September, 2018

Okrugli sto na temu „Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave“

21.09.2018

U okviru projekta „Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori“, koji sprovode Ministarstvo finansija i UNDP, u Podgorici je 21. septembra 2018. godine održan okrugli sto na temu „Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave“.

U uvodnom obraćanju, ministar finansija Darko Radunović govorio je o izmjenama sadržanim u Nacrtu Zakona. Između ostalog, istakao je da se ključne izmjene odnose na povećanje procenta ustupanja poreza na dohodak fizičkih lica opštinama koje pripadaju Sjevernom regionu, promjenu kriterijuma za raspodjelu sredstava Egalizacionog fonda, osnivanje Revolving fonda i uspostavljanje većeg stepena budžetske i fiskalne discipline kroz djelovanje budžetske inspekcije.

Održana sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave

20.09.2018

Zajednica opština Crne Gore je svim opštinama dostavila Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je Ministarstvo finansija dalo na javnu raspravu, sa zahtjevom da primjedbe, predloge i sugestije dostave Zajednici opština radi utvrđivanja jedinstvenog Izjašnjenja u odnosu na Nacrt Zakona.

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 19.09.2018. godine, razmatrao je pristigle primjedbe, predloge i sugestije iz opština i pripremio jedinstveno Izjašnjenje na Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Izjašnjenje sadrži načelne primjedbe u odnosu na Nacrt Zakona, kao i niz pojedinačnih primjedbi koje su dostavljene Ministarstvu finansija na dalje postupanje.

Lokalni odgovor na migracije i vanredne situacije

20.09.2018

U Sarajevu je, 17-19. septembra, u organizaciji GiZ (Njemačka agencija za razvojnu saradnju) i NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) organizovana Regionalna konferencija posvećena izazovima sa kojima se susreću opštine u Jugoistočnoj Evropi kada su u pitanju migracije i vanredne situacije.

Na konferenciji su svoja iskustva predstavile opštine gdje su ti izazovi veoma značajni, kao sto su Bihać u BiH, Preševo u Srbiji, Kumanovo u Makedoniji i Đirokastro u Albaniji.

Inicijatativa za izmjenu i dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

13.09.2018

Postupajući po zahtjevu jednog broja opština, Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština Crne Gore donio je Odluku da pokrene Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Imajući u vidu činjenicu da je u značajnom broju opština u završnoj fazi izrada i donošenje velikog broja prostorno-planskih dokumenata, koja objektivno ne mogu biti donešena u zakonom ostavljenom roku (1. oktobar 2018. godine), Odbor je pokrenuo Inicijativu da se izmjenom Zakona produži rok u kojem se mogu donijeti planska dokumenta čija je izrada već započeta. Pored toga, u jednom broju opština građani su podnosili zahtjeve za legalizaciju bespravnih objekata i po isteku zakonskog roka, dok je u svim opštinama pojačano interesovanje vlasnika bespravnih objekata koji nijesu iz određenih razloga predlali zahtjeve u zakonskom roku. Iz tih razloga,  Odbor je odlučio da predloži i utvrđivanje novog roka za podnošenje zakona za legalizaciju objekata.

Šire uključivanje lokalnih samouprava u proces evropskih integracija

10.09.2018

Imajući u vidu da se najveći dio pravnih tekovina EU primjenjuje na lokalnom nivou, potrebno je što više uključiti predstavnike lokalnih samouprava u pregovarački proces, ocijenjeno je na sastanku Glavnog pregovarača za vođenje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandra Drljevića i Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore Refika Bojadžića.

Otvoren prvi akreditovani program obrazovanja za sticanje vještina za upravljanje ljudskim resursima

06.09.2018

Ceremonijom svečanog otvaranja, koja je održana 05. septembra 2018. godine u Upravi za kadrove, otpočela je realizacija prvog akreditovanog programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.