Održana sjednica Komisije za društvene djelatnosti Zajednice opština
22.10.2015

Komisija drustvene djelatnosti 22 10 2015Komisija za društvene djelatnosti održala je 22. oktobra 2015. godine u Podgorici sjednicu na kojoj je razmatran Nacrt Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu  sporazuma o readmisiji za period 2016-2020. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije za 2016. godinu.

Snežana Mijušković, predsjednica Komisije je skrenula pažnju na neadekvatno definisanu nadležnost jedinica lokalne samouprave u pogledu pitanja migracija. Ona je istakla da ne postoji evidencija lica koja su vraćena na osnovu sporazuma o readmisiji ni na nivou nadležnog državnog organa, što predstavlja dodatnu otežavajuću okolnost u rešavanju problema sa kojima se pomenuta lica susrijeću.

Ona je podvukla da se strateška dokumenta, poput ovog, donose sa pozicije decentralizovanog sistema javne uprave, dok je postojeći sistem još uvijek centralizovan, odakle proizilaze poteškoće u njihovoj implementaciji.

Komisija je konstatovala načelne primjedbe na Nacrt Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu  sporazuma o readmisiji za period 2016-2020. godine sa Akcionim planom za implementaciju Strategije za 2016. godinu, u kojima je naročito naglašeno da Nacrt predviđa realizaciju aktivnosti koje su, u najvećem dijelu, u isključivoj nadležnosti državnih organa.

Članovi Komisije su se saglasili da je potrebno dodatno pojašnjenje i dopuna mjera  Akcionog plana za implementaciju Strategije za 2016. godinu, koje se odnose na formiranje timova za podršku reintegraciji povratnika u lokalnim zajednicama“, a koje ne može biti nadležnosti jedinica loklane samouprave.

Komisija je pripremila Izjašnjenje na Nacrt Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu  sporazuma o readmisiji za period 2016-2020. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije za 2016. godinu koje je, uz pristigle komentare jedinica lokalne samouprave, dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Kategorija: