Zajedničkim djelovanjem ka konsolidaciji javnih finansija na lokalnom nivou
29.01.2015

zocg-mfProblemi u finansiranju sa kojima se suočavaju jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori u fokusu su interesovanja kako lokalnih samouprava i njihove asocijacije, tako i Vlade Crne Gore i resornih ministarstava. U prilog ovome govori i činjenica da su, kao nastavak aktivnosti započetih krajem prošle godine, 29.01.2015. godine u Podgorici organizovana dva sastanka na ovu temu.

Prvo je održan sastanak predsjednika opština, gradonačelnika i generalnog sekretara Zajednice opština radi utvrđivanja jedinstvenog stava u odnosu na Predlog mjera za prevazilaženja teške finansijske situacije i problema u funkcionisanju jedinica lokalne samouprave, koje je u decembru mjesecu 2014. godine usvojio Upravni odbor Zajednice opština i dostavio Vladi Crne Gore i resornim ministarstvima. Svi predsjednici opština su još jednom jednoglasno podržali utvrđene mjere, uz dodatni predlog da se iznađe rješenje za uplatu poreza i doprinosa za službenike i namještenike koji stiču pravo na odlazak u penziju, što je ocijenjeno kao važno na planu smanjenja broja zaposlenih i dogovorili jedinstveni nastup po ovim pitanjima na sastanku sa resornim ministrima.

Nakon ovog sastanka, ministar finansija dr Radoje Žugić i ministar unutrašnjih poslova mr Raško Konjević održali su sastanak sa predsjednicima opština i predstavnicima Zajednice opština, u cilju definisanja narednih koraka u saniranju finansijske situacije i obezbjeđenju uslova za nesmetano funkcionisanje lokalnih samouprava.

Na sastanku je naglašeno da lokalna samouprava predstavlja važan segment javne potrošnje i da je bitan činilac ukupne makroekonomske stabilnosti, te da je potrebna intenzivnija saradnja između svih partnera u kreiranju stabilnog i održivog sistema finansiranja u opštinama.

Ministar finansija dr Radoje Žugić još jednom je izrazio spremnost Vlade da izađe u susret i pomogne svim mf3opštinama koje iskažu spremnost i odlučnost u rješavanju naraslih finansijskih opterećenja, ali da se, shodno Zaključcima Vlade, neće tolerisati akumulacija novih dugova, niti neracionalno i neodgovorno trošenje budžetskih sredstava.

Ministar Raško Konjević je ukazao na obaveze utvrđene Planom unutrašnje reorganizacije javnog sektora u djelu koji se tiče jedinica lokalne samouprave u pogledu povećanja efikasnosti rada i racionalizacije troškova poslovanja, uz optimizaciju broja zaposlenih u lokalnim samoupravama i oslobađanja od viška zaposlenih. Akcenat je stavljen i na potrebu jačanja transparentnosti i efikasnosti administrativnog postupanja.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić i potpredsjednik Upravnog odbora Aleksandar Žurić, Predsjednik Opštine Bijelo Polje su, u ime svih predsjednika i gradonačelnika, govorili o Predlogu mjera koje je utvrdio Upravni odbor Zajednice opština, kojom prilikom su posebno istakli značaj podrške Vlade na planu rješavanja krucijalnih pitanja od kojih zavisi održivo funkcionisanje lokalnih samouprava.

Posebna pažnja je bila posvećena pitanjima koja se odnose na mogućnost reprograma duga lokalnih samouprava. U tom pravcu zaključeno je da će Ministarstvo finansija u komunikaciji sa jedinicama lokalnih samouprava definisati period za koji se može zaključiti ugovor o reprogramu, kao i dinamiku plaćanja reprogramiranih obaveza.

Takođe, za opštine sa ograničenim mogućnostima valorizacije raspoloživih resursa u kratkom roku, koji se u najvećoj mjeri odnose na imovinu, predloženo je da se istim omogući duži rok za izmirivanje obaveza. U tom kontekstu, za potrebe podsticanja razvoja najugroženijih opština, Vlada je otpočela pregovore sa komercijalnim bankama, kako bi se pomenutim samoupravama omogućili povoljniji uslovi kreditiranja i  time obezbijedilo njihovo nesmetano funkcionisanje.

Učesnici su se saglasili o potrebi izrade plana za svaku opštinu kojim bi bilo tretirano pitanje tehnoloških viškova i obezbjeđenja sredstava za njihovo finansiranje.

Zaključeno je da Radni tim koji je, shodno Zaključku Vlade, obrazovao Ministar finansija, a koji čine predstavnici Ministarstva finansija i Zajednice opština, nastavi dalji rad na definisanju kriterijuma za reprogram duga, utvrdi predlog pojedinačno za svaku opštinu, kao i da sagleda Predloga mjera koje je dala Zajednica opština za saniranje stanja i obezbjeđenje održivosti finansiranja opština, te da o tome da predlog nadležnim državnim organima.

Imajući u vidu težinu i značaj problema, te potrebu kontinuiranog zajedničkog djelovanja na njegovom rješavanju, dogovorena je intezivnija komunikacija Ministarstva finansija, Zajednice opština i jedinica lokalne samouprava na ovom planu u narednom periodu.

Kategorija: