March, 2019

NJ.E. Liu Jin, ambasador NR Kine u Crnoj Gori, u posjeti Zajednici opština Crne Gore

25.03.2019

NJ.E. Liu Jin, ambasador NR Kine u Crnoj Gori, posjetio je danas Zajednicu opština Crne Gore. U razgovoru sa generalnim sekretarom Refikom Bojadžićem naglasio je „da se u toku svog boravka u Crnoj Gori uvjerio da postoji duboko prijateljstvo između naroda Crne Gore i Kine, i da u tom kontekstu učvršćivanje prijateljskih odnosa na lokalnom nivou ima poseban značaj“.

Predstavljene mogućnosti finansiranja opštinskih razvojnih projekata

20.03.2019

U Budvi je 20-21. marta 2019. godine održana dvodnevna radionica na temu Mogućnosti finansiranja opštinskih razvojnih projekata, koju su organizovali Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore, a u okviru projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdjevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”.

Agenda 2030 u mojoj opštini: Priručnik za praktičare za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja

19.03.2019

Države članice Ujedinjenih nacija su 2015. godine usvojile Agendu 2030 za održivi razvoj i njene ciljeve održivog razvoja, sa principima za sprovođenje, koja predstavlja viziju 2030. godine kojoj svijet treba da teži.

17 opštih i 169 specifična cilja pokrivaju širok spektar sektorskih politika. Lokalne i regionalne vlasti su odigrale značajnu ulogu u procesu definisanja ciljeva održivog razvoja (eng. skraćenica: SDG), uspješno obezbjeđujući uspostavljanje samostalnog cilj koji se odnosi na opštine i to SDG 11: Održivi gradovi i ljudske naseobine, kao i međunarodno priznanje centralne uloge lokalnih i regionalni vlasti u održivom razvoju.

Neophodna veća uključenost lokalnih samouprava u procesu evrointegracija

15.03.2019

U okviru Konferencije „Uticaj procesa pristupanja EU na jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“, koja je organizovana u Sarajevu, 13. marta o.g., kao primjeri dobre prakse iz regiona predstavljeni su Mreža opštinskih projekt menadžera Zajednice opština i uspostavljanje Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata.