JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju putničkog automobila marke ševrolet, tip kruz 1.6
19.06.2024

Zajednica opština Crne Gore, ul.Avda Međedovića 138, Podgorica objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju putničkog automobila marke ševrolet, tip kruz 1.6

 

Zajednica opština Crne Gore prodaje:

 

I  PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA:

   – Putničko motorno vozilo marke CHEVROLET CRUZE 1.6, Tehnički podaci vozila:

GODINA PROIZVODNJE: 2011

VRSTA GORIVA: Benzin 98

PREVEZENI KM: 95.482 km

BROJ VRATA: 5

BOJA: SIVA METALIK

  • Početna cijena 3.425,00 EUR, sa uračunatim PDV-om, a bez PDV-a je 2.830,76 EUR.

II UVID U PREDMET PRODAJE

Vozilo Ševrolet kruz nalazi se na parkingu ispred prostorija Zajednice opština Crne Gore u ul.Avda Međedovića 138 u Podgorici i prodaje se u viđenom stanju. Uvid na licu mjesta može se izvršiti radnim danima u terminu od 09-14 časova, počev od 20.06.2024.godine zaključno sa 04.07.2024.godine do 14 časova.   

III VRIJEME, MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Prodaja vozila vrši se prikupljanjem ponuda  u zatvorenim kovertama s naznakom: Ponuda za vozilo – ne otvaraj.

Ponude se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, svakog radnog dana od 8-15 časova, poštom preporučeno na adresu: Zajednica opština Crne Gore, ul.Avda Međedovića 138, Podgorica ili neposredno na arhivu Zajednice opština svakog radnog dana počev od 19.06.2024.godine kao dana objavljivanja javnog poziva i zaključno sa 04.07.2022.godine do 14.00h. Na poleđini koverte sa ponudom navodi se ime i adresa ponuđača.

Prispjele ponude zavode se na arhivi Zajednice opština Crne Gore prema datumu i času prijema i dostavljaju Tenderskoj komisiji.

Jednom podnesena ponuda ne može se mijenjati ni dopunjavati. Ponuda se može povući najkasnije tri dana prije dana otvaranja ponuda dostavljanjem pisanog obavještenja o povlačenju.

Nepotpune, neblagovremene i ponude koje nisu pripremljene u skladu sa uslovima Javnog poziva neće se razmatrati. Neblagovremene ponude vraćaju se neotvorene ponuđaču.

IV SADRŽINA PONUDE

Ponuda fizičkog lica sadrži: podatke o ponuđaču (ime, prezime, adresu, JMBG, naziv banke i broj žiro računa, kontakt telefon, e-mail adresu), marku vozila za koji se ponuda  podnosi, ponuđenu cijenu u eurima bez PDV-a.

Ponuda pravnog lica sadrži: naziv i sjedište ponuđača, naziv banke i broj žiro računa, kontakt telefon, e-mail adresu, marku vozila za koji se ponuda podnosi, ponuđenu cijenu u eurima bez PDV-a. Ponuđač je dužan da priloži kopiju rješenja o registraciji i rješenja o PIB-u.

Ponuda se podnosi na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Ponuda stranog fizičkog i pravnog lica podnosi se na engleskom jeziku.

Minimalna ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.

V VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda izvršiće Tenderska komisija dana 10.07.2024.godine u 11.00 časova u prostorijama Zajednice opština Crne Gore, u ul.Avda Međedovića 138, u Podgorici. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici po priloženom punomoćju. Identifikacija ponuđača vrši se uvidom u ličnu kartu. 

VI RANGIRANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Rangiranje i ocjena ponuda vrši se na osnovu kriterijuma najviše ponuđene cijene izražene u eurima.

Tenderska komisija vrši rangiranje ponuda za koje ocjeni da su blagovremene, formalno ispravne i finansijski prihvatljive i utvrđuje rang listu.

Ako su dva ili više ponuđača ponudili istu cijenu za vozilo, prednost ima ponuda koja je ranije podnijeta.

Generalna sekretarka donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda. Odluka se dostavlja ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja.

Ponuđači imaju pravo prigovora na odluku o izboru najpovoljnije ponude u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke. Odluku po prigovoru donosi Tenderska komisija u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Odluka Tenderske komisije je konačna.

VII  OSTALO

            Sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se ugovor o prodaji.

Kupac je dužan isplatiti Prodavcu ugovorenu cijenu prilikom potpisivnja kupoprodajnog  Ugovora.

Tenderska pravila za prodaju putničkog automobila marke Ševrolet, tip kruz 1.6 (word)

   

Kategorija: