Okrugli sto “Aktivnosti lokalnih samouprava na planu obrazovanja odraslih”
14.10.2015

Okrugli sto - tImage

Okrugli sto na temu „Aktivnosti lokalnih samouprava na planu obrazovanja odraslih“, u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i u saradnji sa Upravom za kadrove i Zajednicom opština Crne Gore održan je 9. oktobra 2015. godine. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici: Ministarstva prosvjete, Uprave za kadrove, Zajednice opština Crne Gore, Filozofskog fakulteta iz Nikšića, Glavnog grada Podgorice i opština: Tivat, Nikšić, Budva, Herceg Novi, Kolašin, Bijelo Polje, Berane, Danilovgrad, Ulcinj i Kotor.

 Cilj okruglog stola je bio da upozna učesnika sa ulogom i značajem lokalnih samouprava u pružanju različitih oblika obrazovanja odraslih.

Ivan Marković, pomoćnik direktora Centra za stručno obrazovanje, je na početku sastanka pozdravio učesnike  okruglog stola i ukazao na značaj saradnje lokalnih samouprava i obrazovnih institucija na planu unapređenja obrazovanja odraslih u Crnoj Gori.

Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština, istakao je da se lokalna samouprava nalazi u procesu reforme, te da je jedan od glavnih ciljeva koji se pred njom postavlja unapređenje svojih stručnih kapaciteta da odgovori izazovima u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Efikasna lokalna samouprava zahtijeva moderan pristup u upravljanju ljudskim resursima i stvaranje ambijenta u kojoj zaposleni žele da rade, da se prilagođavaju promjenama, da pružaju usluge primjerene potrebama građana i da postižu najbolje rezultate.

Da bi postigla željene rezultate, lokalna uprava mora da posveti posebnu pažnju obuci i podizanju nivoa znanja i vještina lokalnih službenika i namještenika. Prepoznajući potrebu i značaj dodatnog obrazovanja i osposobljavanja lokalnih službenika, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zajednica opština i Uprava za kadrove, u saradnji sa ekspertima LOGINTS-a, pripremili su Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. godine i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period 2015-2016. godine. Strategiju i Akcioni plan usvojila je Vlada Crne Gore 15. januara 2015. godine, nakon čega su ovi akti predstavljeni svim jedinicama lokalne samouprave na tri regionalne prezentacije.

Naglasio je da će se implementacijom Strategije omogućiti razvoj profesionalnog, stručnog i obučenog kadra, sposobnog za brzo prilagođavanje promjenama i pružanje kvalitetnih usluga građanima. Glavni nosioci funkcije stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u lokalnoj upravi biće MUP, Uprava za kadrove, Savjet za obuke, Zajednica opština i jedinice lokalnih samouprava.

Generalni sekretar je upoznao učesnike da su, u saradnji Zajednice opština i Uprave za kadrove, tokom 2013, 2014 i 2015. godine realizovane brojne obuke na više različitih tema, koje su od strane jedinica lokalne samouprave prepoznate kao vrlo važne za lokalne službenike, o čemu govori i broj službenika koji je prošao obuke. Takođe je istakao da su obuke realizovane na osnovu Plana obuka koji je donio Nacionalni savjet za obuke, zatim na zahtjev opština, dok je određeni broj obuka realizovan u saradnji sa državnim organima, međunarodnim organizacijama i drugim partnerima.Okrugli sto - 2 Image

Sonja Vojinović, predstavnica Uprave za kadrove, predstavila je najznačajnija dokumenta za profesionalni razvoj u lokalnoj samoupravi i sistem obuke, kao i način organizovanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika.

Ljiljana Garić, rukovodilac Odjeljenja za obrazovanje odraslih u Centru za stručno obrazovanje, upoznala je učesnike sa mrežom licenciranih organizatora obrazovanja odraslih i predstavila obrazovnu ponudu i aktivnosti koje su planirane da se realizuju u narednom periodu.

Ćazim Fetahović, predstavnik Ministarstva prosvjete, upoznao je učesnike sa postupkom licenciranja organizatora obrazovanja odraslih i procedurama za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije.

Na okruglom stolu predstavljeni su primjeri dobre prakse o aktivnostima na planu obrazovanja odraslih u opštinama Tivat, Nikšić i Danilovgrad.

Zaključak okruglog stola je da je potrebno dalje razvijati saradnju svih zainteresovanih subjekata, podsticati socijalno partnerstvo na lokalnom nivou, kao i ohrabrivati obrazovne ustanove i poslodavce da se licenciraju za rad u obrazovanju odraslih, te organizovati različite oblike neformalnog obrazovanja za građane iz različitih oblasti

Govor generalnog sekretara Zajednice opština Refika Bojadžića.

Kategorija: