February, 2024

Predstavljena iskustva u oblasti upravljanja na više nivoa

06.02.2024

Implemantacija upravljanja na više nivoa (multi-level governance), kao i prezentacija načina i modela saradnje između centralnog i lokalnog nivoa vlasti, bili su tema sastanka koji su u Podgorici organizovali Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Publikacija „Moja Zajednica 2023“ – najvažniji podaci o lokalnoj problematici na jednom mjestu

05.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) pripremila je onlajn publikaciju pod nazivom „Moja Zajednica 2023“ u kojoj se, pored sadržajnog pregleda brojnih aktivnosti asocijacije tokom protekle godine, mogu naći i informacije o problemima i izazovima sa kojima se načelno susrijeću sve lokalne samouprave u državi, kao i predlozi rješenja za njihovo prevazilaženje.

Uvodnu riječ za „Moju Zajednicu 2023“ napisao je predsjednik Upravnog odbora ZOCG i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, dajući osvrt na otežano funkcionisanje lokalnih samouprava, kao i na različite mjere koje je Zajednica opština preduzimala u cilju jačanja uticaja opština na javne politike.

Povrede prava na autonomiju lokalne samouprave u vršenju sopstvenih poslova

05.02.2024

Povrede prava na autonomiju lokalne samourave u vršenju sopstvenih poslova (pdf)

Vraćanje DUP-ova u nadležnost opština uslov za uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova

01.02.2024

Povlačenje sredstava za finansiranje infrastrukturnih projekata iz EU fondova crnogorskim opštinama je značajno otežano, a u nekim slučajevima i sasvim onemogućeno usled nepostojanja odgovarajućeg normativnog okvira kao neophodnog uslova za valjanu pripremu projekata, ocijenila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović. Ona je posebno istakla potrebu da se novim Zakonom o planiranju prostora izrada detaljnih urbanističkih planova vrati u nadležnost opština, kako je to ZOCG i sugerisala participirajući u procesu pripreme ovog zakonskog akta.