Održana trideseta sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
14.04.2021

Na zahtjev jednog broja predsjednika opština, danas je u Podgorici održana trideseta sjednica Upravnog odbora Zajednice opština.

Kako je Predog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu u skupštinskoj proceduri, Upravni odbor je razmatrao Predlog zakona sa posebnim fokusom na kapitalni budžet u dijelu koji se odnosi na finansiranje realizacije kapitalnih projekta u opštinama.  Zbog značaja Predloga zakona za dalji razvoj jedinica lokalne samouprave i ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu, Upravni odbor Zajednice opština je ocijenio da je neophodno da Vlada Crne Gore dodatno sagleda predloge date od strane jedinica lokalne samouprave i opredijeli dodatna sredstva u budžetu za realizaciju najznačajnijih kapitalnih projekata u opštinama.

Od posebnog je značaja da se Budžetom Crne Gore za 2021. godinu da prioritet završetku započetih kapitalnih projekata, čijim stavljanjem u funkciju bi se obezbijedili povratni pozitivni efekti za razvoj opština i nova zapošljavanja. U tom smislu, posebno je naglašena potreba obezbjeđenja potrebnih sredstava u Budžetu za uredno izvršavanje ugovorenih obaveza po osnovu ranije započetih projekata.

Upravni odbor Zajednice opština očekuje pozitivne reakcije resornog Ministarstva i Vlade u odnosu na predloge  jedinica lokalne samouprave i u tom smislu insistira na što hitnijem održavanju zajedničkog sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Vlade Crne Gore na kojem bi se razmatrala sva sporna pitanja u odnosu na kapitalni budžet. Naglašeno je da se samo zajedničkom saradnjom i komunikacijom centralnih i lokalnih vlasti mogu rješavati pitanja od značaja za građane, čega, po ocjeni Upravnog odbora, nije bilo u fazi pripreme budžeta.

Upravni odbor će, takođe, u slučaju potrebe, zatražiti da predstavnici Zajednice opština učestvuju u radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, kada se bude razmatrao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu u cilju prezentiranja stavova Zajednice opština i zahtjeva za izmjenu Predloga zakona.

Upravni odbor je razmatrao i Predlog zakona o dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim se predviđa da se porez na dohodak fizičkih lica za neprijavljeni prihod neće ustupati opštinama i opredjeljivati u Egalizacioni fond, čime bi opštine ostale uskraćene za prihod od blizu 12 miliona eura na godišnjem nivou. U situaciji kad se, manje više, sve opštine suočavaju sa problemom konsolidovanja finansija i obezbjeđenja finansijske održivosti u uslovima teške zdravstvene i ekonomske krize, predlagač Zakona uskraćivanjem prava na značajan dio prihoda opštinama šalje poruku da opštine imaju viška sredstava, pa im dio treba uskratiti i opredijeliti u Državni budžet. U odnosu na ovakav predlog, Upravni odbor je jedinstvenog stava da Predlog Zakona treba povući iz procedure. U uslovima teške krize, dodatnim stvaranjem osnova za umanjenje mogućih prihoda jedinica lokalne samouprave, mogli bi se anulirati svi pozitivni efekti reformi sistema finansiranja lokalnih samouprava postignuti u prethodnom periodu, što je neprihvatljivo za opštine.

  Zaključci Upravnog odbora (pdf)

  Izjašnjenje Upravnog odbora (pdf)

Kategorija: