January, 2015

Zajedničkim djelovanjem ka konsolidaciji javnih finansija na lokalnom nivou

29.01.2015

mfProblemi u finansiranju sa kojima se suočavaju jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori u fokusu su interesovanja kako lokalnih samouprava i njihove asocijacije, tako i Vlade Crne Gore i resornih ministarstava. U prilog ovome govori i činjenica da su, kao nastavak aktivnosti započetih krajem prošle godine, 29.01.2015. godine u Podgorici organizovana dva sastanka na ovu temu.

Nastavak saradnje sa Razvojnom agencijom Republike Češke

26.01.2015

Zajednica opština i Razvojna agencija Republike Češke nastavit će uspješnu saradnju koja traje već četiri godine na planu izrade katastra vodotoka pogodnih za izgradnju malih hidroelektrana snage do 1MW. O nastavku saradnje na sastanku održanom 26.01.2015. godine u prostorijama Zajednice opština razgovarali su generalni sekretar Refik Bojadžić i predstavnik Razvojne agencije Republike Češke u Crnoj Gori, gospodin Izudin Gušmirović.

Zajednica opština uputila zahtjev Vladi Crne Gore da obezbijedi primjenu čl. 13 i 122a Zakona o lokalnoj samoupravi

24.01.2015

Zajednica opština Crne Gore je pisanim putem upoznala Vladu Crne Gore sa problemom sa kojim se suočavaju jedinice lokalne samouprave, a koji se tiče mogućnosti učešća u kreiranju strateškog, planskog i normativnog okvira bitnog za njihovo funkcionisanje.

Naime, Zakonom o lokalnoj samoupravi, u članu 13, propisano je da se u pripremi zakona i drugih akata kojima se utvrđuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, naročito u oblastima utvrđenim ovim zakonom, obezbjeđuje izjašnjavanje opština, dok je u članu 122a utvrđena obaveza državnih organa da u postupku pripreme zakona i drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte, odnosno predloge zako­na i drugih akata dostave opštini na izjašnjenje u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostavljanja.

Obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“

16.01.2015

obuke bijelo poljeU Bijelom Polju je od 24. do 26. decembra 2014. godine i od 14. do 16. januara 2015. godine održana obuka na temu „Izrada i upravljanje projektima“. Obuku je organizovala Zajednica opština Crne Gore, uz podršku Uprave za kadrove, a na zahtjev jedinica lokalne samouprave sa sjevera Crne Gore.

Cilj obuke je unapređenje kapaciteta opština iz sjevernog regiona Crne Gore za pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz IPA fondova.

Inicijativa Zajednice opština prema Skupštini Crne Gore za uvršćavanje Predloga Zakona o komunalnim djelatnostima i Predloga Zakona o legalizaciji neformalnih objekata u dnevni red sjednice Skupštine

12.01.2015

Zajednica opština Crne Gore je uputila inicijativu Skupštini Crne Gore da se Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima i Predlog Zakona o legalizaciji neformalnih objekata po hitnom postupku uvrste u dnevni red sjednice Skupštine.