June, 2013

Dijalog gradova – Opštinske finansije i prostorno planiranje i upravljanje zemljištem

24.06.2013

dubrovnikU Dubrovniku je, pod okriljem Programa urbanog partnerstva Instituta Svjetske banke i Republike Austrije, u periodu od 18-21. jun 2013. godine organizovana radionica na temu “Opštinske finansije, prostorno planiranje i upravljanje zemljištem – od samostalne procjene lokalnih vlasti do sprovođenja”.

Bila je to prilika za opštine učesnice da predstave nalaze sprovedene samoprocjene opštinskih finansija (SPOF) i napredak samoprocjene prostornog planiranja i korišćenja zemljišta (SPUP), kao i njihove implikacije na upravljanje prihodima, odnosno urbano planiranje i upravljanje zemljištem. Pored toga, bilo je riječi o povezivanju pripreme budžeta sa programiranjem investicija, kao i o širenju alatki samoprocjene lokalnih vlasti (SPOF i SPUP) i pregledu opštinskih javnih finansija (POF).

Konferencija “Izazovi i mogućnosti korišćenja fondova Evropske unije na lokalnom nivou u Crnoj Gori“

13.06.2013

andrija pejovic - ambasadorU organizaciji UNDP Crna Gora, danas je održana je konferencija Izazovi i mogućnosti korišćenja fondova Evropske unije na lokalnom nivou u Crnoj Gori.

Cilj ove konferencije je bio da se pruži više informacija o mogućnostima korišćenja sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije, kroz neposredna iskustva Slovenije, Bugarske i Hrvatske u ovoj oblasti, pri čemu su prezentovane dobre prakse i izazovi koji stoje pred opštinama.

Upravni odbor donio Odluku o izboru Rajka Golubovića za generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore

07.06.2013

rajko golubovicUpravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 31.05.2013. godine  jednoglasno je donio Odluku o izboru Rajka Golubovića za generalnog sekretara Zajednice opština.

Na Odluku Upravnog odbora, u skladu sa Statutom, Skupština Zajednice dala je svoju saglasnost.

Mandat generalnog sekretara traje četiri godine.

Studijska posjeta „Pozitivne prakse opštinskog zaduživanja i emitovanja opštinskih obveznica u Bugarskoj”

07.06.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU okviru projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ koji realizuje Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom finansija i Zajednicom opština Crne Gore, u periodu 02-06.06.2013. godine organizovana je studijska posjeta Bugarskoj.

Studijska posjeta „Pozitivne prakse opštinskog zaduživanja i emitovanja opštinskih obveznica u Bugarskoj” je četvrta u nizu studijskih posjeta koje se realizuju u okviru ovog projekata, a predstavlja nastavak serije seminara namjenjenih unapređenju kapaciteta opštinskih sekretarijata za finansije kroz obuke, obuke na radnom mjestu i razmjene iskustava sa kolegama.

Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi u fokusu Komisije za razvoj lokalne samouprave

06.06.2013

Copy of Kom. za razvoj lok. sam. 05.jun 2013U Podgorici je 05.06.2013. godine održana sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave. Sjednicom je, u skladu sa dogovorom, predsjedavao Đorđije Vukčević.

Sjednica je bila posvećena razmatranju materijala koji su, u okviru pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, pripremili predstavnici Zajednice u radnoj grupi formiranoj rješenjem ministra unutrašnjih poslova.

Obuke na temu „Timski rad“ u cilju efikasnijeg rada lokalnih službenika i namještenika

06.06.2013

SAMSUNGZajednica opština je u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala tri obuke na temu „Timski rad“, i to u Podgorici, 15.maja za opštine centralnog regiona, zatim u Baru, 29.maja za opštine južnog regiona i u Bijelom Polju 5.juna za opštine sjevernog dijela Crne Gore. Obuka je realizovana po Planu realizacije obuka za period mart-jul 2013. godine koji je pripremljen na osnovu sprovedene analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi 2012. godine.

Cilj obuke je bio da se zaposleni u lokalnoj samoupravi bliže upoznaju sa načinima formiranja kvalitetnih radnih grupa, faktorima uspješnog timskog rada, kao i sa efikasnim rješavanjem konflikata u timu, a sve u cilju uspješnog ispunjavanja radnih zadataka.

EU i crnogorske lokalne vlasti razgovarali o korišćenju pretpristupnih fondova EU i uprvaljanju otpadom

05.06.2013

ZSOZajednički savjetodavni odbor (ZSO) između Komiteta regiona EU i crnogorskih lokalnih vlasti održao je drugi sastanak u Podgorici, 4. juna 2013. godine. Sastanak je bio fokusiran na dva ključna pitanja sa kojima se suočavaju crnogorske lokalne vlasti u procesu integracije u EU: apsorpcioni kapaciteti za pretpristupne fondove EU i upravljanje otpadom. Cilj ZSO-a je da doprinese procesu proširenja kroz šire uključivanje lokalnih vlasti u Crnoj Gori.

Otvarajući sastanak, dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Glavnog grada i ko-predsjedavajući ZSO-a, ukazao je da je sastanak ZSO jedan od prvih evropskih događaja nakon otvaranja pristupnih pregovora. Gradonačelnik je istako da je novouspostavljena saradnja crnogorskih gradova sa Komitetom regiona, kroz Zajednički savjetodavni odbor, dragocjena organizaciona spona kojom se ne samo evidentira položaj već i štiti uloga lokalne samouprave.

Obuke na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa“

04.06.2013

prava za kadrove je u saradnji sa Zajednicom opština, organizovala seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa“. Obuke su održane 24.04.2013. godine u Baru za opštine južnog regiona, 16.05.2013. godine u Podgorici za opštine centralnog regiona i 03.06.2013. godine u Bijelom Polju za opštine sjevernog regiona.

Obuke su bile namijenjene starješinama organa i službenicima zaposlenim u organima lokalne uprave koji rade na poslovima izrade propisa.

Obuke su imale za cilj da se upozna rukovodeća struktura i lokalni službenici i namještenici sa pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa.