Regionalne prezentacije Priručnika za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta i Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja u postupku izrade lokalnih planskih dokumenata
25.12.2015

prezentacija prirucnika__foto25.12.2015. – U organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Zajednice opština Crne Gore, u periodu od 1. do 24. decembra, u Podgorici, Kolašinu i Tivtu su održane tri regionalne prezentacija Priručnika za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta i Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja u postupku izrade lokalnog planskog dokumenta namjenjene lokalnim samoupravama i planerskim kućama koje izrađuju planska dokumenta i izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za potrebe odnosnih lokalnih samouprava.

Ova dokumenta su pripremljena sa ciljem da se pruži podrška stalnom jačanju sposobnosti nadležnih organa lokalne uprave da formulišu potrebe koje treba da budu sprovedene radi kreiranja lokalne politike razvoja i zaštite javnog interesa kroz prostorno planiranje zasnovano na principima održivog korišćenja i zaštite životne sredine.

Priručnik je u glavnim crtama izložio opšte principe vezane za sadržinu programskog zadatka, čime je pružio jasnu sliku o tome kako pristupiti zadatku pisanja programskog zadatka na efikasan i djelotvoran način. Programski zadatak predstavlja dokument na osnovu koga se definišu zadaci koji treba da budu izvršeni u proceduri izrade planskog dokumenta.

Vodič je pripremljen u namjeri da se maksimalno podstakne sinergijski efekat i paralelno vrši procedura sprovođenja strateške procjene uticaja na životnu sredinu sa procedurom izrade lokalnog planskog dokumenta, kako bi se moglo blagovremeno intervenisati na rješenja lokalnog planskog dokumenta i time, s jedne strane, obezbjediti sprovođenje principa održivog korišćenja i zaštite životne sredine, a s druge strane, ubrzati postupak izrade lokalnog planskog dokumenta izbjegavanjem vraćanja planskog dokumenta u prethodnu fazu radi dorade, a zbog neadekvatno predviđenih rješenja.

Priručnik je predstavila Ksenija Vukmanović, dok je Vodič predstavila Lazarela Kalezić, koje su autori ovih dokumenata.

  Prezentacija_Priručnik_programski zadatak_lokalni planski dokument (PDF)
 Prezentacija_Vodič_strateška procjena uticaja_lokalni planski dokument (PDF)

Kategorija: