezbijediti poštovanje prava na jednakost i ravnopravnost građana pred Ustavom i zakonom – kao jednog od osnovnih ljudskih prava zaštićenih Ustavom Crne Gore, Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština usvojio je Inicijativu za izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru.

Stvoriti uslove za održavanje komunalnog reda

27.04.2023

Turistički orijentisane opštine se svake godine suočavaju sa istim problemom nedovoljnog broja komunalnih policajaca koji će uspostavljati i održavati komunalni red u toku turističke sezone.

Zakon o komunalnoj policiji je jedini propis u crnogorskom pravnom sistemu koji vezuje broj operativaca (komunalnih policajaca) za broj stanovnika opštine. Taj zakon ograničava opštine na najmanje tri komunalna policajca  i po jednog dodatnog  na svakih 5.000 stanovnika sa poslednjeg popisa. Znači, njime se ne uvažava sezonska fluktuacija turista koja drastično povećava broj subjekata nadzora i čini nemogućim održavanje komunalnog reda u opštinama koje su se profilisale kao turističke destinacije.

Zajedno do kvalitetnijih usluga socijalne i dječije zaštite

27.04.2023

„Usluge podrške za život u zajednici moraju se sistemski i sinhronizovano pružati, posebno one koje su zakoskim propisom utvrđene“, poručeno je danas sa sastanka Generalne sekretarke Zajednice opština, Mišele Manojlović sa pomoćnicom direktora Saveza slijepih Crne Gore, Katarinom Bigović Kulić.

Na sastanku je predstavljena „Analiza usluga, prava i (ne) mogućnosti izbora za osobe sa invaliditetom“, koji je pripremio Savez slijepih Crne Gore, sa posebnim osvrtom na preporuke  koje se odnose na uključenost lokalnih samouprava u pružanju usluga socijalne i dječije zaštite.

Udruženim snagama do kvalitetnijeg vazduha na zapadnom Balkanu

27.04.2023

26-27. aprila 2023. godine, u Petrovcu, u organizaciji Švedske agencije za zaštitu životne sredine (SEPA), Švedskog instituta za meteorologiju i hidrologiju i UNICEF-a, održava se prvi regionalni sastanak za povezivanje institucija i drugih zainteresovanih učesnika zemalja zapadnog Balkana, u cilju razmjena iskustava i praksi o praćenju i izvještavanju o kvalitetu vazduha.

Inicirano donošenje Zakona o javnim grobljima i sahranjivanju

27.04.2023

Crna Gora nema poseban zakon kojim bi uredila brojna pitanja vezana za sahranjivanje.

Iako je zakonom kojim se uređuju komunalne djelatnosti to pitanje stavljeno u nadležnost opština, brojni su i veoma delikatni odnosi koji bi se morali posebno urediti.  

Groblja su lokalna dobra u opštoj upotrebi kojim raspolaže opština i koja su dostupna svima pod jednakim uslovima. Kao takva,  ni u kom slučaju ne mogu biti u privatnoj svojini, kako je to izričito propisano Zakonom o državnoj imovini.