November, 2014

Regionalna konferencija „Zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“, Skoplje 26 i 27 novembar 2014.

27.11.2014

38263216200-2014-11-28(3) (5) smallU organizaciji Savjeta Evrope u Skoplju je 26 i 27 novembra 2014. godine održana Prva Regionalna konferencija „Zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“.

Savjet Evrope i Evropska unija svojim zajedničkim projektom „ Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi“ imaju za cilj da poboljšaju pristup pravima manjina na raznim nivoima vlasti ,u skladu sa standardima SE u ovoj oblasti, a prije svega u skladu sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina i Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima.

Učešće Zajednice opština na sjednici Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi

27.11.2014

27 Savjet_unapredjenje poslovnog ambijenta_nov.2014Zajednica opština je u svojstvu člana učestovala u radu XXVII sjednice Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, koja je održana 26. novembra 2014. godine u Podgorici.

Na sjednici su, između ostalog, razmatrane i dvije inicijative koje je podnijela Zajednica opština:

1. Inicijativa za uspostavljanje održivog sistema upravljanja građevinskim zemljištem i finansiranja lokalnih samouprava kao preduslova za kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, u kojoj su predstavljene moguće posledice ukidanja naknade za komunalno opremanje po stabilnost lokalnih finansija.

2. Inicijativa za uspostavljanje mehanizma za jačanje finansijske sposobnosti jedinica lokalne samouprave za korišćenje sredstava IPA fondova, koja je usmjerena na osnaživanje apsorbcionih kapaciteta lokalnih samouprava za korišćenje sredstava Evropske unije, kroz formiranje „revolving fonda“.

Neophodno hitno saniranje finansijskih problema opština

24.11.2014

sastanak sa min.fin 24.11.2014 small

Sastanak ministra finansija dr Radoja Žugića, sa Gradonačelnikom Glavnog grada i predsjednicima opština, u cilju razmatranja mjera za uspostavljanje fiskalne održivosti lokalnih samouprava održan je 24.11.2014. godine. Sastanku su prisustvovali i Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić i direktor Poreske uprave dr Milan Lakićević.

Održana sjednica Komisije za društvene djelatnosti

20.11.2014

kom za drustvene djelatnosti 20.11.2014 smallKomsija za društvene djelatnosti Zajednice opština Crne Gore, u saradnji sa Centrom za tražioce azila, održala je sjednicu 20.11.2014. godine, u Spužu. Cij sazivanja sjednice bio je da se predstavnici lokalnih samouprava upoznaju sa funkcionisanjem sistema azila u Crnoj Gori.

Predsjednica Komisije za društvene djelatnosti, Snežana Mijušković, ukazala je na potrebu da se jedinice lokalne samouprave bolje upoznaju sa obavezama koje proizilaze iz poglavlja 24. „Pravda, sloboda i bezbjednost“, koje tretira pitanje azila, kao i zbog sve većeg broja zahtjeva za dobijanjem azila u Crnoj Gori.

Sedamnaesti broj biltena “Naša Zajednica”

19.11.2014

Pages from ZOCG17_sajtIz štampe je izašao sedamnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Bilten sadrži informacije sa posljednjeg sastanka Zajedničkog Savjetodavnog odbora Evropske unije i Crne Gore u Kotoru, na kojem su učesnici pozdravili napredak Crne Gore na putu ka EU i izrazli namjeru da podrže zamah reformi. Pored toga, predstavljeni su glavni izvodi iz izjašnjenja koje su nadležne komisije Zajednica opština pripremile na Nacrt Zakona o upravnoj inspekciji i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, dok je, u svijetlu predloženih reformi koje se odnose na sistem komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, objavljen članak „Komunalno opremanje građevinskog zemljišta – kako dalje“.

Inicijativa za izmjene člana 22 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

14.11.2014

Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore je, na inicijativu Opštine Berane, pripremila Inicijativu za izmjene člana 22 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada i uputila je resornom Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Inicijativa za izmjene Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (PDF)

Sugestije za unapređenje teksta Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

14.11.2014

Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore je, povodom pripreme izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i aktivnosti formirane Radne grupe na nivou Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa aspekta sistema lokalne samouprave, pripremila odgovarajuće Sugestije i dostavila ih obrađivaču.

Sugestije za izmjene Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (PDF)

 

Izjašnjenje o međusobnom uticaju poreza na nepokretnosti i naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

14.11.2014

Komisija za finansiranje lokalne samouprave i Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore, na zajedničkoj sjednici, povodom razmatranja odnosa i međusobnog uticaja poreza na nepokretnosti i naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u svjetlu pripreme Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Izjašnjenje je dostavljeno obrađivačima predmetnih zakona – Ministarstvu finansija i Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Izjasnjenje_naknada za komunalno opremanje_porez na nepokretnosti_konacna (PDF)

 

Izjašnjenje na tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

14.11.2014

Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore je razmatrala tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i pripremila odgovarajuće Izjašnjenje koje je dostavljeno Obrađivaču – Ministarstvu finansija na dalje postupanje.

Izjašnjenje na tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (PDF)

 

Poziv opštinama i komunalnim preduzećima za učešće u projektu

05.11.2014

Njemačka agencija za međunarodni razvoj (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga (ORF MMS) i uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) sprovodi projekat „Prikupljanja podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Evropi“.

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i opštine u Jugoistočnoj Europi izgrade kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu.