Sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave
02.06.2014

Copy of sjednica komisije za razvoj sistema lok, sam.Komisija za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore je 15. maja 2014. godine u Podgorici održala sjednicu na kojoj je razmatrala Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Predlog Zakona o komunalnoj policiji.

Povodom Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Komisija je razmatrala i pojedinačna izjašnjenja jedinica lokalne samouprave koja su, na zahtjev Zajednice opština, dostavljena Sekretarijatu i kao takva objedinjena u zajedničkom Izjašnjenju koje predstavlja jedinstveni stav jednica lokalne samouprave u odnosu na predmetni zakon.

Članovi Komisije su ocijenili da je u odnosu na predložena rješenja iz Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi potrebno ostati pri ranijem Izjašnjenju Komisije od 26. novembra 2013. godine, koje izjašnjenje je podržao i Upravni odbor Zajednice opština na sjednici od 03.12.2013. godine. U tom smislu, dogovoreno je da izjašnjenje bude zasnovano na prethodnom stavu Komisije za razvoj lokalne samouprave, a naročito u odnosu na odredbe kojima se uređuju pitanja raspolaganja imovinom, imenovanje potpredsjednika opštine, glavnog administratora, imenovanje i mandat sekretara skupštine, službenički odnosi i druga pitanja koja su bila predmet Izjašnjenja Komisije iz novembra prethodne godine. Komisija je, u saradnji sa Sekretarijatom Zajednice opština, u tom smislu i pripremila Izjašnjenje na predmetni zakon i isto dostavila obrađivaču – Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Komisija je razmotrila i Predlog Zakona o komunalnoj policiji sa aspekta usaglešenosti sa sistemom lokalne samouprave i pravnim sistemom, uopšte. U tom smislu, stalo se na stanovištu da je donošenje Zakona o komunalnoj policiji uslovljeno donošenjem Zakona o komunalnim djelatnostima. Sa druge strane, nije do kraja definisan pojam „obezbjeđenja komunalnog reda“. Takođe, nije utvrđena jasna podjela poslova koje vrše komunalni inspektor i komunalni policajac, kao i brojna druga pitanja koja se odnose na utvrđena ovlašćenja i njihovu primjenu, naročito u dijelu sukoba nadležnosti službe Komunalne i Uprave policije. Pripremljeno Izjašnjenje je dostavljeno Ministarstvu unutrašnjih poslova na dalje postupanje.

  Izjašnjenje na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

   Izjašnjenje na Predloge Zakona o komunalnoj policiji

Kategorija: