Amandmani na Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
22.09.2017

Sekretarijat Zajednice opština Crne Gore je, uz saglasnost članova Odbora za prostorno planiranje i na osnovu mišljenja upućenih predlagaču zakona u fazi pripreme zakonskog teksta, a polazeći od uloge i utvrđenih zadataka Zajednice opština kao zastupnika interesa jedinica lokalne samouprave pred državnim organima, utvrdio Amandmane na Predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i iste, u skladu sa Sporazumom o saradnji sa Skupštinom Crne Gore, dostavio skupštinskim odborima na dalje razmatranje.

Amandmani imaju za cilj da se unaprijedi položaj lokalnih samouprava u oblastima koje se uređuju ovim zakonom, a naročito u odnosu na: brisanje utvrđivanja nadležnosti Ministarstva u postupku po žalbi na rješenje o utvrđivanju naknade za uređenje i rješenje o utvrđivanju gradske rente; brisanje saglasnosti Vlade na opštinske propise kojima uređuje poslove iz sopstvene nadležnosti (odluke o naknadi za uređenje, gradskoj renti, ažuriranoj odluci o naknadi za komunalno opremanje, odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na kojem su izgrađeni nelegalni objekti); vraćanje opštinama nadležnosti u oblasti privremenih objekata; vraćanje inspekcijskog i komunalnog nadzora za privremene objekte; kao i omogućavanja primjene planske dokumentacije čiji je rok važenja istekao.

Amandmani na Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (.pdf)

Kategorija: