Analiza učešća lokalnih samouprava u finansiranju materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite
22.01.2020

Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite 2018. – 2022. godine, koju je donijela Vlada, i Akcionim planom za njeno sprovođenje za 2019. godinu, Zajednica opština Crne Gore je zadužena da izradi Analizu učešća lokalnih samouprava u finansiranju materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite, shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Na osnovu podataka koje su dostavile sve jedinice lokalne samouprave, Odbor za društvene djelatnosti Zajednice opština izradio je odgovarajuću Analizu.

 Svrha izrade Analize je utvrđivanje učešća i doprinosa lokalnih samouprava socijalnoj inkluziji ranjivih i marginalizovanih grupa i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u društvenom životu lokalne zajednice.

Iako Zakonom o lokalnoj samoupravi i drugim propisima jedinice lokalne samouprave  nemaju imperativne nadležnosti u oblasti socijalne politike, već da u skladu sa mogućnostima učestvuju u finansiranju usluga socijalne i dječje zaštite, rezultati Analize potvrđuju da opštine za ove namjene izdvajaju milionska sredstva.

Analiza je pokazala da su izdvajanja i za usluge i za materijalna davanja uvećana u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj podatak ukazuje na povećan nivo senzibiliteta i odgovornosti opština prema svojim građanima i korisnicima usluga.

Naime, tokom 2018.godine, izdvajanja za usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite na nivou svih opština su bila 3.794.053,56 eura, dok su za 2019.godinu za ove namjene planirana sredstva u iznosu od  4.177.331,32 eura.

Za materijalna davanja tokom 2018. godine izdvojeno je 1.814.559,60 eura, dok je u 2019. godini planirano 2.132.160,89 eura.

Dakle, u 2018. godini opštine su za usluge i davanja u oblasti socijalne i dječje zaštite izdvojile preko 5 miliona eura, a u  2019. godini za ove namjene budžetima planirale  preko 6 miliona eura.

U izdvajanjima za usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite, opštine najviše izdvajaju za uslugu dnevnog boravka za djecu sa smetnjma u razvoju, a kada je riječ o izdvajanjima po osnovu davanja, može se zaključiti da opštine najviše izdvajaju za jednokratne pomoći.

Na osnovu raspoloživih podataka iz opština, može se zaključiti da lokalne samouprave ulažu veliki trud, znanje, stručnost, kao i značajna finasijska sredstva kako bi unaprijedile socijalnu sigurnost i status svojih građana.

Analizu učešća lokalnih samouprava u finansiranju materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite možete preuzeti ovdje.

Usluge 28.11.2019.godine

Davanja 28.11.2019.godine

Usluge i davanja 2018-2019. 28.11.2019.godine

Kategorija: