Održana elektronska sjednica Upravnog odbora
28.04.2020

Kako zbog aktuelne epidemiološke situacije i mjera NKT-a, ne postoje uslovi za održavanje redovne sjednice, to je, shodno Statutu i Poslovniku o radu Upravnog odbora, održana elektronska sjednica Upravnog odbora Zajednice opština na kojoj su razmatrani materijali i donošene odgovarajuće odluke o pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora.

Upravni odbor je usvojio Izvještaj o radu Zajednice opština za 2019. godinu. Izvještajem su prezentovane informacije o realizovanim aktivnostima organa Zajednice, radnih tijela i Sekretarijata u 2019. godini, na unapređenju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori i stvaranju zakonskih, organizacionih i finansijskih pretpostavki za efikasno funkcionisanje i izvršavanje poslova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

 Izvještajem je posebno naglašeno:

 • da je posjetom predsjednika Vlade Zajednici opština i učešćem predstavnika Zajednice u radu Vladinih tijela, osnažena uloga Zajednica opština u zastupanju interesa svojih članica u kreiranju zakonskog i strateškog okvira od značaja za rad opština;
 • da je korišćenjem raspoloživih mehanizama za djelovanje Zajednice opština, unaprijeđen zakonodavni okvir u oblastima važnim za rad opština i sačuvani pojedini prihodi u sistemu prihoda važni za finansiranje funkcija iz njihove nadležnosti;
 • da je implementacijom novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave konsolidovana finansijska situacija u najvećem broju opština i obezbjeđene pretpostavke za stabilnije finansiranje opština i održivost lokalnih javnih finansija;
 • da su unaprijeđeni kapaciteti opština za pripremu projekata i apliciranje za sredstva iz EU fondova za realizaciju projekta, uz obezbjeđen mehanizam za predfinansiranje projekta iz Fonda za podršku opštinama (Revolving fond);
 • da su unaprijeđeni kadrovski kapaciteti opština u brojnim oblastima značajnim za rad i funkcionisanje opštinskih organa kroz realizovane obuke, a u skladu sa iskazanim potrebama opština, što će biti dodatno osnaženo otvaranjem Centra za obuku;
 • da su obezbjeđeni uslovi za implementaciju elektronskog sistema testiranja kandidata koji konkurišu za radna mjesta u lokalnoj upravi;
 • da je proširena i unaprijeđena saradnja Zajednice opština sa relevantnim državnim organima, institucijama i asocijacijama, kao i međunarodnim organizacijama;
 • da su ostvareni dobri rezultati u sprovođenju Plana optimizacije javne uprave u dijelu mjera koje se tiču jedinica lokalne samouprave;
 • da je obezbijeđena kontinuirana podrška i pomoć opštinama u pripremi podzakonskih akata za implementaciju zakona i rješavanju svakodnevnih problema sa kojima se u svom radu suočavaju službenici u opštinama, kroz neposrednu komunikaciju.

Upravni odbor je donio Program rada Zajednice opština za 2020. godinu kojim se definišu aktivnosti za rad na ostvarivanju ciljeva radi kojih je Zajednica osnovana i utvrđuju prioriteti po pojedinim oblastima iz djelokruga njenog rada. Program rada Zajednice bazira se na Programu rada Vlade za 2020. godinu i aktivnostima koje iz njega proističu u odnosu na teme od značaja za rad opština.

Programom rada za 2020. godinu utvrđeno je donošenje Strateškog plana Zajednice opština za period 2020-2024. godina, te nastavak aktivnosti na unapređenju zakonodavnog okvira koji se odnosi na pitanja iz sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, a kroz rad svojih predstavnika u radnim grupama, učešćem u javnim raspravama, dostavljanjem izjašnjenja na predloge zakona, na osnovu primjedaba i predloga datih od opština, kao i predlaganjem amandmana na predloge zakona koji su u skupštinskoj proceduri.

Tokom 2020. godine, Zajednica opština će nastaviti pružanje podrške opštinama kroz izradu modela akata kojima se obezbjeđuje sprovođenje zakonskih i strateških dokumenata koji se neposredno tiču poslova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Izrada modela akata, koje priprema Zajednica, po ocjeni opština, je jedna od veoma značajnih i korisnih aktivnosti u funkciji pomoći opštinama, da pripreme odluke i druge akte iz svoje nadležnosti, te na tom planu treba nastaviti rad i u 2020. godini.

Programom rada za 2020. godinu planiran je završetak nabavke jedinstvenog softvera za administriranja lokalnih javnih prihoda, kao i nastavak aktivnosti na izradi jedinstvenog kadrovskog informacionog sistema za potrebe jedinica lokalne samouprave. Otvaranjem savremenog Centra za obuke, organizovanjem obuka u saradnji sa Upravom za kadrove, te pružanjem mentorske Zajednica opština će i dalje raditi na jačanju administrativnih kapaciteta opština.  

 Upravni odbor je utvrdio Predlog Strateškog plana Zajednice opština za period 2020-2024. godina. Predlogom Strateškog plana Zajednice utvrđena je dalja vizija i misija Zajednice opština u narednom četvorogodišnjem periodu, a koje su zasnovane na daljem jačanju rezultata postignutih u prethodnom periodu rada i djelovanja asocijacije.

Prioritetne oblasti djelovanja Zajednice opština u periodu 2020-2024. godina biće:

 • zastupanje interesa članica u cilju jačanja sistema lokalne samouprave;
 • pružanje usluga članicama radi razvoja njihovih kapaciteta;
 • međunarodnu saradnju i saradnju sa EU institucijama i
 • razvoj kapaciteta Zajednice opština kao organizacije.

Aktivnosti na ostvarivanju postavljenih strateških ciljeva će se realizovati na osnovu godišnjih programa rada koji predstavljaju operacionalizaciju aktivnosti utvrđenih Strateškim planom.

Predlog Strateškog plana Zajednice opština za period 2020-2024. godina će biti dostavljen Skupštini Zajednice koja je, shodno Statutu, nadležna za donošenje Strateškog plana.

Upravni odbor je razmatrao i usvojio Finansijski izvještaj Zajednice opština za 2019. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora o kontroli materijalno-finansijskog poslovanja za 2019. godinu.

  Program rada Zajednice opština za 2020. godinu

  Strateški plan Zajednice opština 2020-2024. godina

Izvještaj o radu Zajednice opština za 2019. godinu sa programom rada za 2020. godinu

Kategorija: