September, 2023

Kako unaprijediti opštinske službe po mjeri građana? – Slučaj Bratislave

28.09.2023

Studijska posjeta gradu Bratislavi i njenim javnim službama za opštine i njihove asocijacije sa zapadnog Balkana organizovana je od strane UNDP-a, uz podršku programa Javne i privatne finansije za razvoj i Gradskog eksperimentalnog fonda, u periodu od 24-28. septembra 2023. godine. Crnogorsku delegaciju su činili predstavnici Glavnog grada, Opštine Pljevlja i Zajednice opština Crne Gore.

Spremnost Regiona Veneto da podrži EU integracije u opštinama

28.09.2023

Delegacija Zajednice opština Crne Gore boravila je u višednevnoj radnoj posjeti Regionu Veneto na poziv predsjednika Skupštine Regiona Veneto Roberta Ćambetija.

Delegacija u sastavu Dušan Raičević-predsjednik Opštine Bar, Željko Komnenović-predsjednik Opštine Tivat, Petar Smolović-predsjednik Opštine Bijelo Polje, Vladimir Martinović-predsjednik Opštine Kolašin i Darko Mrvaljević-sekretar Odbora za EU integracije Zajednice opština imala je priliku da se upozna sa načinom rada administracije Regiona Veneto, sa naglaskom na odnose sa institucijama Evropske unije.

Iskoristiti potencijal ruralnih područja uz podršku međunarodnih fondova

26.09.2023

U radnoj posjeti Zajednici opština Crne Gore boravila je delegacija IFAD programa u Crnoj Gori u sastavu Remi Phillippe, direktor IFAD-a za Crnu Goru, Emmanuel Jouve, vođa IFAD misije i Igor Jovanović, koordinator RCTP projekta.

Predstavnici IFAD-a su predstavili najznačajnije rezultate projekta „Stvaranje klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP)“ koji je kofinansiran od strane Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD). Tim projektom je za 7 opština (Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica) opredijeljeno ukupno 16,86 miliona eura. Kroz ovaj projekat su do sada realizovane 49 investicije u vodosnadbijevanje, unaprijeđeno preko 125 km putne mreže, te urađena 3 otkupna centra za mlijeko, a podržano je i 990 aplikanata u oblasti poljoprivrede.

Sa I sastanka Radne grupe NALAS-a za socijalnu inkluziju i migracije: Jača podrška opštinama za pružanje usluga socijalne zaštite

13.09.2023

Rješavanje socijalnih pitanja i izazova migracije na lokalnom nivou bili su tema sastanka predstavnika asocijacija opština Jugoistočne Evrope održanog u Mavrovu, od 11. do 13. septembra 2023. godine, u organizaciji  Mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – NALAS.

Zajednica opština će kroz dvogodišnji rad ove radne grupe ojačati svoje kapacitete u zastupanju za većom podrškom države opštinama za pružanje usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Smjernicama za saradnju do kvalitetnijih usluga vodosnabdijevanja

08.09.2023

Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore su, uz podršku evropskih partnera (RCDN),  sačinili Smjernice saradnje namjenjene opštinama i vodovodnim društvima.  Njihov cilj je da pruže stručnu podršku u  sprovođenju procedura i donošenju bitnih odluka u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda  kako bi se kvalitet vodnih usluga podigao na viši nivo. Pravo na sigurnu i čistu vodu za piće i sanitarne potrebe je Rezolucijom UN iz 2010. god. utvrđeno kao „ljudsko pravo esencijalno za potpuno uživanje u životu i svim ljudskim pravima“, pa je jasno da se  ovoj oblasti mora pristupiti sa posebnim senzibilitetom i  ništa ne prepustiti slučaju.

Opštine imaju velika očekivanja od 44. Vlade, treba nam pravna sigurnost i održiva rješenja za razvoj

01.09.2023

Zajednica opština predložiće 44. Vladi da osnuje Savjet za razvoj jedinica lokalne samouprave koje će štititi lokalne interese u pripremi zakona koji utiču na opštine. Time će se  uspostaviti  prijeko potrebne  čvršte veze  lokalnih i centralnih vlasti bez kojih nema ostvarivanja opštinskih  razvojnih planova, ali ni valjane pripreme za  obaveze koje proizilaze iz procesa pristupanja EU. I opštinama i centralnim vlastima je takvo radno tijelo neophodno za bolje razumijevanje lokalnih potreba i dogovor o rješenjima koja se normiraju i njihovoj finansijskoj održivosti. Cijenimo da bi se time znatno ubrzao razvoj opština i doprinijelo njihovoj većoj vidljivosti u kreiranju javnih politika, analogno sličnom radnom tijelu za saradnju sa civilnim sektorom koje već dugo postoji i koje je odavno ostvarilo svoju svrhu.

Srećan dan opštine Tuzi

01.09.2023

Svim građankama i građanima Tuzi čestitamo Dan opštine – 1. septembar!

Tuzi su izuzetan primjer raznolikosti i multietničkog sklada.

Rukovodstvo Opštine stvara šanse i mudro pristupa adekvatnoj valorizaciji raspoloživih prirodnih, poljoprivednih i turističkih resursa ovog kraja.

U kreiranju tih šansi i bržem ekonomskom razvoju značajan doprinos daje dijaspora. Međutim, neophodna je dodatna podrška države u stvaranju uslova za efikasnije privlačenje investicija i obezbjeđivanju povoljnijeg ambijenta za ulaganje.

Sve to će, uz izgradnju  infrastrukture, doprinijeti intezivnijem razvoju turizma, posebno eko i seoskog turizma i poljoprivrede, koje su razvojni potencijali ove opštine, a samim tim boljem životnom standardu građana u Tuzima.

Opština Tuzi može i ubuduće računati na stručnu i svaku drugu podršku Zajednice opština Crne Gore na tom putu.